Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Grundlärarprogrammet 2020/2021

Bild för Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Grundlärarprogrammet 2020/2021
  • 240 HP
  • Visby , Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Om du vill ha ett av världens viktigaste jobb och arbeta som lärare i årskurs 4-6 ska du läsa grundlärarprogrammet vid Uppsala universitet. Utbildningen ger dig kunskaper och redskap för att ta tillvara elevers nyfikenhet och sätta dessa i ett nytt och större sammanhang. Du tränar dig också i att planera och hålla egna lektioner. Möjligheter till jobb efter examen är goda.

Om programmet

Att arbeta med barn i de yngre åldrarna är kreativt och stimulerande. Det är både omväxlande och självständigt och medför ett stort ansvar. För att kunna leda och inspirera dina elever så att de får en bred och bra grund att stå på inför framtiden behöver du både teoretiska och praktiska kunskaper. Ett av målen med utbildningen är att du ska känna dig säker i din lärarroll. Det blir du när du har goda kunskaper i de ämnen du undervisar inom och när du är trygg i din relation till barn.

Grundlärarprogrammet omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar fyra års studier. Programinriktningen mot grundskolans årskurs 4-6 kan du läsa i antingen Uppsala eller Visby.

Programmet består av följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden som är viktiga för lärare,
  • ämnesstudier i de ämnen du kommer att undervisa inom
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du gör på en skola.
Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar totalt 60 hp och innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet, barns utveckling under de tidiga skolåren och hur lärare bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Vidare behandlas hur konflikter och sociala relationer kan hanteras samt hur lärare på olika sätt kan stödja elever med språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Ett viktigt inslag i utbildningen är kunskaper om skolans framväxt ur ett historiskt perspektiv, och de villkor som präglat skolan och dess utveckling fram till idag. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram. Utbildningen präglas av ett vetenskapligt perspektiv där bland annat teorier om lärande diskuteras.

Ämnesstudierna i inriktningen grundskolans årskurs 4-6 ger dig en bred kompetens i att undervisa barn i de tidiga skolåren. Du kommer att läsa 30 hp av vardera svenska, matematik och engelska. Dessutom kommer du att läsa en termin inom ett fördjupningsområde. Som student i Uppsala kan du välja att läsa antingen samhällsorienterande ämnen eller naturorienterande ämnen och teknik om du påbörjar utbildningen en hösttermin. Antas du till utbildningen en vårtermin läser du fördjupningen inom samhällsorienterande ämnen. För dig som läser programmet på Campus Gotland innebär fördjupningsterminen studier i naturorienterande ämnen och teknik.

Målet med ämnesstudierna är att du ska få fördjupade och breddade kunskaper inom respektive ämne samt ämnesdidaktiska kunskaper riktade mot yngre barn. Inom didaktiken söker man svar på frågan: Vad vill jag som lärare att eleverna ska lära sig inom ett visst område och varför just det?

Din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare får du möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kolleger med olika bakgrund och erfarenheter. Totalt omfattar din VFU 30 hp, fördelade på flera tillfällen under utbildningen.

När du tar din grundlärarexamen har du med dig grundläggande ämneskunskaper och en verktygslåda med praktiska redskap.

Examen

Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, vilket är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Jonna Hägglund
Från: Östersund
Läser: Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde den här utbildningen för att jag är intresserad av att jobba med barn och ungdomar. Det är så häftigt att se när en elev utvecklas och får upp ögonen för nya saker. Jag valde mellan grundlärarprogrammet 4–6 och högstadielärare. Att det blev 4–6 var nog mest för att jag ville ha en bredare utbildning, läsa fler än två ämnen och få chans att undervisa i flera ämnen.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är lärorikt på många olika sätt! Det handlar mycket om ansvar men även om frihet. Du är inte lika bunden som du varit tidigare till skolan. Men det innebär också att det enbart är du som har ansvar för dina studier och din studietid.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att det är stort och etablerat. Det finns kunniga lärare och personal som har mycket erfarenhet.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Vi har få schemalagda föreläsningar och seminarium. Övrig tid är till för att läsa och bearbeta litteraturen och jobba med olika uppgifter. En vanlig dag kan se ut så här: Föreläsning 10.15–12.00, lunch och därefter spendera tiden i biblioteket, på ett fik eller hemma i soffan för att läsa och bearbeta kurslitteratur.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Kurslitteratur, att läsa massor av kurslitteratur och att diskutera kring dem på seminarier.

