Förskollärarprogrammet 2020/2021

Bild för Förskollärarprogrammet 2020/2021
  • 210 HP
  • Visby , Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du ha ett kreativt och omväxlande arbete med ledaransvar? Vill du göra barns vardag lärorik och meningsfull? Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Behovet av utbildade förskollärare är stort. Din kompetens behövs för att framtidens barn ska få en bra start i livet.

Om programmet

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar 3,5 års studier. Utbildningen leder fram till en förskollärarexamen. I förskoleverksamheten förenar du undervisning och omsorg. Barnens fysiska och psykiska utveckling, deras behov och kunskapande betraktas ur ett helhetsperspektiv. I förskolan är lek och kreativitet lärandets grundval.

Kursinnehållet i förskollärarprogrammet har sin grund i förskollärarens yrkesverksamhet. Du kommer bland annat läsa kurser om barns utveckling och livsvillkor och hur du som förskollärare dokumenterar och följer upp barnens utveckling och lärande. Du kommer att läsa om ledarskap och hur du kan hantera konflikter och arbeta med sociala relationer. Du får även redskap för att utmana och stödja barn utifrån deras olika behov. Ett viktigt inslag i utbildningen är förskolans demokratiska uppdrag där frågor om social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram. Du får också kunskaper om förskolans framväxt ur ett historiskt perspektiv och de villkor som format förskolan och dess utveckling fram till idag.

För att kunna arbeta som förskollärare är även kunskaper och färdigheter inom bild, drama, matematik, musik, naturvetenskap, teknik, rörelse, samt språk och barnlitteratur centrala. Kunskapsområdet om undervisning och innehåll i den dagliga verksamheten kallas didaktik och ingår som en del i ämneskurserna. Du gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en förskola vid tre tillfällen under din studietid. Sammanlagt omfattar den verksamhetsförlagda delen i utbildningen en termin, 30 hp. I VFU ges du goda möjligheter att på teoretisk grund utveckla dina praktiska undervisnings- och omsorgsfärdigheter som förskollärare. Under handledning av en erfaren förskollärare praktiserar, studerar och reflekterar du över yrket och dess villkor. I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete med relevans för yrkesutövningen.

Examen

Utbildningen leder till en förskollärarexamen, vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Agnes Hjortsmark
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har ända sedan jag varit liten sagt att ”när jag blir stor ska jag bli dagisfröken”. Så efter en lång tid inom restaurangbranschen kände jag att det var dags att prova på min barndomsdröm. Efter ett år som outbildad barnskötare på en förskola kände jag mig redo för mer ansvar och bestämde mig därför att söka förskollärarutbildningen.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Jag tycker att den har varit över mina förväntningar. Vi har hittills haft många engagerade och kompetenta föreläsare.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Att skapa nya relationer och få nya vänner är helt klart det roligaste. Sen tycker jag att de flesta kurserna har varit intressanta och roliga på olika sätt. Vi fick spendera mycket tid i bildsalen under kursen Estetiskt lärande i förskolan, det var roligt tycker jag!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Första tiden var såklart nervöst och pirrigt men jag var med på insparken så där träffade jag flera vänner som jag faktiskt hänger med än idag. Sen tror jag att det är viktigt att man vågar ta kontakt och är öppen för att lära känna nya människor. Ett bra tillfälle för det är under alla grupparbeten du kommer hamna i.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Dagen börjar ofta med en föreläsning. Sen är vi ett gäng som brukar stannar kvar i skolan och äta lunch ihop. Efter lunchen brukar vi gå igenom och förbereda inför det kommande seminariet. Vi avslutar dagen med en kopp kaffe och lite snack innan alla åker hem till sig.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Närheten till allt samt den goda stämningen som jag upplever att det är på campus.

