Språkverkstaden på Campus Gotland

Språkverkstaden

Vi ger vägledning i skriftlig och muntlig framställning för studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Vi handleder i både svenska och engelska.

Boka en tid

Drop in-handledning

Språkverkstaden på Campus Gotland

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på Campus Gotland vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Vi ger dig tips och råd hur du kan utveckla dina språkliga färdigheter.

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter och doktorander. Vi erbjuder individuell bokad handledning i skriftlig och muntlig framställning på svenska och engelska. Samtliga handledare har stor och bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande. Läs mer om handledningen.

Studenter kan välja att träffa en handledare via Zoom eller på plats på Campus. Vårt handledningsrum på Campus är E32 i Almedalsbiblioteket.

Språkverkstaden kan även kontaktas av lärare som önskar exempelvis workshoppar, föreläsningar eller annan form av samarbete inom ramen för sina respektive utbildningar. Läs mer om Språkverkstaden för lärare.

INNEHÅLL

Ordböcker och frasbank
Referenser och litteraturlista
Akademiskt skrivande och skrivprocess
Språkriktighet
Handledningar för uppsatser och rapporter
Mer om skrivande och typografi

Ordböcker och frasbank

Svenska Akademiens ordböcker

Svenska.se – här söker du i tre ordböcker samtidigt:

 • SAOL, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, som är den inofficiella normen för stavning och böjning av svenska ord. SAOL finns också som gratis app för iOS och Android.
 • SO, Svensk ordbok, som är en mycket användbar ordbok som talar om vad uppslags­orden betyder och hur de används. SO finns också som gratis app för iOS och Android. I de digitala versionerna av Svensk ordbok finns andra upplagan av ordboken från 2021.
 • SAOB, Svenska Akademiens ordbok, som är en historisk ordbok och ett viktigt hjälpmedel framför allt vid läsning av äldre texter, från 1521 och framåt.

De här klassiska ordböckerna finns förstås i tryckt form också: 

 • SAOL: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 14 uppl. 2015. Stockholm: Svenska Akademien.
 • SO: Svensk ordbok. Utgiven av Svenska Akademien. 1 uppl. 2009. Stockholm: Norstedt [distributör].
 • SAOB: Ordbok över svenska språket. (1893-). Lund: Gleerupska universitetsbokhandeln [distributör]. SAOB är ett omfattande verk som består av närmare 40 band.

Fler ordböcker, uppslagsverk och webbtjänster

 • Nationalencyklopedin består av flera delar, bl.a. uppslagsverket och ordböcker. Uppslagsverket är baserat på vetenskaplig grund och värdeneutralitet och är därför mycket användbart i vetenskapligt skrivande, exempelvis om du söker definitioner av olika begrepp. Uppslagsverket och ordböckerna är tillgängliga för dig som är inloggad på universitetets nätverk. 
 • Nationalencyklopedins ordböcker – här ingår NE:s version av Svensk ordbok, Svenskt språkbruk, synonymlexikon och ett antal tvåspråkiga lexikon. 
 • Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. 2003. Stockholm: Norstedts.
 • Frasbanken – drivs av Karolinska Institutet. Här finns förklaringar av viktiga termer och en bank av fraser som är vanliga i vetenskapliga texter. Du kan söka fraser för textens olika delar, från introduktion till slutsats.

Referenser och litteraturlista

 • Libris – drivs av Kungliga biblioteket. Om du är osäker på hur en referens i litteraturlistan ska utformas kan du få hjälp här. Libris är en nationell söktjänst med information om titlar som finns på svenska universitets- och forskningsbibliotek.
        Gör så här för att skapa en referens: gå till Libris, sök fram den bok du vill hänvisa till och klicka på knappen ”Skapa referens”. Då skapas en lista med bokens referens enligt några olika stilar: APA, Harvard, Oxford, Vancouver och klartext.
 • Referensguiden – Uppsala universitetsbiblioteks information om referenssystem och referenshantering. Här finns exempel på hur man kan referera enligt några vanliga referensstilar: APA, Chicago, Harvard, MLA, Oxford och Vancouver.
 • Referenshanteringsprogram som EndNote, Zotero och Mendeley är bra hjälpmedel för den som skriver längre texter. Uppsala universitetsbibliotek erbjuder introduktionskurser till de här programmen.

Akademiskt skrivande och skrivprocess

 • Akademiskt skrivande – en serie videoföreläsningar som är en del av materialet i en MOOC (öppen nätbaserad kurs) om akademiskt skrivande som erbjuds vid Lunds universitet.
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna, 2021: Akademiskt läsande och skrivande. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug, 2011: Skriva för att läraSkrivande i högre utbildning. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Skrivguiden – en webbplats som ger studenter stöd i deras akademiska skrivande och tar bl.a. upp skrivprocessen, referenshantering och plagiat. Skrivguiden har utvecklats av biblioteken och skrivverkstäderna på Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå universitet.
 • Strömquist, Siv, 2019: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 8 uppl. Malmö: Gleerups.

