Konferensen Kräftor och Akvakultur 27-30 augusti 2019

Konferensen Kräftor och Akvakultur Campus Gotland 27-30 augusti 2019

Information in English

En lokal, regional och internationell konferens kommer att äga rum i på Uppsala universitet - Campus Gotland i Visby 27-30 augusti 2019.

Konferensen är ett samarbete mellan Blått centrum Gotland, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Östra Finlands universitet, Landsbygdsnätverket och International Association of Astacology (IAA).

Namnet är ”IAA Gotland 2019 - Crayfish and Aquaculture” och huvudtema är sötvattenskräftor och kräftodling och sidotema är småskaligt vattenbruk.

Konferensen är uppbyggd med en första dag på svenska med fokus extensiv kräftodling i synnerhet och vattenbruk generellt. Sen följer två dagar internationellt på engelska med samma tema med en målgrupp från hela Europa men med fokus på situationen för kräftor i norra Europa. Den avslutande dagen innehåller en exkursion till flodkräftsodlare, till lokaler där man utrotat den kräftpestbärande signalkräftan, och lokaler där man restaurerat flodkräftbestånd, med avslutning och en traditionell kräftskiva på forskningsstationen Ar.

Plenarföredragshållare bjuds in som bland mycket annat kommer att tala om habitatförbättringar i extensiv kräftodling, odling i växthus, kräftpest och immunförsvar, hummerodling, och riskanalyser.
Konferensen syftar till att sprida den kunskap, de erfarenheter och det material som finns tillgängligt redan idag on kräftodling i synnerhet och akvakultur generellt. Tanken är att förmedla praktisk kunskap och praktiska erfarenheter såväl som de senaste rönen från internationell forskning.

Varför Gotland?

Ön är fri från den invasiva nordamerikanska arten signalkräfta och den dödliga sjukdomen kräftpest, eftersom länsstyrelsen har utrotat de 5 illegala förekomsterna av signalkräfta. Gotland har bra förutsättningar för kräftodling genom varmt klimat, god vattenkvalitet med högt pH och gott om kalk till kräftornas skal, samt historiskt sett många framgångsrika flodkräftodlare. Enligt Vattenbruksutredningen är just flodkräftodling den enda form av odling av sötvattenskräfta som är ekonomiskt bärkraftig i Sverige. Avsättning till bra pris finns både för kräftor till konsumtion och med ännu bättre pris som material för restaurering av bestånd i naturvatten som bevarandeåtgärd.

Målgrupp?

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av att starta en flodkräftodling och alla som har en flodkräftodling och behöver ytterligare kunskap. Konferensen underlättar också för länsstyrelser, SLU Aqua, SJV, HaV, och kommuner som alla får ett stort antal förfrågningar om hur man startar och driver en kräftodling. En kräftodling kan vara ett ytterligare bidrag till försörjningen för landsbygdsföretag. Extensiv flodkräftodling kräver inga stora investeringar i utrustning, inga stora kostnader för drift, har inga miljöproblem med övergödning på grund av foderrester, och det som produceras har en hög efterfrågan på marknaden och betingar ett högt pris. En extensiv odling kan även nyttjas för eventverksamhet som ger ännu mer ekonomiskt utbyte.

Målgruppen är odlare lokalt och nationellt, presumtiva odlare, förvaltare, länsstyrelsefolk, andra myndigheter, samt forskare. Den svenska första dagen av konferensen vänder sig också till deltagare som förstår svenska från Norge och Finland, inklusive Åland, där intresset för kräftodling är stort. Under de efterföljande två dagarna vänder vi oss till nationella och internationella forskare och förvaltare i hela Europa där organisationen IAA har ett mycket livaktigt utbyte av kunskap och forskning.  

Syfte?

Att sprida kunskap om odling av flodkräfta till intressenter på Gotland och i resten av Sverige. Att dela med sig av erfarenheter från odlare runtom i Sverige och norra Europa. Att knyta kontakter och ge möjlighet att inhämta de senaste rönen, praktiska som teoretiska, från hela Europa under de internationella dagarna.

Program

Program för den svenska seminariedagen 27 augusti 2019

Anmälan?

Den svenska delen av konferensen 27 augusti är kostnadsfri men du måste anmäla dig. Anmäl dig till seminariedagen om kräftodling och vattenbruk direkt till Gunilla Rosenqvist.

Om du vill delta i hela konferensen "IAA Gotland 2019 - Crayfish and Aquaculture" 27 - 30 augusti, klicka här för mer information och registrering.