Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - Grundlärarprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - Grundlärarprogrammet 2022/2023
Anmälan

Att arbeta med barn i de yngre åldrarna är omväxlande, roligt och självständigt. Grundlärarutbildningen finns för dig som vill bli lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, och ger dig de kunskaper som behövs för att tillvarata barns upptäckarglädje och sätta den i ett nytt och större sammanhang. Genom våra nära samarbeten med skolor får du träna på att planera och hålla egna lektioner. Det finns också goda möjligheter till internationella erfarenheter.

Programmet ges i Uppsala med start höst- och vårtermin och i Visby med start hösttermin.

Om programmet

Att arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 är ett av världens viktigaste jobb. Grundlärarprogrammet förbereder dig för att både kunna leda och inspirera dina framtida elever. Vi vill att du ska kunna ge dem en bred och bra grund att stå på inför framtiden, och för det behöver du både teoretiska och praktiska kunskaper.

Ett av målen med utbildningen är att du ska känna dig säker i din lärarroll. Det blir du när du har goda kunskaper i de ämnen som du undervisar, när du är trygg i din relation till barn och har fått omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Utbildningen präglas av ett vetenskapligt perspektiv där bland annat teorier om lärande diskuteras. Du bör därför vara beredd på att både läsa och skriva vetenskapliga texter och kan få extra stöd med till exempel studieteknik om du behöver. Detta kombineras med en stark arbetslivsanknytning där du vid flera tillfällen under studierna får delta i verksamheten på en skola.

Utmärkande för grundlärarutbildningen vid Uppsala universitet är:

  • ett vetenskapligt perspektiv
  • en stark arbetslivskoppling
  • ledarskap
  • en internationell dimension.
Du kommer dels att studera de ämnen du ska undervisa inom i framtiden, och lära dig hur man kan lära ut dem. Dels läser du en så kallad utbildningsvetenskaplig kärna. Den innehåller områden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet, hur man bedömer och dokumenterar elevers kunskaper och hur konflikter och sociala relationer kan hanteras. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Vi har ett nära samarbete med många skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Allt detta gör att när du tar din grundlärarexamen har du med dig både grundläggande kunskaper och en verktygslåda med praktiska redskap som hjälper dig att leda och inspirera dina framtida elever.

Examen

Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, som är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Olle Hessle
Varifrån du kommer: Lidköping
Läser: Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Varför valde du den här utbildningen?
– Med en familj där alla är pedagoger var jag från början väldigt säker på att det inte var yrket för mig. Vid ett tillfälle, då jag jobbade som vikarie, insåg jag dock hur roligt det var att jobba med barn. Utvecklingen som vi som lärare får se inom olika individer är oslagbar. I grunden har jag ett sort intresse för musik och trodde att jag behövde välja musik eller pedagogik. Det som utbildningen har visat är att musik är ett bra redskap för inlärning och jag behöver därför inte välja.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det som framförallt har varit roligt var bild- och musikkursen. Kursen gav redskap för intresseväckande och annorlunda metoder för att förbättra elevers inlärningsförmågor. 

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Första tiden var spännande men även överväldigande då studentlivet erbjuder oändligt med aktiviteter. Det som främst hjälpte mig att lära känna nya människor, men även staden, var insparken. Jag träffade hur mycket härliga människor som helst som jag umgås med än idag, tre år senare.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Sammanhållningen går upp och ned beroende kurs. Vi är dock väldigt öppna och hjälper varandra med olika problem som dyker upp. Vi har tillexempel två Facebook-grupper: En som fokuserar på studier och en på festligheter. Nu har vi exempelvis praktik och vi är ett gäng som ska åka skridskor då vi har ”sportlov”

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Nationerna är absolut en favorit för det är en härlig mötesplats för alla studenter och det finns många möjligheter att engagera sig. Jag har många roliga minnen från nationer, allt från sittningar till egna spelningar och pubhäng med brädspel.

