Organisation

Planeringsråd, rektorsråd och ett administrativt stöd ansvarar för verksamheten vid Campus Gotland.

Rektorsrådet för Campus Gotland

Rektorsrådet har en strategisk roll given av rektor samt en operativ och samordnande roll given av prefekter eller andra ansvariga vid Uppsala universitet. Rektorsrådet ska utveckla, samordna och synliggöra verksamheten vid Campus Gotland. Rektorsrådet för Campus Gotland för närvarande heter Olle Jansson.

Läs mer om rektorsrådet

Bild: Rektorsråd

Planeringsrådet för Campus Gotland

Planeringsrådet är ett rådgivande organ för rektor avseende verksamheten vid Campus Gotland. Planeringsrådet ska stödja vetenskapsområden och fakulteter i arbetet med att utveckla och samordna verksamheten vid Campus Gotland. Därutöver ska planeringsrådet stöjda universitetet i dess övergripande samverkan med det omgivande samhället. Planeringrådet ger förslag och yttrannden till rektor och till områdes- och fakultetsnämnder inför strategiska beslut som avser Campus Gotland samt i den årliga verksamhetsplaneringen.

Planeringsrådet består av följande ledamöter (2021-01-01 - 2023-12-31):

Dessutom finns tre representanter för studenterna samt representanter för personalorganisationerna (som har närvaro- och yttranderätt).

ADMINISTRATIVT STÖD VID CAMPUS GOTLAND

Det administrativa stödet på Campus Gotland ombesörjs av flera avdelningar inom universitetsförvaltningen, bland annat av Avdelningen för gemensam service och administration genom Enheten för gemensam service - Campus Gotland.

Enheten för gemensam service - Campus Gotland har i uppgift att ansvara för intendenturfrågor samt arkiv och registratur vid Campus Gotland, åta sig universitetsgemensamma uppdrag inom studieadministration, studievägledning, stöd för funktionshinder, ansvar för reception/servicecenter, mötesservice, arbetsmiljöåtgärder samt fastighetsservice. Josefina Ahlvin är chef för Enheten för gemensam service - Campus Gotland.

Viss samordning finns också mellan enheten och övriga Bilduniversitetsgemensamma avdelningar/enheter  verksamma på Campus Gotland. Det gäller frågor som rör antagning, examina, Ladok, internationalisering, studenthälsa, it/helpdesk, kommunikation, ekonomi, utredningar, säkerhetsfrågor samt stöd till rektorsrådet och till de institutioner som bedriver verksamhet vid Campus Gotland.

Malin Dahlén är chef för Avdelningen för gemensam service och administration.

Senast uppdaterad: 2022-12-15