Östersjödagarna | Almedalsveckan

Klimat, energi, ekologi, försvar, säkerhet, infrastruktur, byggnation, fiske, skogsbruk, jordbruk, vattenbruk, sjöfart, turism, V/A… områden som påverkar utvecklingen av Östersjön är många och komplexa.

Sedan 2015 har ett nätverk av aktörer, organisationer och företag arrangerat Östersjödagar under Almedalsveckan. Vårt mål är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön genom att lyfta fram vår tids utmaningar, men även att belysa goda exempel på hållbar havsförvaltning, både på land och i havet.

På den här sidan kan du se vilka seminarier som är på gång och ta del av inspelningar från tidigare evenemang.

Mer information om Östersjödagarna kan du få genom att prenumerera på Blått Centrum Gotlands nyhetsbrev eller följa evenemanget på facebook.

Östersjödagarna 2022

Årets upplaga av Östersjödagarna ägde rum i Almedalsbiblioteket 6-7 juli. Här nedan hittar du mer information om seminarierna samt länkar till inspelningarna.

Arrangörer av Östersjödagarna 2022

Svenska Institutet | Stockholms universitet | Östersjöcentrum | Havsmiljöinstitutet | Uppsala universitet | Blått Centrum Gotland | Blå mat - centrum för framtidens sjömat | Hallvarsson & Halvarsson | IVL Svenska Miljöinstitutet | Coop | Race For The Baltic | LIFE IP Rich Waters Swedish Pelagic Federation

Med stöd från Svenska Institutet

Onsdag 6 juli 

08:30-09:30
Klimatförändringar på land och till havs
Hur påverkas ekosystemen av den globala uppvärmningen? Vad gör Sverige och andra länder för att skydda Östersjön? Varför är ett friskt liv i havet en viktig del av lösningen?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se inspelningen

10:00-10:45
Sillen och sillfiskets framtid i Östersjön
Nedgången för Östersjöns sillbestånd utgör inte längre en risk, utan ett nödläge. Vilken är artens roll i ekosystemet? Vilken betydelse har fisket för livsmedelssäkerheten? Finns det juridiska hinder för att flytta ut trålgränsen och hur vill de politiska partierna hantera situationen?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

12:15 - 13:00
Blå mat– vilka förutsättningar finns för hållbar blå mat från Östersjön och på land?
För att klara framtidens matförsörjning behöver vi äta mer hållbar sjömat, både från havet och genom vattenbruk på land. Vilka förutsättningar krävs för hållbar mat från Östersjön?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

13:30 - 14:15
Havsvindkraft och dess betydelse för miljö och klimat
Förnybar energi som havsvindkraft har stora nationella och globala fördelar när den ersätter fossileldade kraftverk, samt möjliggör användning av elbaserade och andra klimatneutrala transporter och industriprocesser. Samtidigt innebär bland annat konstruktionsprocessen påfrestningar på miljön.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

14:45 - 15:30
Havsbaserad vindkraft - möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland
Ansökningarna för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland ökar. Om dessa projekt blir verklighet kan Gotland bli självförsörjande på elektricitet istället för att vara beroende av el från fastlandet.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

16:00 - 16:45
Kan hästnäringen rädda Östersjön?
I Sverige finns idag fler hästar än mjölkkor och är en miljöpåverkan att räkna med. Näringsläckaget från hästgårdar bidrar till övergödning i våra sjöar och vattendrag. Hur säkerställer vi att åtgärder mot övergödning på hästgårdar kommer till stånd?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

Torsdag 7 juli

10:00 - 11:00
Hur ska vi använda sillen och skarpsillen från Östersjön i framtiden? Vad är rätt eller fel?

Fisket av sill/strömming och skarpsill i Östersjön står för stora volymer varje år. Idag används denna fisk huvudsakligen för produktion av fiskmjöl och fiskolja. Varför är det så och hur kan det se ut i framtiden?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Sänds ej på webben.

Tidigare seminarier

4 juli 2021

13.00-13.45 Havets gränser

Östersjön är ett av många hotade hav på jorden och listan över miljöproblemen är lång. På vilka sätt kan vi förändra vårt beteende för att vända utvecklingen? Hos vem ligger ansvaret? Hur arbetar myndigheter och frivilligorganisationer?

Havens ekosystem med dess mångfald av arter är komplexa. Så också människans påverkan. För att bromsa förstörelsen av marina miljöer krävs stora insatser av aktörer på alla nivåer och i alla regioner - från internationella organ och statliga myndigheter, till frivilligorganisationer och enskilda individer. I det här seminariet samtalar vi om hur dessa olika aktörer kan bidra. Hur kan Sverige agera för att bevara och hållbart nyttja hav och marina resurser? Intervju med marinbiolog Sylvia Earle, grundare av nätverket Mission Blue som arbetar för att skydda 30% av haven senast år 2030.

Medverkande Gunilla Rosenqvist, Projektledare, Blått Centrum Gotland, Uppsala universitet Emma Nohrén, Ordförande, Miljömålsberedningen Sylvia Earle, President, Chairman, Mission Blue / The Sylvia Earle Alliance Joakim Odelberg, Film/foto journalist, Mission Blue Partner


14.00-14.45 Fossilfritt Gotland skapar möjligheter till friskare hav

Det här seminariet tittar närmare på Östersjön och Gotland som producent av hållbar energi. Havsvindkraft och fossilfria transporter med el och vätgas. Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Det planeras storskalig produktion av el från havsbaserad vindkraft söder om Gotland. Detta kan ge Gotland en unik möjlighet att bli självförsörjande och exportör av el men också en möjlighet till storskalig produktion av grön vätgas. Allt detta kan möjliggöra fossilfria transporter både på land och till havs. Dessutom kan syrgasen användas för att återskapa liv i de döda havsbottnarna och stimulera landbaserad fiskodling. Är detta realistiskt? I seminariet diskuteras hur detta stegvis kan förverkligas genom att etablera en demonstrator för vätgas och syrgasproduktion för dessa användningsområden. En djupdykning ges också kring övergång till vätgas alternativt ammoniak som bränsle för färjor. Det här kräver stora investeringar men skapar också enorma möjligheter.

Medverkande Kaj Sandart, Director, Hallvarsson & Halvarsson Group AB Hans Thornell, CEO, Green City Ferries Östen Ekengren, Senior Advisor, IVL Svenska Miljöinstitutet


5 juli 2021

13:00 - 13:45 Ett levande hav och svensk fisk till alla - hur får vi ekvationen att gå ihop och vems är ansvaret?

Havsmiljön, situationen för fiskbestånd och fiskerinäring i Östersjön är akut. En orsak är dödläget i fiskeriförvaltningen med olika syn på möjligheten att styra fisket och vem som har mandat att bestämma. Hur kan vi förbättra samspelet mellan politik och myndigheter och nå ett hållbart fiske? 

Från Agenda 2030 till de svenska miljömålen och den nationella livsmedelsstrategin, pekar målen åt ett och samma håll: havet ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga, småskaliga icke-industriella fiskares tillträde till marina resurser ska säkerställas och svensk livsmedelsproduktion ska öka. Ändå användes 2019 mer än 75 % av fångsterna av sill och skarpsill i Östersjön till industriell framställning av fiskfoder utomlands, istället för till svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt är östersjötorsken nära kollaps och lokala fiskare, forskare och myndigheter varnar för brist på sill, något som kan få allvarliga konsekvenser för hela Östersjön. Debatten är intensiv kring hur mycket vi kan fiska, var, hur och till vilket ändamål, men konkreta åtgärder lamslås av en oenighet mellan politik och myndigheter kring vem som ska göra vad. Hör politiker, myndigheter, forskare och experter diskutera hur dödläget kan brytas och en hållbar fiskeriförvaltning utformas.

Medverkande Emma Nohrén, Ordförande (moderator), Miljömålsberedningen Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten Christina Nordin, Generaldirektör, Jordbruksverket Henrik C. Andersson, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Stockholm Jesper Skalberg-Karlsson, Regionråd, (M), Region Gotland Krishan Kent, VD, Fiskbranschens Riksförbund


14:00 - 14:45 Hur får vi mer och hållbar sjömat på våra tallrikar?

Sverige har förutsättningarna för att producera hållbar sjömat i stor skala. Vi som bor här skulle också må gott av att äta mer sjömat. Hur kan politiker, myndigheter, näringsliv och akademin samverka för att åstadkomma det? Och vad ska vi göra med fisken som inte längre blir foder åt danska minkar?

Blå mat omfattar viltfångad och odlad fisk från hav, älvar och sjöar men också fisk odlad på land och extraktiva arter som musslor, ostron och alger. Blå mat – centrum för framtiden sjömat är också namnet på en satsning på att öka hållbar produktion och konsumtion av sjömat. En satsning som samlar akademin, myndigheter och företag. Politiker stöder en ökad svensk sjömatsproduktion. Pandemin har satt fingret på Sveriges (o)förmåga att mätta invånarna i en kris. Samtidigt upplever fiskodlare och algbönder tröghet i tillståndsprocessen, med höga kostnader och långa handläggningstider. Vad säger politiker, myndigheter och sjömatsentreprenörer? Hur går vi vidare? Svensk produktion av sjömat domineras av arter som sill och skarpsill. Två av tre fiskar blir foder för andra fiskar och djur som minkar men nu har den danska minknäringen kollapsat. Kan det bli startskottet för en bättre användning av fångsterna? Kan människan ta minkens plats vid middagsbordet? Hur vill du ha din skarpsill?

