Arbetsmiljö och lika villkor

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning.

När det gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö lyfts särskilt fram att förhållandet mellan studenter, lärare och övriga anställda ska präglas av ömsesidig respekt. Ansvaret för arbetsmiljön har i första hand institutionernas prefekter, men alla studenter och anställda har också ett eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Varje institution ska ha en beredskap för att genom individanpassade lösningar tillgodose studenter med särskilda behov.

Vart kan du vända dig?

Vart kan du vända dig?

Vilket stöd finns nära dig?
Det finns många som jobbar för dig på din institution, till exempel studievägledare, kursansvarig lärare eller programansvarig.

Som student kan du vända dig till den du vill. Vid din institution finns det även prefekt och studierektor som du kan vända dig till. Se denna sida om du är osäker på vilken institution du tillhör.

Universitetsgemensamt stöd
Vid studentavdelningen finns en samordnare för lika villkor som är en del av universitetets strategiska arbete för lika villkor och mot diskriminering avseende frågor som rör studenter och utbildning. Det finns också likavillkorsspecialister vid personalavdelningen som har i uppdrag att främja arbetet för lika villkor och mot diskriminering för studenter och anställda vid Uppsala universitet och som du som student kan vända dig till.

Andra centrala funktioner vid universitetet är studie- och karriärvägledaresamordnare för studenter med funktionsnedsättning samt universitetsjurister. Om du mår dåligt och vill tala med någon kan du vända dig till Studenthälsan.

Om betyget känns orättvist
Om du upplever att din prestation blivit felbedömd kan du begära omprövning av din examinator. Om du fortfarande efter omprövningen anser att ditt arbete blivit felbedömt kan du kontakta någon av universitetets betygsombudsmän.

Vilket stöd ger kårerna?

Studiebevakaren är ditt ombud som student och representerar dig gentemot universitetet i arbetsmiljö- och studierelaterade frågor. På Campus Gotland är det är det ordförande i Gotlands studentkår Rindi som leder studiebevakningen.

Förutom studiebevakare finns även studentombud. Det är en gemensam service för de sex kårerna vid universitetet. Studentombudet svarar på vilka regler och rättigheter som gäller vid universitetet och ger råd och hjälp att lösa problem som uppstått relaterade till din utbildning.