Vad har varit mest utmanande?
– Det som har varit mest utmanande är att inse att man inte hinner med allt. Studierna måste prioriteras och därav kan tillexempel träning eller musiken hamna efter. Det blir stressigt och man behöver återhämta sig. Det är viktigt att man får de där stunderna som ger energi. Det kan vara från att ta en promenad i Hågadalen till att spela gitarr.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att få tillräckligt med redskap och kunskap som jag behöver för att göra ett så bra jobb som möjligt. En grund som jag sedan kan bygga vidare på och utveckla. Som pedagog är man aldrig färdig med att utbilda sig själv. När samhället förändras måste vi göra det med.


Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Östgöta nation, nere i puben, med en kall Gränges och vänner som spelar brädspel.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg med forsränning, mösspåtagning och firande i hela staden.

Vad gör du om fem år?
– Sitter antagligen med min klass och värmer upp rösten för en engelskalektion med hjälp av växelsång.
 

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar fyra års studier. Du kan läsa utbildningen i antingen Uppsala eller Visby.

Programmet består av följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden som är viktiga för lärare
  • ämnesstudier i de ämnen du kommer undervisa inom
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du gör på en skola.
Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar totalt 60 hp och innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet, barns utveckling under de tidiga skolåren och hur lärare bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Vidare behandlas hur konflikter och sociala relationer kan hanteras samt hur lärare på olika sätt kan stödja elever med språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

Ett viktigt inslag i kärnan är också kunskaper om skolans framväxt ur ett historiskt perspektiv, och de villkor som präglat skolan och dess utveckling fram till idag. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Ämnesstudierna ger dig en bred kompetens i att undervisa barn i de tidigare skolåren. Du kommer att läsa 30 hp av vardera svenska och matematik. Andra ämnen som ingår i programmet är engelska, naturorienterande ämnen och teknik, samt samhällsorienterade ämnen. Genom kursen Bild och musik får du lära dig om estetiska läroprocesser. Det här ger dig fördjupade och breddade kunskaper inom respektive ämne samt ämnesdidaktiska kunskaper riktade mot yngre barn. Inom didaktiken söker man svar på frågan: Vad vill jag som lärare att eleverna ska lära sig inom ett visst område och varför just det?

Din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola vid tre tillfällen under studierna. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare får du möjlighet att test, träna och utveckla dina färdigheter som lärare. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Totalt omfattar din VFU 30 hp.

Kurser inom programmet

Du hittar alla kurser som ingår i programmet i studieplanen.

Om undervisningen

Grundlärarprogrammet ges på heltid och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förekommer även olika former av grupparbeten.

I utbildningen ingår två självständiga arbeten, varav ett skrivs på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Båda arbetena har en didaktisk/ämnesdidaktisk inriktning inom något område du läst under din utbildning.

Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete. Exempel på det senare är uppgifter som berör provkonstruktion, lektionsplanering och läroboksanalyser. Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

I Uppsala sker merparten av undervisningen på campus Blåsenhus. Läser du utbildningen i Visby är all undervisning förlagd till Campus Gotland. Delar av undervisningen sker via länk på båda campus. På båda campusområdena finns avancerad utrustning inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

Du kommer att möta lärare som forskar eller har lång erfarenhet från svensk skola och vad som händer i ett klassrum. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom det utbildningsvetenskapliga området.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av grundlärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt yrkesliv. Du som pluggar till grundlärare har möjlighet att förlägga delar av studierna i grundlärarprogrammet utomlands. Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en etablerad utbytesverksamhet för utlandsstudier med universitet i andra länder. Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands. Det ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor. En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Utbildningen ger dig även behörighet till en forskarutbildning i didaktik. Med en doktorsexamen kan du sedan bli lektor och arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund samtidigt som du undervisar; det kan handla om att bedriva egen utbildningsvetenskaplig forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan sägas att lärarens möjligheter till professionell utveckling blir allt bättre vare sig man väljer att stanna i skolan, vill arbeta strategiskt på kommunal eller statlig nivå - eller söka sig till någon av de andra branscher där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är efterfrågade.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4005 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4004 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P9005 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Lyssna på podden Sainhaust Stories. I det här avsnittet berättar Sarah Wallerström om hur hon valda att läsa till lärare och hur hon hamnade på Gotland. Lyssna på podden.

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studievägledning på Campus Gotland