Stöd som man söker

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och har gjort en ansökan om riktat pedagogiskt stöd får du ett mejl av en samordnare där du uppmanas boka en tid för samtal. Efter detta samtal får du ett beslut om stöd. Om det är aktuellt med stöd efter samråd mellan samordnare och student kan det röra sig om följande pedagogiska stöd:

Anteckningsstöd

Om du på grund av funktionsnedsättningen inte själv kan anteckna under föreläsningar och andra lektioner kan du få anteckningsstöd. Det är en kurskamrat som delar med sig av sina anteckningar. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför endast anteckningar från föreläsningar/lektioner där du själv deltar. 

Anpassad kurslitteratur

Studenter med läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur, till exempel som talbok, punktskrift eller som e-textböcker. Universitetsbibliotekets kontaktpersoner hjälper dig att beställa nyinläsning av obligatorisk kurslitteratur. Böcker som redan finns inlästa kan du låna genast. Behöver du beställa nyinläsning av en bok kan det ta upp till tio veckor att få den. Det är viktigt att du kontaktar samordnaren tidigt i dina studier om du vill använda dig av anpassad kurslitteratur.

Anpassad examination

Det finns olika typer av anpassning av examinationer som till exempel längre tid, sitta enskilt eller skriva på dator vid skriftlig tentamen. Vilken anpassning som är möjlig på en kurs beslutas av examinatorn på din kurs eller ditt program.

Individuell studieplan

Behov av lägre studietakt diskuteras med programansvarig och studievägledare. För information om studiemedel för dig med funktionsnedsättning se information hos CSN.

Teckenspråkstolk och skrivtolk

Universitetet ansvarar för att du som har en hörselskada får teckenspråkstolk eller skrivtolk i undervisningen. Du kan få tolk till allt som är kopplat till dina studier som till exempel studiebesök, grupparbeten, föreläsningar, lektioner, seminarier med mera. Läs om hur det fungerar att studera med tecken- eller skrivtolk.

Mentor

Mentorstödet innebär en regelbunden kontakt motsvarande en timme i veckan. En mentor kan vara ett stöd i planering och strukturering av studierna. En mentor kan också hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter. Mentorsstöd kan du ha under en eller flera terminer. 

Medstudent

En medstudent fungerar som ledsagare till dig som till exempel har en synskada och inledningsvis behöver hjälp med att hitta inom campusområdet, till exempel till lärosalar och bibliotek.