Utvecklingsprogram för Campus Gotland

Programmet för Campus Gotland, som gäller 2017-2021, är ett komplement till universitetets övergripande Mål och strategier. Universitetets ambition är att det ska finnas en fullvärdig akademisk miljö på Campus Gotland, med utbildning och forskning integrerad i det stora universitetets vetenskapsområden, fakulteter och institutioner.

- Vi har höga ambitioner för Campus Gotland inom både forskning, utbildning och samverkan. Det finns också särskilt goda förutsättningar att kraftsamla med fokus på hållbar utveckling på Campus Gotland, säger rektor Eva Åkesson.

I Campus Gotland kan universitetets framstående forsknings- och utbildningsverksamhet lokaliserat mitt i världsarvsstaden Visby, med dess historiska och kulturella värden, skapa en unik akademisk miljö som attraherar studenter, lärare och forskare från hela världen.

I den småskaliga miljön är samtliga vetenskapsområden representerade, vilket innebär att forskare, lärare och studenter från en rad olika ämnesdiscipliner möts och nya gränsöverskridande samarbeten kan uppstå. Vid Campus Gotland ska möjligheterna att utveckla och förnya utbildning och forskning i oprövade riktningar och genom nya arbetsformer tas tillvara.

Verksamheten vid Campus Gotland är viktig för Region Gotlands utveckling och förnyelse samtidigt som det finns en lång tradition av ömsesidig samverkan mellan lärosäte och offentlig och privat sektor. Almedalsbiblioteket drivs tillsammans med Region Gotland och är en mötesplats för hela Gotland.

Särskilt goda förutsättningar finns också för att kraftsamla verksamheten till utbildning och forskning med fokus på hållbar utveckling. Det gäller i både befintlig utbildning, forskning och samverkan och i nya satsningar inom till exempel områdena energi, naturresurser, kulturarv och besöksnäring.

Eva Åkesson

Eva Åkesson - rektor

Mål för Campus Gotland

Strategier för Campus Gotland

Mål för Campus Gotland

Med syfte att fortsätta utveckla Campus Gotland till en unik och framstående utbildnings- och forskningsmiljö ska verksamhetens omfattning på campus i Visby öka genom fler campusstudenter, lärare och forskare samt en utvecklad forskningsverksamhet. Vid Campus Gotland ska det finnas ett attraktivt kursutbud och ett samarbete mellan institutioner som möjliggör att studenter ges goda valmöjligheter inom sin utbildning. Forskningen ska ha tydlig koppling till den utbildning som bedrivs på Campus Gotland men också integreras med forskningsmiljöerna i Uppsala. En balans mellan universitetets vetenskapsområden eftersträvas för att göra Campus Gotland till en angelägenhet för hela universitetet.

Mål för utbildning:

 • Antalet studenter i campusutbildning ska senast 2021 uppgå till minst 1 500 helårsstudenter

 • Den pedagogiska utvecklingen av campus- och distansutbildningar ska präglas av innovativa och hållbara e-lärandelösningar

Mål för forskning:

 • Forskningen ska stärkas genom att befintliga forskningsmiljöer prövas och utvecklas samt genom att nya forskningsmiljöer stimuleras

 • Antalet forskare och gästprofessorer ska öka

 • Antalet doktorander ska öka, bland annat genom att förutsättningar för etablerandet av en tematisk forskarskola skapas.

Strategier för Campus Gotland

Med syfte att uppnå målen för Campus Gotland och samtidigt bidra till Uppsala universitets mål ska tre övergripande strategier användas:

1. Stärk förutsättningarna för mång- och tvärvetenskap

Vid Campus Gotland är förutsättningarna för att stärka mång- och tvärvetenskap inom forskning och utbildning särskilt gynnsamma. Vid Campus Gotland ska:

 • satsningar inom forskning och utbildning med mång- och tvärvetenskapliga ambitioner uppmuntras och prioriteras

 • administrativa rutiner och en samordnad utbildningsstruktur som underlättar och stödjer mång- och tvärvetenskapliga samarbeten utvecklas

 • aktiviteter som möjliggör kollegiala utbyten mellan lärare och forskare från olika ämnesdiscipliner anordnas.

2. Stärk internationaliseringen

Campus Gotland är genom sin småskalighet, den trygga miljön och närheten mellan studenter och lärare väl lämpad för internationellt rekryterande utbildningar. Världsarvsstaden Visby är en attraktiv plats för internationella vetenskapliga möten. Vid Campus Gotland ska:

 • utbildningsprogram och fristående kurser med internationell profil och med engelska som undervisningsspråk utvecklas och etableras

 • rekrytering av internationella gästforskare uppmuntras och stödjas

 • kompetenshöjande insatser för såväl undervisande som administrativ personal med syfte att skapa goda förutsättningar för personalen att verka i en internationell miljö genomföras

 • en ökning av antalet internationella konferenser och möten stimuleras.

Internationaliseringsprojektet vid Campus Gotland 2018-219

3. Främja regional samverkan

För Campus Gotland är regionala aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor särskilt angelägna samverkanspartners och bidrar till att universitetet fullgör sin samhällsuppgift. Vid Campus Gotland ska:

 • nya kontakter, utvecklingsprojekt och forsknings- och utbildningsaktiviteter i samverkan med regionala aktörer på Gotland och i östersjöområdet etableras

 • studenter erbjudas arbetslivserfarenhet genom exempelvis praktik och examensarbeten i samverkan med regionala aktörer

 • kommunikationen och interaktionen med det gotländska samhället utvecklas

 • Almedalsbiblioteket användas för samverkan och förmedling av kunskap och akademiska värden.