Hållbara naturbaserade destinationer - Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling 2019/2020

Hur kan värdering och förvaltning av naturbaserade destinationer bidra till hållbarhet? Det är vad du kommer att lära dig under detta program. Magisterprogrammet i hållbar destinationsutveckling, med inriktning hållbara naturbaserade destinationer är ett internationellt magisterprogram för dig som tillsammans med forskare och lärare från många olika ämnen vill arbeta med hållbar destinationsutveckling. Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland.

I samverkan med besöksnäring, regionala myndigheter och civilsamhälle får du arbeta teoretiskt, strategiskt och praktiskt med de utmaningar som besöksnäringsintensiva regioner över hela världen står inför. Målet med programmet är att du i din framtida yrkesutövning, med tillsyn, samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser eller beslutsfattande, ska vara väl förtrogen med frågor som rör hållbar regional- och destinationsutveckling ur många perspektiv.

Om programmet

Turistdestinationer över hela världen står inför stora utmaningar. Med färre besökare hotas deras ekonomi, med fler besökare hotas deras sociala, kulturella och ekologiska hållbarhet. Hur blir besök hållbara? Vad krävs för att åstadkomma hållbara besöksplatser och hur kan vi säkerställa att de fortsätter att vara det? Magisterprogrammet i hållbar destinationsutveckling, med inriktning mot hållbara naturbaserade destinationer är en ny magisterutbildning som vänder sig till dig som vill utveckla gränsöverskridande, internationella nyckelkompetenser inom detta område.

Väljer du inriktningen naturbaserad turism studerar du teman som ekologisk hållbarhet, förvaltning av naturresurser och miljöekonomiska värderingsgrunder. Du får undersöka ekoturism och naturturism både teoretiskt och praktiskt.

Du får också möjlighet att utveckla egna projekt inom programmets teman. Campus Gotland erbjuder dig en unik kunskapsmiljö med engagerade forskare och lärare som arbetar med hållbarhet ur ett brett, kritiskt och gränsöverskridande perspektiv, och i nära anslutning till aktörer som på olika sätt arbetar med besök.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Science, 60 credits) med hållbar destinationsutveckling som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen börjar med en introduktionskurs i hållbar destinationsutveckling. Därefter läser du kurser i naturbaserad turism.

Termin två börjar med en verklighetsnära projektkurs i mångvetenskapliga team. Där arbetar du med en så kallad Design Thinking-metodik kring en hållbarhetsutmaning. Andra halvan av andra terminen läser du valfria kurser vid Uppsala universitet, eller skriver ett examensarbete.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Undervisningsspråket är engelska, liksom litteraturen. Undervisningen sker på campus i Visby. I klassrummet använder vi föreläsningar, seminarium, gruppuppgifter och enskilda arbeten, där teori och praktik blandas. En viktig del av utbildningen sker utanför klassrummet, ute i verkligheten, med exkursioner, studiebesök och konkret arbete tillsammans med både privata och offentliga aktörer på Gotland.

Undervisningen sker också nära det stora, tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Hållbara besök" där 30 forskare inom 9 discipliner studerar och utvecklar hållbar destinationsutveckling på Gotland. Under utbildningen kommer du att få träffa många forskare och få möjlighet att bidra till deras forskningsprojekt.

Examinationerna varierar med allt från skriftliga prov, muntliga redovisningar till självständiga texter.

Karriär

Turismen står för cirka nio procent av världens BNP. Denna sektor är stadigt ökande och blir allt viktigare inte minst i regioner utanför den industrialiserade världen, och blir därmed allt viktigare för global utveckling generellt. Denna sektor står dock ständigt inför hållbarhetsutmaningar, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det finns alltså stort behov av de kompetenser man får med sig från denna utbildning.

Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över, inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, eller inom besöksnäringsföretag. Du kan arbeta inom offentlig utvecklings-, strategi- och förvaltning, särskilt med inriktning mot naturresurser, inom offentliga och privata destinationsbolag, samt inom offentlig förvaltning. I din framtida yrkesutövning kan du arbeta med tillsyn, samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser eller beslutsfattande som rör hållbarhet.

Möjligheter till utbildning på forskarnivå är också goda inom ramen för den tvärvetenskapliga forskarmiljö med fokus på hållbarhet som finns på Gotland. Du kan forska till exempel inom industriell teknik, etnologi, geologi, historia, kulturvård, eller företagsekonomi.

Behörighet och anmälan

Hållbara naturbaserade destinationer

60 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1462 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Ulrika Persson-Fischier

ulrika.persson-fischier@angstrom.uu.se

018-471 70 55

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA