Kursplan för Hälsa och förebyggande av ohälsa II

Health and Prevention of Ill Health II

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ250
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1F, Medicinsk vetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-02-19
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-01-17
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Behörig att registreras är den som följt termin 1 på sjuksköterskeprogrammet och har godkänd verksamhetsförlagd utbildning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i termin 2 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av teoretiska studier, klinisk/praktisk färdighetsträning samt VFU.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- analysera människans utveckling och hälsa ur ett livscykelperspektiv

- analysera teorier, modeller och begrepp, samt tillämpa metoder och styrdokument i relation till omvårdnad, organisation, ledarskap, utveckling och lärande samt vetenskaplig metod

- förklara verkningsmekanismer och biverkningar vid läkemedelsbehandlingar av olika sjukdomstillstånd samt kunna tillämpa läkemedelshantering

- självständigt planera och utföra anpassade basala omvårdnadsåtgärder samt under handledning planera och utföra anpassade specifika omvårdnadsåtgärder

- särskilja olika sjukdomstillstånd samt förklara patofysiologi, diagnostik och behandling

- tillämpa informations- och kommunikationsteknik

- tillämpa kunskaper i klinisk mikrobiologi och immunologi för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner

- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

- visa självkännedom och empatisk förmåga

- värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin kompetens

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD (18 hp)

- metaparadigm; människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar

- omvårdnad som profession och akademiskt ämne

- teorier, modeller och begrepp relaterat till omvårdnad

- etiska, kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter i omvårdnadsarbetet

- teorier, modeller och begrepp relaterat till bemötande, kommunikation, utveckling och lärande

- våld mot äldre

- vetenskaplig metod 2 och förbättringskunskap

- vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi

- hälso- och sjukvårdens organisation, lagar, författningar och styrdokument

- evidensbaserad vård, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården

- informations- och kommunikationsteknik

- basal och specifik omvårdnad vid ohälsa, inklusive hälsofrämjande åtgärder

- omvårdnadsprocessen, dokumentations- och vårdplaneringsmodeller

- kliniskt status 1

- läkemedelshantering 1

- medicinsk teknik 2

- ledarskap

- samverkan i team

- reflektion med inspiration av yrkesmässig handledning i omvårdnad

MEDICINSK VETENSKAP (12 hp)

- farmakologi

- gerontologi

- klinisk kemi/fysiologi

- mikrobiologi

- nutrition 2

- patofysiologi, diagnostik och behandling vid ohälso- och sjukdomstillstånd med fokus på folksjukdomar hos äldre

- smärtfysiologi

Undervisning

ARBETSFORMER

Föreläsningar, litteraturstudier, arbete i basgrupper, rollspel, individuellt arbete, seminarier och webbaserad undervisning. Klinisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, klinisk färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examination.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt examination av kliniska färdigheter. Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. Samtliga delmoment och skriftlig individuell sluttentamen skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nytillkommen obligatorisk litteratur

 • Klinisk omvårdnad. : 1 Almås, Hallbjørg (red.); Stubberud, Dag-Gunnar (red.); Grønseth, Randi (red.) Bolinder-Palmér, Inger (översättare)

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Del 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad. : 2 Almås, Hallbjørg (red.); Stubberud, Dag-Gunnar (red.); Grønseth, Randi (red.) Bolinder-Palmér, Inger (översättare); Olsson, Kristina (översättare)

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Del 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Benzein, Eva; Hagberg, Margaretha; Saveman, Britt-Inger Att möta familjer inom vård och omsorg

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Karin; Hylen Ranhoff (red.), Anette Geriatrisk omvårdnad

  2 uppl.: Liber, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar Bjuväng, Agneta; Kjellberg, Margareta; Rehle, Harriett; Åkesson, Ulla

  4. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  3., rev. och utök. utg. [dvs. 4 svenska utg.]: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård

  Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Obligatorisk litteratur sedan tidigare kurs

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Boken är ett alternativ till Björkman & Karlsson (2014): Medicinsk teknik för sjuksköterskor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellegård, Lars Klinisk nutrition

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hertting, Anna; Kristenson, Margareta Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnsson, Lars-Åke Juridik för sjuksköterskor : en handbok

  Stockholm: Karnov Group, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  3 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sand, Olav; Toverud, Kari C. Människokroppen : fysiologi och anatomi

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  3. uppl.: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  10th ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016

  Alternativ till Polit, Denise F;Beck, Cheryl Tatano: Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice

  Se bibliotekets söktjänst

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M. Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund Gustin, Lena Psykologi för sjuksköterskor

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer, se kursens studiehandledning. Kursen bedrivs enligt den pedagogiska modellen problembaserat lärande, vilket innebär individuell fördjupningslitteratur.

Versioner av litteraturlistan