Studieplan för Sjuksköterskeprogrammet

Nursing Programme

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: MSJ1Y
  • Fastställd: 2013-06-03
  • Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Reviderad: 2014-03-24
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Diarienr: Medfarm 2014/05
  • Studieplanen gäller från: HT 2014
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Examensarbete, 15 hp

Valbar fristående kurs i vårdvetenskap alternativt medicinsk vetenskap, relevant för sjuksköterskans yrkes och kandidatexamen, efter överenskommelse med examinator 7,5 hp

Valbar verksamhetsförlagd utbildning, relevant för sjuksköterskans yrkesexamen 7,5 hp

Termin 6

Komplexa vårdsituationer, 30 hp

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2014: