Magisterprogram i vindkraftsprojektering

Läsåret 2022/2023

Bild för Magisterprogram i vindkraftsprojektering 2022/2023
Anmälan

Utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt och det finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda vindkraftsprojekt. Det tvärvetenskapliga magisterprogrammet i vindkraftsprojektering ger dig grunden för en karriär inom den globala vindkraftsindustrin. Programmet riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare samt teknologer.

Om programmet

Det är nödvändigt att producera elektricitet med förnybara energikällor såsom vatten-, sol- och vindkraft för att minska koldioxidutsläppen i världen. Idag sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige som kommer att fördubbla kapaciteten under de närmaste fyra åren. Fortsatt stor utbyggnad behövs för att nå målet av 100 % förnybar elproduktion 2040. Liknande utveckling pågår i många europiska länder och runt hela världen. Därför finns det ett stort behov av kunnig och kompetent personal som kan leda och genomföra energiomställningen.

Tidigare studenter vid programmet har idag nyckelpositioner inom vindkraftsindustrin över hela världen. Under dina studier kommer du få träffa lärare, branschföreträdare och forskare alla med expertkunskaper som bidrar till utvecklingen inom vindkraftområdet. Du kommer att kunna söka praktikplatser inom branschen och knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Du får besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna och träffa många gästföreläsare som är experter i branschen.

Ett kritiskt tänkande och en god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt är viktiga inslag under utbildningen. Du får öva på dessa färdigheter under hela programmet, inte minst genom examensarbetet där du genomför ett självständigt forskningsprojekt.

Under programmet kommer du att

 • lära dig att projektleda så du att kan planera, utveckla och leda vindkraftsprojekt
 • ha ett nära samarbete med branschföreträdare
 • kombinera kunskaper från natur- och samhällsvetenskap samt teknik
 • samarbeta med studenter och lärare med olika akademisk och kulturell bakgrund.
I Sverige är vi är ledande inom vindkraftsutbildning och våra utbildningar vid institutionen för geovetenskaper har en unik tvärvetenskaplig inriktning. Vi är framstående inom vindkraftsforskning. Gotland är den optimala platsen för att studera vindkraft, och ön var centrum för den tidiga vindkraftsutvecklingen i Sverige.

Studentprofil
Du har en kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik och har gärna arbetslivserfarenhet som du vill komplettera för att kunna arbeta inom förnybar energi.

Som eventuellt blivande projektledare är det viktigt att kunna kommunicera vilket vi också lägger stor vikt vid. Vi ger dig möjligheter att tillämpa dina nyvunna kunskaper på verkliga exempel. Våra studenter kommer från olika länder och bakgrunder vilket skapar en dynamisk lärandemiljö. Det bidrar till mycket intressanta diskussioner då förutsättningarna för vindkraft ser mycket annorlunda ut i olika delar i världen.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits) med vindkraftsprojektering som huvudområde.

Upplägg

Detta ettåriga tvärvetenskapliga magisterprogram har tre huvudteman: planering för vindkraft, utveckling av vindkraftsprojekt samt projektledning/förvaltning av vindkraftsparker, och du blir introducerad till alla dessa ämnen redan i början av programmet. Undervisningen är tematiskt upplagd så ofta studerar du flera teman av vindkraftsutveckling samtidigt. Det finns även ett tvåårigt masterprogram i vindkraftsprojektering.

Höstterminen startar med en kurs i vindkraftsprojektering som ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom området. Därefter följer kurser i vindresursbedömning, planering för vindkraft och vindkraftsteknik. Där får du den kunskap du behöver i meteorologi, planering och tillståndsfrågor samt om vindkraftverkens mekanik.

Under vårterminen kommer du att lära dig om anslutning av vindkraft till elnätet och fördjupa dina kunskaper i vindkraftsteknik. De kunskaper som du har fått i tidigare kurser kommer du att kunna tillämpa i en projektkurs där du får göra en förstudie. Terminen avslutas med ett individuellt examensarbete som även kan genomföras i samarbete med en partner inom industri eller forskning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen på magisterprogrammet i vindkraftsprojektering sker i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och projektarbete, fallstudier, rollspel, studiebesök, datalaborationer med mjukvaror som används i industrin, samt individuellt arbete. Eftersom mycket av utbildningen är baserat på grupparbeten och projekt, och intensiteten på utbildningen är hög, är det viktigt att du är aktiv under hela studieperioden.

