Masterprogram i speldesign 2019/2020

Bild för Masterprogram i speldesign 2019/2020
Anmälan

Masterprogrammet i speldesign ger kunskaper och färdigheter som krävs för ett kvalificerat arbete inom spelbranschen och näraliggande verksamheter och förbereder samtidigt för en fortsatt akademisk karriär inom området speldesign. Du lär dig de metoder och färdigheter som du som speldesigner behöver för att designa spel och utvärdera speldesign samt speldesignprocesser.

Om programmet

Inom branschen för underhållningsspel har större utvecklare idag ofta arbetslag med forskningskompetens som utvärderar spelarinteraktion och beteendemönster samt även långvariga och ekonomiska aspekter av produkterna. Inom design och utveckling av såväl underhållningsspel som spel med andra primära målsättningar än underhållning behövs spelutvecklare som kan se och kommunicera sambandet mellan den verklighet som avbildas, abstraktionen i spelet och spelets effekter.

Masterprogrammet erbjuder dig en högre nivå av vetenskaplighet genom sin kombination av analys, utveckling och fördjupning. Som speldesigner lär du dig de metoder och färdigheter som du behöver behärska för att uppnå en specifik eftersträvad effekt.

Speldesign är en ung disciplin som är under framväxt inom allt fler lärosäten såväl inom Sverige som i andra länder. Behovet av personer med en forskarutbildning inom ämnet kommer därför att öka. Institutionen arbetar mot att på sikt kunna erbjuda forskarutbildning, på egen hand eller i samarbete med annat eller andra ämnen inom universitetet.

Programmet vänder sig till såväl svenska som internationella sökande och utbildningen ges därför i sin helhet på engelska.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med speldesign som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

Programmet omfattar två års heltidsstudier. Terminerna ett, två och fyra innehåller obligatoriska kurser i speldesign på avancerad nivå.

Första terminen består av en introduktionskurs med en genomgång av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom speldesign. I kursen ingår också teori och metod samt vetenskapligt skrivande som förberedelse inför examensarbetet under termin fyra. Därutöver innehåller första terminen kurser i spelanalys med en fördjupad genomgång av olika möjligheter att analysera spel, deras mekanik, strukturer och sammansättning.

Under andra terminen ges en kurs inom speltestning, med en fördjupad genomgång av olika sätt att testa spel, och en kurs om spel och samhälle, som behandlar hur spel speglar sin samtid. Dessutom ges en kurs i Pervasive Games, det vill säga spel som sammanfogar den fysiska världen med spelvärlden och där det offentliga rummet blir en del av spelet. Terminen avslutas med en kurs i spelforskningsprototyper där du får möjlighet att förena de teoretiska och praktiska kunskaper som du skaffar dig under utbildningen.

Under termin tre har du möjlighet att välja kurser - på grundnivå eller avancerad nivå - inom eller utanför institutionen. Det finns möjlighet att delta i internationellt studentutbyte inom ramen för universitetets eller institutionens utbytesavtal. Institutionen erbjuder under denna termin bl.a. kurser i experimentell speldesign och i olika former av berättande. Fjärde terminen utgörs i sin helhet av ett examensarbete.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops med muntliga och skriftliga uppgifter individuellt och i grupp. Arbetet i grupp ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation. Terminerna ett, två och tre innehåller en längre skriftlig reflekterande promemoria. Utöver den schemalagda undervisningen förutsätts att du ägnar dig åt självstudier och också på egen hand eller i grupp förbereder seminarier, gruppredovisningar, etcetera.

Du kommer att redovisa dina kunskaper och färdigheter på olika sätt: genom muntliga redovisningar i samband med seminarier och i form av skriftliga rapporter och mer traditionella skriftliga tentamina för att på så sätt styrka din förmåga att kunna redogöra för och diskutera resultat och slutsatser, samt genom en större uppsats (examensarbetet).

Karriär

Svensk spelindustri omfattar idag cirka 5 000 anställda och branschorganisationen förutspår en fortsatt ökning. Spelutbildningen vid Uppsala universitet har ett välvårdat alumnnätverk såväl i Sverige som internationellt och lång erfarenhet av att samarbeta med spelbranschen både genom att visa upp sig och genom att lyssna till framtida behov. Tack vare närvaro på branschmässor, personal med kopplingar till spelbranschen, sin årliga konferens Gotland Game Conference och sina varje år återkommande alumnidagar har institutionen en löpande kontakt med värdefulla representanter för bransch och akademi.

Institutionens alumner tillhandahåller återkoppling på vilka förmågor och färdigheter deras arbetsplatser förväntar sig från nyutexaminerade studenter, samt hur de i sin egen karriär har haft nytta av de teoretiska och praktiska kunskaper som de tillgodogjort sig under utbildningen.

Masterprogrammet ger behörighet till forskarutbildning, både inom Sverige och internationellt, inom människa-dator-interaktion och angränsande ämnen.

Behörighet och anmälan

Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier och ett personligt brev (1 sida) där du reflekterar kring ditt förhållningssätt till spel och speldesign och förklarar varför du vill läsa programmet.

Personligt brev i den nationella antagningsomgången skickas senast den 15 april 2019 till:
Department of Game Design at Uppsala University
Epostadress: gamedesign@speldesign.uu.se

Masterprogram i speldesign

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5130 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ämnesfördjupning inom ett huvudområde med inriktning mot spel eller spelande (t.ex. speldesign, spelutveckling, spelprogrammering, data- och systemvetenskap, informationsteknologi).
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kraven på engelska).

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

Institutionen för speldesign Uppsala universitet - Campus Gotland gamedesign@speldesign.uu.se

Studievägledning studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se