Vad har varit mest utmanande?
– Att skriva akademiskt. Det var ju några år sen man gick i skolan så att komma in i skolrutiner igen har varit utmanande. Jag tror det är viktigt att ha en bra rutin och planera in när du ska göra dina uppgifter. Annars blir det lätt att man skjuter upp allt och så sitter man sista dagen i panik. Sen är det otroligt tacksamt att ha ett kompisgäng att vända sig till när man behöver hjälp. Allt från att dela litteratur, kontrolläsa uppgifter till att bara få glada tillrop och pepp.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att bli en bra förskollärare.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Oj, jag vet inte om jag har någon favoritplats. Skulle vara någon mysig uteservering längs ån i så fall.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Insparken!

Vad gör du om fem år?
– Då har jag förhoppningsvis hunnit jobba några år som förskollärare och trivs i min yrkesroll.

Våren 20202

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Förskolans uppdrag 7,5 hp
Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp
Lärande och utveckling 7,5 hp
Att leda verksamhet i förskolan 7,5 hp

Termin 2
Språk och kommunikation 7,5 hp
Barnlitteratur och berättande i förskolan 7,5 hp
Estetiskt lärande 15 hp

Termin 3
Matematik i förskolan 7,5 hp
VFU I 7,5 hp
Rörelse, kost och hälsa 7,5 hp
Teknik och naturvetenskap 7,5 hp

Termin 4
Ledarskap i förskolan 7,5 hp
Utvecklings- och utvärderingsarbete i förskolan 7,5 hp
VFU II 15 hp

Termin 5
Barns livsvillkor, aktörskap och socialisation 7,5 hp
Förskolebarns lek 7,5 hp
Barns medieanvändande 7,5 hp
Svenska som andraspråk och flerspråkighet 7,5 hp

Termin 6
Läroplansteori och didaktik 7,5 hp
Uppföljning och analys av lärande och utveckling 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan 7,5 hp
Vetenskapsteori och metod 7,5 hp

Termin 7
VFU III 7,5 hp
Självständigt arbete 15 hp
Barns välbefinnande i förskolan 7,5 hp

Om undervisningen

Förskollärarprogrammet läses på heltid på campus Blåsenhus i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. Undervisningen på Campus Gotland sker delvis via länk med Uppsala. Förutom traditionella föreläsningar, seminarier, workshops och verksamhetsförlagd utbildning kommer du att arbeta tillsammans med kurskamrater för att lösa olika uppgifter. Examinationsformerna skiftar för att skapa variation och för att utveckla olika kompetenser hos dig som student. Utbildningen använder skriftliga examinationer förlagda vid campus eller i det egna hemmet, muntliga framställningar och gestaltande examinationer med estetiska uttryck, enskilt eller i grupp. På båda campusområdena finns det senaste inom digital lärteknik som du får tillgång till och lär dig att behärska. Den nya tekniken används också som ett verktyg i undervisningen.

Din VFU gör du på en förskola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med.

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av hög kvalitet och du kommer att möta lärare som brinner för sitt ämne. Målet är att du ska få inblick i aktuell forskning om undervisningens och förskolläraryrkets teori och praktik. Utbildningen har ett väl utvecklat system för att tillvarata synpunkter och idéer från programmets studenter. Lärare och studenter formar utbildningen tillsammans inom programmets formella ramar.

Utbildningen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska språket.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av förskollärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till förskollärare har möjligheter att förlägga delar av studierna under förskollärarprogrammet utomlands. Vissa terminer i utbildningen är särskilt lämpliga för utbytesstudier. Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands vilket ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

Med en förskollärarexamen från Uppsala universitet är du väl förberedd i mötet med din kommande yrkesverksamhet.

Som förskollärare har du möjlighet att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på din förskola. Du kan också gå vidare och utbilda dig till förskolechef eller rektor.

Efter att du tagit ut din förskollärarexamen finns möjlighet att läsa vidare på Masterprogram i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Därigenom kan du ta ut en magisterexamen och söka till forskarutbildning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Förskollärarprogrammet

210 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P4000 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 a/6 a)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Förskollärarprogrammet

210 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P4001 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 a/6 a)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Förskollärarprogrammet

210 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P9000 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 a/6 a)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala