Temaområden

För att lättare identifiera forskningsfrågor och hitta samarbeten har tre temaområden tagits fram.

Energi och klimat

Bild på en uppstoppad exotisk fågel från Evolutionsmuseet

Gotland blir ett svenskt pilotprojekt för omställning till förnybar energi. En ökad satsning på bland annat sol- och vindenergi kommer att ge en ökad inverkan på natur- och kulturarv. Alltifrån vindgeneratorer i det historiska landskapet till solceller på kyrktaken kan vara frågor som är intressanta att undersöka närmare.

Samhälle i förändring

Samhällets komplexitet ökar och människor rör sig av olika anledningar, bland annat för att fly från krig och konflikt eller för att få bättre framtidsmöjligheter. Kulturarv används för att skapa identiteter och stärka gemenskaper, men kan också på ett negativt sätt verka exkluderande och bygga gränser och bidra till fientlighet mellan grupper. Det finns vissa tecken på att kulturarv allt mer blir ett maktmedel i konflikter. Detta tema handlar om hur detta tar sig i uttryck och hur forskning kan bidra till att stärka kunskaperna om dynamiken mellan kulturarv och större samhällsförändringar.

Bild på övergångsställe med massor av människor

Kulturarv och regional utveckling

Bild på detalj på en äldre jordglob

Sambandet mellan kulturarv och regional utveckling och tillväxt har under de senaste 20 åren uppmärksammats och blivit allt viktigare. Kulturmiljön framhålls som en viktig faktor för en regions identitet och attraktivitet, och kan genom kreativitet och innovation bli en ekonomisk resurs.

Kontakta oss!

Kontakta SuHRF - Detalj från Universitetshuset

Intresserad av att veta mer om arbetet i SuHRF?

Kontakta oss!