Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

Läsåret 2021/2022

Bild för Magisterprogram i hållbart företagande och ledning 2021/2022
Anmälan

Magisterprogrammet i hållbart förtagande och ledning förbereder dig för att bidra till hållbarhet i företag och andra organisationer under hela din framtida karriär. Genom fördjupade studier där organisatoriska aspekter sätts i en större kontext lär du dig att leda verksamheter mot en mer hållbar värld. Med tydlig betoning på akademiskt skrivande ger programmet dig även förberedelser för forskarstudier. Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Om programmet

Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning är utvecklat för studenter som är engagerade i att såväl kritiskt som kreativt utforska frågor som rör hållbarhet och arbeta med dessa ur olika företagsekonomiska perspektiv. Detta gör vi genom att bjuda in till en internationell, tvärvetenskaplig miljö där du tillsammans med de andra i programmet arbetar intensivt under ett år för att utveckla din kompetens och förståelse när det gäller styrning och ledning av hållbarhetsfrågor i organisationer.

Några speciella särdrag:

 • Studentgruppen har en varierad bakgrund vilket bidrar till lärande genom en mångfald av perspektiv
 • Mindre grupper möjliggör en närhet till lärare, gäster och handledare som delar ditt intresse för ledning av hållbarhetsfrågor
 • Upplevelse av den inspirerande och unika omgivningen kring Campus Gotland i den historiska staden Visby.
Då hållbarhet är ett tema för flera utbildningsprogram vid Campus Gotland erbjuds du en unik möjlighet till samverkan och nätverkande med andra studenter, forskare och forskningscenter. Genom engagemang från lärare, närhet till studenterna i den unika miljö i Visby som Campus Gotland erbjuder finns goda förutsättningar för detta i en "liberal arts" anda. Du ges stor frihet att fördjupa dina kunskaper inom de frågeställningar och problem du brinner för inom ramen för programmets tema.

Programmet fokuserar på att belysa olika aspekter av hållbarhet och hållbarhetspraktiker, men lika centralt är din utveckling; ditt eget tänkande och görande.

Studentprofil:
 • Jämn könsfördelning mellan kvinnliga och manliga deltagare
 • Varierande internationell bakgrund
 • Engagemang i hållbarhetsfrågor
 • Sökande från hela världen

Examen

Programmet leder till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits) med företagsekonomi som huvudområde.

Upplägg

Den första terminen inleds med en tidig tre dagars workshop samt en exkursion tillsammans med andra magisterstudenter från andra internationella program som även de har hållbarhet som tema. När en gemensam plattform för lärande i samverkan härigenom har etablerats i inledningen av första terminen fullföljer du fyra kurser som utformats för att ge en bred förståelse av frågor relaterade till hållbar ledning.

Kurserna inkluderar teman som:

 • Relationen mellan hållbarhet, företag och näringsliv
 • Hållbarhet i multinationella företag
 • Institutionella förutsättningar för hållbar utveckling
 • Kulturgeografi och naturresurser
Den andra terminen börjar med två parallella kurser som förbereder dig för din avslutande magisteruppsats. Det är en kurs i vetenskapliga metoder där du uppmuntras att komma i gång med uppsatsarbetet samt en kurs med temat att läsa och skriva om hållbarhet. Båda dessa kurser är i hög grad drivna av dina specifika intressen om hållbarhet. Den andra halvan av vårterminen ägnas sedan uteslutande åt en självständig uppsats på 15 högskolepoäng (hp) och tillhörande seminarier. Här får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare i ett specifikt problem som du själv väljer inom ämnet hållbart företagande och ledning.

Programmet avslutas med ett hållbarhetssymposium där du presenterar din uppsats för en offentlig publik efterföljt av en alumnsammankomst där årets studenter möter tidigare studenter från andra årskullar, allt för att möjliggöra nätverksbyggande och lärande mellan studentgrupper.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Magisterprogrammet I hållbart företagande och ledning erbjuder en lärandemiljö byggd på samarbete, där läraren ofta är diskussionsledare snarare än föreläsare. Undervisningen bedrivs i små grupper och består av varierande undervisningsmetoder, bland annat seminarier, föreläsningar, debatter, paneler och diskussionsforum. Formen och innehållet präglas dels av de individuella lärarnas forskningsinriktning, intresse och personlighet men även av dig och dina studiekamrater.

Campus Gotland är litet, och eftersom studenter och lärare samarbetar för att sprida kunskap och inspirera varandra så är ditt studentengagemang och din närvaro på campus centralt. Med ett starkt fokus på vetenskapligt arbete ger utbildningen också en god grund för vidare forskarstudier.

All undervisning sker på engelska.

Karriär

Med en examen i hållbart företagande och ledning kan du söka dig till en karriär både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal, regional och global nivå. Arbetsuppgifter kan innefatta utveckling av ansvarsfrågor på strategisk nivå men även inbegripa omvärldsanalys av problemområden som uppstår i mötet mellan företagande, samhälle och miljö. Programmets syfte är att utbilda kritiskt tänkande ekonomer och därmed främja utvecklingen av ansvarstagande ledare.

Alumnnätverket, bestående av tidigare programstudenter, är en stödjande grupp som möjliggör kontakter globalt. Tidigare studenter arbetar med olika aspekter av hållbarhet i privata organisationer (som Adidas och IKEA), i icke vinstdrivande organisationer (Alberta Ecotrust Foundation, Atmosfair), konsultbolag (SAP in South Africa) och i stödjande organisationer (Chamber of Commerce in India), bara för att nämna några ställen där examinerade programstudenter arbetar för närvarande.

Ditt program befrämjar kritiskt tänkande och hjälper dig att utvecklas till en ansvarfull framtida ledare, oavsett om du väljer en roll inom en organisation, startar eget företag eller fortsätter med en akademisk karriär.

Behörighet och anmälan

Denna information endast gäller dig som söker i den nationella antagningsomgången.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista kompletteringsdag.

Uppvisande av behörighet: Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart. Kandidatexamen styrks med ett officiellt examensbevis.

Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

60 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P2126 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Om hållbarhet på Campus Gotland
Sustainability Talks på Campus Gotland - en seminarieserie på Campus Gotland med ambitionen att koppla samman utbildning och forskning med de globala hållbarhetsmålen.

Kontakt

Study Counsellor

studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Programansvarig

fredrik.sjostrand@fek.uu.se

Studentadministration campus Gotland

studentservicecampusgotland@uadm.uu.se.

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Programstart och registrering

Registrering antagna
Registrering sker via Ladok under perioden 30 juli - 23 augusti. Där kan du direkt se om din registrering gått igenom.
 
Registrering villkorligt antagna (VI)
Registrering sker i två steg:

 1. Registrering sker via e-post till studentservicecampusgotland@uadm.uu.se senast den 23 augusti.. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende rör.
 2. Styrkande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg och/eller examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studentservicecampusgotland@uadm.uu.se, senast den 30 augusti kl. 08:00. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende rör. 

Information till reserver
Om vi kan erbjuda plats till reserver sker detta via e-post till den e-postadress du angivit på antagning.se. Om du erbjuds en plats har du maximalt två dagar på dig att ta din plats i anspråk. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner kring hur du tackar ja.