Föremålsantikvarieprogrammet 2020/2021

 • 180 HP
 • Visby
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av antikviteter, äldre hus och inredningar? En föremålsantikvarie arbetar med bevarande och användning av äldre föremål och interiörer. På Föremålsantikvarieprogrammet lär du dig undersöka, skriva om och visualisera föremål. Du förbereds för arbetsuppgifter som förebyggande vård av samlingar, värdering av antikviteter och urval vid insamling. Utbildningen är unik i Sverige och ger dig verktyg för en berikande karriär på museum, auktionshus med mera.

Föremålsantikvarieprogrammet ges på Campus Gotland i världsarvsstaden Visby.

Om programmet

Föremålsantikvarieprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med föremål, interiörer, antikviteter och design.

Programmet är treårigt och ger dig en mix av kurser med olika inriktning och på skilda teman. En del kurser handlar om föremålens och inredningarnas kulturhistoriska och sociala sammanhang. Under dessa kurser får du en orientering om hur formspråk och ideal har varierat mellan tider och platser, liksom hur inredningar och föremål fått olika utförande beroende på formgivares intentioner, eller beställares köpkraft och sociala status.

I andra kurser lär du dig mer om föremålens material och tillverkningstekniker samt hur man kan skydda föremål, både genom praktiska åtgärder och lagstiftning. Vi rör oss ofta mellan teori och praktik, från filosofiska frågor om kulturhistoriska och ekonomiska värden till det konkreta och praktiska, till exempel kemiska och biologiska aspekter. Materialkurserna är de enda i sitt slag i Sverige.

Föremålsantikvarieprogrammets bas är ämnet kulturvård. Även om vård och bevarande är viktigt för ämnet så finns det andra utmaningar och framtidsfokus. Hur ska äldre hus, interiörer och föremål användas och utvecklas på ett hållbart sätt för framtida generationer? Som föremålsantikvarie får du ett långt tidsperspektiv eftersom vi arbetar med allt från barockskåp och art déco till plastlampor och funktionalistiska kök. Och vilka föremål blir morgondagens antikviteter?

Du väljer om du ska specialisera dig mot den offentliga sektorn eller den privata marknaden. Du breddar dig genom att läsa ett biämne. I utbildningen kommer du att arbeta med verkliga projekt och problemställningar och du får många tillfällen att öva dina färdigheter i att skriva. Studiebesök, övningar och uppgifter kopplade till olika kulturarvsorganisationer är vanligt förekommande inslag.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturvård som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sara
Utbildning: Föremålsantikvarieprogrammet

Hur kommer det sig att du läser Föremålsantikvarieprogrammet?
Jag har alltid haft ett intresse för historia, kultur och hur människor har levt och verkat. För mig finns det också ett estetiskt intresse. Gamla saker och hus är enligt mig vackra och gedigna och jag blir ofta imponerad av hantverket. När jag läste om programmet så uppfattade jag det som att antikvariens roll är att fungera som en länk mellan olika kunskapsområden, mellan till exempel hantverkare, konservatorer och politiker och det tilltalade mig.

Är det något du upplever som unikt med din utbildning?
Något som jag upplever som utmärkande är att man kan ha en nära kontakt med sina lärare. Jag känner alltid att jag kan gå in till lärarna och fråga något om jag vill. Variationen i undervisningen tycker jag också är något väldigt positivt med programmet. Föreläsningarna blandas upp med studiebesök och en del praktiska moment. Det är också givande med många duktiga gästföreläsare. Att uppgifterna ofta är förankrade i verkliga exempel gör att undervisningen känns relevant för att förstå hur arbetslivet kommer att kunna se ut.

Hur trivs du i Visby?
Något som jag tycker är bra med Visby är att det är fantastiskt vackert här. Platsen passar också utbildningen bra med intressanta kulturhistoriska hus och miljöer. Jag trivs också bra med mina vänner som jag har fått här. Personligen tycker jag dock att Visby är lite väl lugnt på vintern.

Vilket är ditt drömjobb?
Min dröm är ett jobb där jag får kombinera det teoretiska med praktiska delar. Till exempel skulle det vara väldigt intressant att få vara med i beslutsprocessen när man skapar utställningar eller att rekonstruera historiska inredningar. Jag skulle vilja vara med och besluta om bland annat möbleringar, färgsättningar och materialval. Sen skulle jag som sagt gärna hugga i med allt från att måla till att såpskura golv också.

Har du något råd till den som funderar på att börja läsa Föremålsantikvareprogrammet?
Jag tänker att det kan vara bra att fundera över vad man vill göra med sin utbildning när man har läst klart den, att undersöka vad det kan finnas för olika jobb och arbetsuppgifter. Man kan även fundera på vad man har för förväntningar på utbildningen och ta reda på ifall de motsvaras genom att läsa på eller att kontakta lärarna. Om man väl börjar på utbildningen så är mitt råd att knyta kontakter med lärare, gästföreläsare och branschfolk, de kanske kan fungera som en bra väg för dig att komma in i arbetslivet på.

Hösten 2016

Registrera ditt intresse

Upplägg

Föremålsantikvarieprogrammet ges på Campus Gotland i Visby och de flesta kurser läses på helfart. Några kurser samläser du med studenter på Byggnadsantikvarieprogrammet. Redan från början stiftar du bekantskap med det mångdisciplinära som kännetecknar ämnet kulturvård, i och med att kurserna spänner över samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv.

Sammantaget erbjuder programmet dig en kärna av kunskap inom kulturvård där du kan välja olika grad av fördjupning och specialisering mot till exempel antikhandel eller museer, samtidigt som du ges möjlighet till breddning inom andra områden.

Kurser inom programmet

År 1
Kulturvårdens fält, 15 hp
Kursen ger en introduktion till kulturvårdens arbetsfält, terminologi, mål, trender, problem och historiska utveckling. Du introduceras även till föremålsanalys och kulturhistorisk värdering.
Konserveringsvetenskap, 15 hp
Här introduceras du till förebyggande vård, nedbrytningsprocesser, materialförändringar och åldrande samt inomhusklimat. Grunderna i naturvetenskapliga metoder för undersökning av föremål ges också.
Interiörer och möbler, 15 hp
I denna kurs studerar du interiörer och möbler från tiden 1500-2000. Du lär dig förstå inredningars och möblers kronologiska förändring, dessutom behandlas ett antal metoder för bevarande och visualisering.
Föremål och design, 15 hp
Under kursen lär du dig om olika stilar och hur föremål använts förr. Vi går också igenom historiska förhållanden som har påverkat föremåls formspråk och vem som har ägt och använt olika föremål.

År 2
Föremålens material och tekniker, 30 hp
I kursen lär du dig identifiera några typiska material och tekniker i föremål. Kunskap om hur olika material åldras och bör förvaras är också något som behandlas. Kursen börjar med allmän och grundläggande materiallära, därefter trä, papper och textil, metall, glas, keramik, färg och plast.
Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
Kursen ger både en historisk översikt samt ett nutida och internationellt perspektiv på bevarande och kulturhistorisk värdering av byggnader, interiörer och föremål.
Projektkurs i kulturvård I, 7,5 hp
I denna kurs genomför du, under handledning, en begränsad undersökning och författar en vetenskaplig text utifrån det intresseområde du har.
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning, 15 hp
Kursen ger studenten kunskap om samlingsförvaltning, däribland systematiskt och förbättrande arbete kring informationshantering, vård och förebyggande konservering, tillgänglighetsanpassningar samt utveckling av samlingar.


År 3
Biämne, praktik eller studier vid annat universitet, 30 hp
Höstterminen är reserverad för kurser inom ett biområde vid Uppsala universitet, annat svenskt lärosäte eller utomlands. För den som redan har tillräckligt antal högskolepoäng för biområdet finns möjlighet att göra praktik på en arbetsplats under en del av höstterminen. Praktiken kan även förläggas till andra perioder beroende på när du vill göra den.
Vetenskapliga metoder i kulturvård, 7,5 hp och Projektkurs i kulturvård II, 7,5 hp
I dessa kurser förbereder du dig inför ditt avslutande examensarbete. Metoder som föremålsanalys, byggnadstekniska undersökningar, skadeinventering, teknisk dokumentation och arkivundersökningar som introducerats tidigare i utbildningen fördjupas här.
Examensarbete i kulturvård, 15 hp
Programmet avslutas med en kandidatuppsats, i vilken du knyter ihop kunskaper från tidigare kurser med andra erfarenheter genom att på egen hand och under handledning undersöka en relevant aspekt av kulturvård. Examensarbetet blir ditt bidrag till utveckling av ny kunskap inom kulturvård.

Om undervisningen

Undervisningens bas är föreläsningar, seminarier och självstudier. Betydande inslag av praktiska moment, övningar och laborationer är en av huvudanledningarna till att utbildningen är campusbaserad i Visby. På programmet finns både en närhet och gemenskap mellan studenter och lärare. Här blir du inte en i mängden! Vår grundläggande pedagogiska idé är att kombinera teori och praktik. Vissa dagar inleds med föreläsning om sådant som du under eftermiddagen får undersöka själv i en laboration. Andra dagar förläggs utbildningen till platser utanför campus. Då ges möjligheter att se och undersöka fysiska föremål på plats i sin miljö.

Du kommer få besöka museimagasin, kulturmärkta byggnader, olika föremålssamlingar, universitetets egna museer och andra spännande miljöer som normalt inte är öppna för besök. I utbildningen ingår också att arbeta med verkliga projekt och problemställningar. Det kan till exempel handla om att hjälpa ett museum med dokumentation av föremål ur samlingarna. Detta sammantaget kommer ge dig både en försmak och förberedelse inför ditt kommande yrkesliv.

I vissa kurser ingår exkursioner, inom Norden, Östersjöområdet eller Europa. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella. Du kan även välja studier utomlands och verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom ramen för programmet. Praktik i Sverige eller utomlands kan i kombination med valet av frågeställning till det slutliga examensarbetet vara särskilt värdefullt för en framtida karriärsinriktning. Dessutom kan du som student skapa viktiga kontakter och få erfarenheter i arbetslivet under praktikperioden. Många studenter har vittnat om hur viktig praktik är: då om inte förr förstår man vad man har lärt sig och varför.

Studera utomlands

Du har möjlighet att välja studier utomlands och/eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom ramen för programmet.

Studenter på Föremålsantikvarieprogrammet har gjort praktik i bland annat Sverige, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Skottland, Kanada och Albanien. Institutioner som The Museum of Modern Art i New York och Centre for Textile Research i Köpenhamn har tagit emot studenterna. Några har förlagt en termins studier i städer som Milano och Istanbul.

Institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse och kunskaper att handleda studenter.

Karriär

Efter att ha läst Föremålsantikvarieprogrammet kan du arbeta inom många olika branscher och verksamheter. Vi ser att våra gamla studenter arbetar som traditionella antikvarier inom länsstyrelser, museer och stift. På länsstyrelserna handlägger de restaureringsärenden. På museerna kan de ansvara för föremålssamlingar, visningar och utställningsverksamhet, inköp, katalogisering, underhåll och preventiv vård av samlingar och interiörer.

På stiften arbetar de som stiftsantikvarier och med olika projekt om kyrkliga inventarier. Vi ser också att många arbetar inom auktionsvärlden med ansvar för att utreda proveniens och historik, värdera och presentera föremål samt bygga visningar. Därtill kommer privata näringsidkare med antikhandel och antikvariat samt konsultverksamhet.

Yrkestitlar som är vanliga för föremålsantikvarier är till exempel

 • föremålsantikvarie
 • intendent
 • museitjänsteman
 • föremålsvärderare
 • föremålsregistrator
 • samlingskoordinator
 • museipedagog
 • visningsvärd
 • antikhandlare
 • utställningsproducent
 • projektassistent
 • kulturarvsanalytiker
 • antikvarisk konsult
 • stiftsantikvarie
 • verksamhetschef
 • projektassistent
 • redaktör.
Våra studenter får jobb! I en undersökning som genomfördes 2015 bland våra tidigare studenter kan vi se att anställningsbarheten är stor hos de studenter som läst Föremålsantikvarie- eller Byggnadsantikvarieprogrammet. Av de ca 100 studenter som tillfrågades hade hela 93 procent sysselsättning och av dem var det så många som 79 procent som jobbar inom branschen de är utbildade för.

Efter utbildningen kan du arbeta med kvalitets-, urvals- och tillståndsfrågor vid museer, myndigheter eller kulturarvsorganisationer. Privata företag inom utställningsproduktion, kulturturism, inrednings-, auktions- eller antikbranschen är andra möjliga arbetsplatser. Flera av våra tidigare studenter är i dag verksamma som antikvarier, intendenter, föremålsvärderare eller museipedagoger. Fler och fler arbetsgivare efterfrågar just de färdigheter, erfarenheter och kunskapsbredd som en föremålsantikvarie har.

Bra kontakter inom yrkesområdet är många gånger en bidragande faktor för att komma in på arbetsmarknaden. I utbildningen får du möjlighet att skapa dessa kontakter och träffa kommande arbetsgivare. Vill du studera vidare på avancerad nivå så kan du till exempel läsa Masterprogram i humaniora med inriktning mot kulturarv och hållbarhet.

Behörighet och anmälan

Föremålsantikvarieprogrammet

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5046 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/15)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Frågor om programmet: Programansvarig Susanna Carlsten

susanna.carlsten@konstvet.uu.se

0498-10 83 35, 018-471 83 35

Frågor om studier i ämnet kulturvård: Studierektor Magnus Wessberg

magnus.wessberg@konstvet.uu.se

0498-10 83 34, 018-471 83 34

Studieadministrativa frågor (ex. registrering): Studieadministratör Carina Dahlström

carina.dahlstrom@uadm.uu.se

0498-10 82 34, 018-471 82 34

Har du dyslexi eller annan funktionsnedsättning? Kontakta Samordnare Sofie Westberg

sofie.westberg@uadm.uu.se

0498-10 82 44, 018-471 82 44

Konstvetenskapliga institutionen - kulturvård, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00