Klassens storlek, upp till ca 30 personer, bjuder in till en välkomnande atmosfär som möjliggör en god inlärningsmiljö. Programmets tvärvetenskapliga och internationella inriktning skapar en dynamisk studiemiljö.

Alla kurser fokuserar på vindkraftsindustrin och vindkraftsforskningen. Du får studera verkliga fall och öva på att förhandla, förbereda och genomföra rollspel av olika slags samråd och leda möten. I examensarbetet har du möjlighet att utforska och fördjupa dig i de ämnen som känns mest relevanta för dig.

Du kommer att lära dig att använda speciella datorprogram såsom windPRO och WAsP som används i vindkraftsindustrin och tillämpa dessa färdigheter på en förstudie till en vindkraftspark. Under programmet kommer du att delta i studiebesök till vindkraftsparker. På plats kommer projektledaren att lära dig om byggnation av vindkraftsparker, och hur du uppskattar och klassificerar terrängen runt ett vindkraftsverk så att du kan beräkna energiproduktionen. Du får också klättra upp i ett vindkraftsverk och se alla delar av vindkraftverkets maskinhus.

Tidigare studenter som nu arbetar inom vindkraft bjuds ofta in som gästföreläsare och ger dig en inblick i rollen som projektledare. Detta är mycket fördelaktigt eftersom tidigare studenter har möjlighet att sätta programmets innehåll i relation till den kompetens du kommer att behöva i ditt yrkesliv.

Programmet är förlagt till Campus Gotland. Undervisning, instruktioner och litteratur är på engelska.

Karriär

Energibranschen är en av de snabbast växande branscherna i världen. I Sverige är vindkraft den tredje största källan för elproduktion efter vatten- och kärnkraft och den beräknas fördubblas inom en fyraårsperiod samt femdubblas fram till år 2040. Även internationellt byggs vindkraft ut snabbt.

Detta program förbereder dig för ledande befattningar inom den globala vindkraftsindustrin. Exempel på blivande arbetsgivare är företag som driver vindkraftsparker, konsultföretag, lokala och nationella myndigheter, universitet och högskolor, företag som tillverkar komponenter, företag som ingår i leveranskedjan, forskningsinstitut eller andra organisationer som arbetar med förnybar energi- och miljöfrågor.

Några av de befattningar som våra tidigare studenter innehar är:

 • Projektledare
 • Senior projektledare
 • Konsult inom förnybar energi
 • Vindresursanalytiker
 • Miljöhandläggare
 • Projektör
 • Tekniskt råd inom vindkraftsplanering
 • Platschef
 • Marknadschef
 • Affärsutvecklingschef
 • Förvaltningschef
 • Forskning- och utvecklingsingenjör
 • Verkställande direktör driftsteknik vindkraft
 • Universitetslärare
 • Forskningsassistent
 • Doktorand
Det finns också fler karriärmöjligheter beroende på din bakgrund och ditt intresse.Jobbmarknaden för utexaminerade är mycket internationell eftersom metoderna och problemställningarna är likartade i olika delar av världen. Tekniken är kostnadseffektiv och omställningen till förnybar energi går allt snabbare vilket innebär att efterfrågan på kvalificerad kompetens ökar.

Söker du ditt första jobb efter att ha gått detta program kommer du att ha gedigna kunskaper och färdigheter inom vindkraftsprojektering, vilket ger goda karriärmöjligheter. Har du dessutom tidigare arbetserfarenhet kommer du att kvalificera dig för högre ledningsbefattningar inom branschen.

Förutom anställning som projektledare eller projektör kan du också göra karriär inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling som vetenskaplig och/eller teknisk rådgivare, konsult eller projektledare.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i vindkraftsprojektering

60 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1281 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För programspecifik information, kontakta:

vindmaster@geo.uu.se

Programansvarig Liselotte Aldén: 0498-10 83 64, WhatsApp: +46 732 70 37 24

För frågor om antagning och allmän information:

studentservice@uu.se

018-471 47 30

Institutionen för geovetenskaper, Campus Gotland

Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 Visby