Språkriktighet – råd om korrekt språkbruk

 • Karlsson, Ola (red.), 2017: Svenska skrivregler. 4 uppl. (Språkrådets skrifter 22.) Stockholm: Liber.
  I Svenska skrivregler ger Språkrådet svar på skrivtekniska frågor, som t.ex. hur man korrekt använder skrivtecken som komma, kolon, snedstreck och tankstreck, citerar, källhänvisar och väljer stor eller liten bokstav.
 • Lövestam, Sara, 2020: Handbok för språkpoliser. Stockholm: Piratförlaget.
  Boken har den humoristiska utgångspunkten att den är kurslitteratur på Språkpolishögskolan. Trots denna lekfulla form behandlas språkriktighetsfrågor på ett seriöst och tillförlitligt sätt.
 • Skrivregler för svenska och engelska från TNC. 2001. Solna: Terminologicentrum (TNC).
 • Språkriktighetsboken. 2011. 2 uppl. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93.) Stockholm: Norstedt.
  Boken är en mer resonerande handbok med syftet att ge läsaren förståelse för hur språk fungerar, hur språknormer uppstår och förändras samt hur man kan argumentera i språkriktighetsfrågor.
 • Språkrådet – Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar bl.a. med språkrådgivning som gäller det svenska språket. Svar på många frågor finns i Frågelådan, men man kan också kontakta Språkrådet med egna frågor. Språkrådet arbetar även med klarspråk, dvs. att skriva myndighetstexter på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.
 • Strömquist, Siv, 2019: Skiljeteckensboken. Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp. 2 uppl. Stockholm: Morfem.
 • TT-språket – TT Nyhetsbyråns samling av skrivregler, ord och begrepp. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och är användbara för en större krets av skribenter.

Uppsatshandledningar – allmänna

 • Ejvegård, Rolf, 2009: Vetenskaplig metod. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 2014: Att utreda, forska och rapportera. 10 uppl. Stockholm: Liber.
  (Främst för ekonomiska utbildningar.)
 • Hartman, Sven, 2003: Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur och kultur.
 • Jarrick, Arne & Josephson, Olle, 1996: Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Paulsson, Ulf, 1999: Uppsatser och rapporter. Med eller utan uppdragsgivare. Lund: Studentlitteratur.
 • Strömquist, Siv, 2019: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 7 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
  (Främst för språkvetenskapliga utbildningar.)
 • Widerberg, Karin, 2003: Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar. Stockholm: Studentlitteratur.

Uppsatshandledningar – särskilda ämnen

 • Ekonomi
  Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 2014: Att utreda, forska och rapportera. 10 uppl. Stockholm: Liber.
 • Idé- och lärdomshistoria och vetenskapshistoria
  Frängsmyr Tore, 1993: Liten handbok för avhandlings- och uppsatsskrivare. Uppsala.
 • Juridik
  Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik, 2018: Att skriva juridik. Regler och råd. 6 uppl. Uppsala: Iustus förlag.
 • Litteraturvetenskap
  Johannesson, Eric & Skuncke, Marie-Christine, 1994: Lathund för doktorander och uppsatsförfattare. 3 uppl. Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet. 
 • Medicin
  Hansson, Emma & Freccero, Carolin, 2012: Att skriva medicinsk vetenskap. En handbok. Lund: Studentlitteratur.
 • Naturvetenskap
  Meurling, Patrick, 1995: Ordbruk och bokstavsskötsel. Handledning i kommunikation och rapportskrivning för naturvetare och andra. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Naturvetenskap
  Pelger, Susanne, 2007: Kommunikation för naturvetare. Lund: Studentlitteratur.
 • Språkvetenskap
  Lagerholm, Per, 2010: Språkvetenskapliga uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Språkvetenskap
  Strömquist, Siv, 2019: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 7 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 • Teknik
  Walla, Erik & Åbjörnsson, Leif, 2004: Så skriver du bättre tekniska rapporter. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Mer om skrivande och typografi

 • Andersson-Ek, Per, Andréasson, Kenth & Edwardson, Åke, 1999: Börja skriva. 2 uppl. Stockholm: Ordfront förlag.
 • Bech-Karlsen, Jo, 1999: Jag skriver, alltså är jag. En bok för fackskribenten som vill berätta. Lund: Studentlitteratur.
 • Garlén, Claes & Sundberg, Gunlög, 2016: Handbok i svenska som andraspråk. 2 uppl. Malmö: NE Nationalencyklopedin.
 • Hellmark, Christer, 2004: Typografisk handbok. 5 uppl. Stockholm: Ordfront förlag.
 • Renberg, Bo, 2013: Bra skrivet, väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Stenson, Per, 2001: Skriva i tjänsten. 5 uppl. Stockholm: Timbro.
Senast uppdaterad: 2022-12-08