Medverkande Gunilla Rosenqvist, Projektledare, Blått Centrum Gotland, Uppsala universitet Fredrik Gröndahl, Universitetslektor, docent, KTH Ingrid Undeland, Professor, Chalmers tekniska högskola Kristina Sundell, Professor, Göteborgs universitet Johannes Claesson, Pelagic Sea Food Sweden AB

29 januari 2021

Den 29 januari 2021 arrangerade Blått Centrum Gotland tillsammans med aktörer runt om i landet en heldag med webbseminarier från Visby och Göteborg. Evenemanget ersatte Östersjödagarna under Almedalsveckan 2020 som ställdes in med anledningen av coronapandemin. Se inspelningarna här nedan.

Östersjön idag - tillstånd och åtgärder för ett friskare hav

En nulägesbeskrivning av statusen i Östersjön och inblick i pågående policyarbete. På internationell nivå lanserar FN ett årtionde för havsforskning och hållbarhet (2021-2030). I Sverige har Miljömålsberedningen överlämnat sitt förslag till regeringen på åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Vad innebär ramverken i praktiken? Hur kan vi agera på lokal nivå? Vilka områden bör prioriteras?

Medverkande: Anders Hagfeldt, Rektor, Uppsala universitet, Emma Nohrén, ordförande, Miljömålsberedningen, Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland

Hållbar sjömat - vad kan vi äta för att rädda havet?

För att klara bestånden i Östersjön behöver vi ändra vår syn på mat från haven och tänka nytt kring konsumtion av fisk, skaldjur och andra viktiga proteinkällor. Men hur skapar man den nödvändiga beteendeförändringen och etablerar nya livsmedel på marknaden? Är det rimligt att lägga ansvaret på konsumenten? Och fungerar det över tid? Fakta om rådande konsumtionsmönster för fisk och sjömat.

Medverkande: Niklas Laninge, psykolog, beteendedesigner, Malin Jonell forskare, Beijerinstitutet/Stockholm Resilience Centre (SRC), Markus Wahlgren, Stormarknadschef på Stora COOP Gotland
, Emma Gabrielsson, projektledare, Race For The Baltic

Öar som testbäddar för vattenbruk och vattenförsörjning

70 procent av jordens yta är täckt av vatten men bara 1 procent är drickbart sötvatten. De senaste årens larmrapporter om vattenbrist kulminerade under den torra sommaren 2018 i klimatkrisens spår. Öar som Åland och Gotland med tunna  och utdikade jordlager är extra utsatta men här pågår flera intressanta projekt för att tackla utmaningarna.

Medverkande: Patricia Wiklund, VD, Invenire, Christian Pleijel, KTH, Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet, Carina Aaltonen, ordförande, Emmaus Åland, Micke Larsson, huvudsekreterare, bärkraft.ax, Thomas Olsson, styrelseledamot/Jan Larsson, ägare, Hamra Fisk. Moderator: Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland och Lotta Nummelin, Östersjöfonden

Nya vägar till en hållbar fiskeförvaltning

Under de senaste årtiondena har läget försämrats för fiskbestånd och många yrkesfiskare. Östersjön visar en kraftig förändring i artsammansättning och miljötillstånd orsakad av en mängd faktorer. Är fiskeförvaltningen som bedrivs verkligen hållbar utifrån Östersjöns nuvarande situation? Seminariet ger en introduktion till fiskesituationen idag samt förslag på vad fiskeförvaltningen behöver ta hänsyn till framöver för att vi ska kunna ha en fiskenäring med framtidstro och lönsamhet där ekologin sätter ramarna.

Medverkande: Andreas Pettersson Länsfiskekonsulent, Miljö- och vattenenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län

Havsmedvetenhet – förutsättningar för levande hav

FN har utlyst 2021- 2030 till ett årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling. För att årtiondet ska bli framgångsrikt och bidra till en mer hållbar förvaltning av våra hav behöver kunskapen om hav och vatten öka. Vad kan vi göra för att tillsammans nå en större havsmedvetenhet i hela samhället?

Medverkande: Emma Sernland, Havs- och vattenmyndigheten, Renate Foks, Kalmar Kommun, Eva Blidberg, Håll Sverige Rent, Sam Peterson, Vattenriket i Kristianstad, Lotta Nummelin, Östersjöfonden. Seminariet modereras av Tina Johansen Lilja, Havsmiljöinstitutet.

Seminarier tidigare år

Klimatvision – vilken roll har universiteten i kampen mot klimatförändringarna?

Är baljväxter och återvunna havreskal en trend eller räddar det planeten?

Östersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar

Hur styr vi mot ett hållbart båtliv?

Vindkraft i havet – förnybar el som kan bidra till andra miljölösningar

Vattenbrist ett ökande problem – hur ser lösningarna ut?

Sjöfart - ny teknik för att möta miljökrav och klimatutmaningarna

Borttagande av läkemedelsrester i fullstor skala

Slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring? Hur fixar vi den cirkulära ekonomin i Sverige?

Övergödning av Östersjön - hur långt har vi kommit och vad kan/behöver vi göra?

Miljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?

Ett samarbete för Östersjön visar vägen ? FNs hållbarhetsmål 17 i Östersjöperspektiv

Vattenbrist på Gotland - nya lösningar för att säkra vattentillgången

Senast uppdaterad: 2023-02-03