Kulturarv och hållbarhet - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Kulturarv och hållbarhet - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

Brinner du för både kulturarvsfrågor och hållbar utveckling? I en värld präglad av mångfald, konflikter och klimatförändringar får kulturarv nya roller. I detta internationella program integreras forskning inom fältet till en unik tvärvetenskaplig profil. Studierna förbereder dig för att hantera frågor inom det växande och alltmer komplexa kulturarvsområdet och ger en bred grund för arbete med strategisk utveckling av kulturarv.

Studierna sker på heltid på Uppsala universitet Campus Gotland i världsarvsstaden Visby.

Om programmet

Målet med utbildningen är att ge en god inblick i hur kulturarv och hållbar utveckling hänger ihop. Två besläktade frågor genomsyrar programmet: hur kan vi på ett hållbart sätt bevara, använda och utveckla kulturarv och hur kan kulturarv vara en del i hållbar utveckling? Programmet, som bygger på aktuell kulturvårdsforskning vilken bedrivs av lärarna involverade i undervisningen, ger dig dels en bred introduktion till fältet kulturarv och hållbar utveckling, dels specialisering inom områdena:

  • kulturarv och regional utveckling
  • kulturarv i identitetspolitik
  • klimatförändringar och energieffektivisering
  • kulturarv i fred och konflikt.
Under första året gör vi en längre exkursion för att få en bättre inblick i hur dessa teman diskuteras bland forskare och praktiker. Under andra året finns stora möjligheter att välja inriktning efter eget önskemål. Det finns också möjlighet att göra en utbytestermin eller praktik utomlands.

Studentgruppen är blandad med en mix av svenska och internationella studenter med olika utbildningsbakgrunder från både natur- och humanvetenskaperna.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturvård som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Den första terminen ger dig fördjupade kunskaper om kulturarvens roll för hållbar utveckling, liksom kunskaper om teorier och metoder som används inom kulturvård som akademisk disciplin.

Under den andra terminen introduceras du till fyra ämnen som rör olika perspektiv på kulturarv och hållbarhet. Dessa ämnen motsvarar även de involverade lärarnas forskningsprofiler.

Under tredje terminen påbörjar du ditt examensarbete på halvfart. I tillägg kan du välja att läsa en fördjupningskurs inom något av de teman som introducerades under våren. Alternativt kan du göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning) eller studera vid ett annat universitet under denna termin.

Den fjärde terminen har liksom den första terminen ett obligatoriskt upplägg och programmet avslutas med att examensarbetet färdigställs.

Kurser inom programmet

Termin 1
Kulturarv och hållbar utveckling, 15 hp
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet, 15 hp

Termin 2
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling, 7,5 hp
Klimat och kulturarv, 7,5 hp
Kulturarv i väpnade konflikter, 7,5 hp
Kulturarvspolitik och identitet, 7,5 hp

Termin 3
Examensarbete, 15 hp
Valbara kurser/VFU, 15 hp

Termin 4
Examensarbete på avancerad nivå, 30 hp

Om undervisningen

Studierna i kulturvård på Campus Gotland präglas av en närhet mellan lärare och studenter. Studenternas engagemang för studierna och närvaro i Visby är en förutsättning för att studentgruppen, som präglas av mångfald både vad gäller kulturell bakgrund och utbildningsbakgrund, ska kunna fungera som en viktig resurs i undervisningen.

Campus Gotland är litet och lärare och studenter arbetar gemensamt med att skapa ny kunskap i detta spännande fält. Gotlands och Visbys kulturmiljöer fungerar både som fond och konkreta studieobjekt för inspirerande kunskapsutbyten.

All undervisning på programmet sker på engelska och huvudsakligen genom seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Genom hela programmet finns ett fokus på akademiskt skrivande på engelska. Höstterminens kurser ges på helfart, medan vårterminens kurser ges på halvfart. Examinationsformerna varierar, men består oftast av aktivt deltagande på seminarier samt inlämning av skrivuppgifter i grupp eller enskilt.

Studera utomlands

Vill du göra en utbytestermin på ett annat universitet, praktisera på en internationell kulturarvsorganisation eller kanske på en myndighet? Möjligheterna är stora att forma utbildningen så att den passar dina intressen och personliga mål. Du har möjlighet att välja studier utomlands och/eller praktik under höstterminen år två.

Studenter från programmet har gjort praktik i Sverige på bland annat Riksantikvarieämbetet och Kulturdepartementet. Genom Erasmusprogrammet finns möjlighet att söka stipendium för praktik i Europa. Studenter från programmet har till exempel fått stipendier för att praktisera på UNESCO:s kontor i Venedig och på British Museum i London.

Institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse och kunskaper att handleda studenter.

Karriär

Programmet ger dig en god grund för att arbeta med strategiska frågor kring hur kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. Din förmåga att förstå komplexa samhällsfrågor som rör avvägningar mellan bevarande och utveckling gör att du är lämpad att arbeta med strategiskt ledarskap inom det växande politikområdet regional utveckling. Dina färdigheter gör dig även lämpad att arbeta som kulturarvsexpert inom den befintliga kulturmiljövården.

Den internationella och tvärvetenskapliga profilen öppnar upp för en global arbetsmarknad inom kulturarvsfältet, inom privata företag, ideella organisationer eller myndigheter. Programmet, med sin inriktning på akademiskt skrivande, ger dig också en grund för en forskarkarriär inom disciplinen kulturvård.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kulturarv och hållbarhet

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5026 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 60 hp kulturvård, kulturarvsförvaltning, arkeologi, kulturarvsstudier, arkitektur, kulturekonomi, konstvetenskap, museologi, curating, historia, antropologi, kulturegendomsrätt, samhällsplanering, eller närliggande ämne, eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1-2 sidor) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.