Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser vid Campus Gotland

För kurser som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet till tre examinationstillfällen fördelade över tre terminer. Nedan listas kurser där det fortfarande ges möjlighet till uppsamlingsexamination. Studenten ansvarar själv för att anmäla sitt intresse och informera sig om förändringar i kursinnehåll. När kursen är formellt nedlagd är det inte längre möjligt att avsluta, även dessa är listade här, under rubriken NEDLAGDA KURSER.

Anmälan till examination
Observera
att anmälan till examination och tentamen är obligatorisk. Om inte något annat anges så ska anmälan vara Studentservice tillhanda senast 10 kalenderdagar innan examinationstillfället äger rum. Anmälan görs via e-post till Studentservice vid Campus Gotland

Företagsekonomi Grundutbildning

Här listas de kurser som har upphört och som ger chans till uppsamlingsexamination innan de formellt läggs ner.

Nedlagda kurser

Kursers som är formellt nedlagda och som inte längre går att avsluta, hittar du nedan.

Kursen gavs för sista gången VT2019
2FE913 Principles of Marketing, 7.5 hp

Kursen gavs för sista gången HT2018
2FE918 Fundamentals of Management 7,5 hp

Kursen gavs för sista gången HT2018
2FE990 Business Aspects on Sustainability 7,5 hp

Kursen gavs för sista gången VT2018
2FE994 Consumer Behavior, 7,5 hp

Kursen gavs för sista gången Vt16
2FE988 Uppkomst och spridning av globala managementkoncept 15,0 hp
2FE987 Entreprenörskap, affärsutveckling och projektekonomi 15,0 hp
 

Senast uppdaterad: 2023-09-18