Hur upplevde du första tentan?
– Oj, det var nervöst! Det kändes strikt och det var så där knäpptyst som man nästan inte kan tro att det kan vara. Jag minns också att jag tittade mig omkring och såg på alla andra studenter, det var inspirerande att se så många människor fokuserade på en och samma gång.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få en trygg grund att stå på som jag kommer ha användning för och sedan kan utveckla och jobba vidare med i mitt blivande yrke.

Berätta om studentlivet!
– Det finns så otroligt mycket att göra! Det finns något som passar alla. Nationerna är bra ställen att hänga på för att träffa nya människor, vara med på olika event och äta och dricka billigt. Mitt bästa minne är när jag och min syster fick se ett av våra favoritband, Billie the Vision & the Dancers, det var mäktigt!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Uppsala högar eller någonstans längs ån.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Gasquer (studentsittningar)! Helt klart! Så spännande att möta andra studenter och få äta god mat.

Vad gör du om 5 år?
– Då jobbar jag antingen som idrottslärare, eller så tar jag mig an min första egna klass som klasslärare. Men jag har också en dröm om att jobba inom någon organisation och hjälpa utsatta människor eller människor i nöd. Så jag får se lite var jag hamnar ;-) 

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Lärande och utveckling, 7,5 hp
Svenska I, 7,5 hp
Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
Matematik I, 7,5 hp

Termin 2
Ledarskap, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, I 7,5 hp
Engelska I, 15 hp

Termin 3
Engelska II, 15 hp
Svenska II, 15 hp

Termin 4
Matematik II, 15 hp
Specialpedagogik, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp

Termin 5
Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp
Bedömning och betygsättning, 7,5 hp
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp

Termin 6
Självständigt arbete I, 15 hp
Matematik III, 7,5 hp
Svenska III, 7,5 hp

Termin 7
Fördjupningsområde om 30 hp inom samhällsorienterande ämnen (SO) eller naturorienterande ämnen (NO) och teknik. Läser du i Uppsala och påbörjar programmet en hösttermin kan du välja mellan ett av ovanstående fördjupningsområden. Påbörjar du utbildningen en vårtermin kommer ditt fördjupningsområde att vara SO. Läser du utbildningen på Campus Gotland kommer fördjupningsområdet vara antingen SO eller NO och teknik. Alternativt kan du eventuellt läsa ett eller två praktiska eller estetiska ämnen utanför programmets ram vid till exempel annat universitet och tillgodoräkna dig ämnet/ämnena inom din utbildning.

Termin 8
Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
Självständigt arbete II, 15 hp

Om undervisningen

Grundlärarprogrammet ges på heltid och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förekommer även olika former av grupparbeten.

I utbildningen ingår två självständiga arbeten, varav ett skrivs på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Båda arbetena har en didaktisk/ämnesdidaktisk inriktning inom något område du läst under din utbildning.

Examinationsformerna på programmets kurser varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete. Exempel på det senare är uppgifter som berör provkonstruktion, lektionsplanering och läroboksanalyser. Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

I Uppsala sker merparten av undervisningen på campus Blåsenhus. Läser du utbildningen i Visby är all undervisning förlagd till Campus Gotland. Delar av undervisningen sker då via länk med Uppsala. På båda campusområdena finns avancerad utrustning inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

Du kommer att möta lärare som forskar eller har lång erfarenhet från svensk skola och vad som händer i ett klassrum. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom det utbildningsvetenskapliga området.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av grundlärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt yrkesliv. Du som pluggar till grundlärare har möjlighet att förlägga delar av studierna i grundlärarprogrammet utomlands. Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en etablerad utbytesverksamhet för utlandsstudier med universitet i andra länder. Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands. Det ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning i didaktik.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra VFU.

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P4006 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P4007 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P9006 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala