Filosofi - Masterprogram i humaniora 2021/2022

Bild för Filosofi - Masterprogram i humaniora 2021/2022
Anmälan

Filosofin strävar mot att ge en uppsättning redskap för att tänka klart kring olika områdens frågor och problem, till exempel världens grundläggande natur och hur vi borde leva våra liv. Dessa redskap kan användas för att analysera det språk vi använder, nå insikt i sociala, politiska och moraliska frågor om kön, för att ta itu med angelägna problem om fördelning av begränsade resurser, eller om god och dålig vetenskap eller argumentation. På programmet får du en kvalificerad allmän filosofisk utbildning och kan välja att fokusera närmare på teoretisk eller praktisk filosofi.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning filosofi är programmet för dig som läst motsvarande en kandidatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, med minst 60 hp filosofi.

Programmets ger utmärkta förutsättningar för dig som vill fortsätta med forskarstudier, i Sverige eller utomlands. Eftersom du har möjlighet att specialisera dig inom teoretisk eller praktisk filosofi kommer du att avsluta programmet med bred filosofisk kompetens, men också med spetskunskaper i ett särskilt ämne. Du får också möjlighet att fördjupa dig inom filosofihistoriska delar av såväl praktisk som teoretisk filosofi. Undervisningen leds av internationellt framstående forskare i ämnet.

Institutionen kan tillhandahålla specialiserad handledning i breda ämnesområden, inklusive de centrala ämnena teoretisk analytisk filosofi (språk, medvetande, metafysik, filosofisk logik, vetenskapsfilosofi) och praktisk filosofi (metaetik, normativ etik, rättfärdigande och normativitet, rättsfilosofi, tillämpad etik). Institutionen har också särskilda styrkor i estetik, filosofins historia och filosofisk antropologi.

Vi erbjuder ett flertal kurser skräddarsydda för masterstudenter i filosofi. Utöver detta får du möjligheten att utforska närliggande områden och kurser på avancerad nivå som erbjuds vid andra institutioner. Vi erbjuder även läskurser där du själv väljer vilken text du vill fördjupa dig i och studerar den tillsammans med en lärare.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med, beroende på masteruppsatsens ämne och specialisering, teoretisk eller praktisk filosofi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet består av kurser om 75 högskolepoäng och ett examensarbete om 45 högskolepoäng. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp. Du väljer själv om du vill specialisera dig i praktisk eller teoretisk filosofi.

Förutom programmets obligatoriska delar har du tillsammans med programkoordinatorn avsevärd frihet att planera dina studier. Varje student gör upp en individuellt anpassad studieplan där vilka kurser som ska tas och när examensarbetet ska skrivas ingår. Studieplanen revideras varje termin.

Programmet bygger under de två första terminerna på två obligatoriska kurser, Filosofiska perspektiv 1 och 2 (à 7,5 hp). Syftet med dessa kurser är att introducera och diskutera några av den västerländska filosofins historiska och samtida klassiker, med särskild uppmärksamhet på metodologiska frågor: Vad är filosofi? Vilka är filosofins redskap och metodologier? Vad är filosofiskt skrivande och argumentation?

Andra årets studier bygger på en Master class, 7,5 hp, en kurs med en av årets gästande internationella forskare. Under första och andra termin läser du också normalt minst två valfria kurser (à 7,5 hp) i filosofi.

Under båda studieåren ska du också veckovis delta i något av av institutionens specialiserade högre forskarseminarier (15 hp totalt). Seminarieutbudet förändras men följande seminarier erbjuds varje termin: teoretisk filosofi, praktisk filosofi, estetik, filosofins historia, språk- och kulturfilosofi, rättsfilosofi, estetik och vetenskapsfilosofi.

Valbara kurser kan väljas från institutionens eget kursutbud (teoretisk och praktisk filosofi, estetik), och även från kurser anordnade inom Masterprogrammet i humaniora. Det kan även finnas möjligheter att läsa kurser i filosofi vid andra svenska universitet.

Normalt läser du 2-4 kurser parallellt, beroende på hur mycket tid som behövs till examensarbetet under den aktuella terminen.

Du kan också som en del av programmet välja att göra praktik, motsvarande 7,5 eller 15 hp.

Examensarbetet om 45 högskolepoäng delas upp mellan flera terminer och kan läggas upp på olika sätt. Du kan läsa kurser parallellt med att du arbetar med examensarbetet, eller välja att läsa kurserna först för att sedan fokusera helt på din masteruppsats.

Om undervisningen

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp och löper under fem veckor. Undantagsvis kan de även löpa under hela terminen, eller som intensivkurser. Undervisningen ges som seminarier, föreläsningar och hemarbete med instuderingsfrågor.

De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamina, men andra former kan förekomma beroende på kurs.

Om du väljer att göra praktik är du ansvarig för att hitta en passande praktikplats men programkoordinatorn kommer att tillsammans med dig planera praktikperioden. Koordinatorn avgör praktikens roll i och relevans för studierna och kontrollerar uppföljning av praktiken.

Programmet ges i sin helhet på engelska. Du kan välja att skriva din magister- eller masteruppsats på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet.

Karriär

Programmet ger studenter en djup och bred uppsättning analytiska färdigheter som kan tillämpas i många karriärfält. Det handledda arbetet med en masteruppsats utvecklar och skärper studenternas analytiska framställningsförmågor. Filosofins krav på rigorös argumentation och textkompetens är stora tillgångar för många karriärer, till exempel inom finanssektorn, för politisk analys och beslutsfattande, i vårdområdet och, för kvalificerade, inom juridiken. Studierna är också mycket väl lämpade för studenter som vill söka sig till forskarkarriärer, i Sverige eller utomlands.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Filosofi

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P5014 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp filosofi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Egyptologi

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik och filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se