Spelplanen ändras mitt i processen för samgåendet

23 oktober 2014

De extra medel som Uppsala universitet utlovats för att genomföra samgåendet med Campus Gotland föreslås dras tillbaka. Det stod klart när regeringen presenterade budgetpropositionen idag.

-   Detta ändrar spelplanen mitt i processen och mitt i läsåret.  Man bryter en överenskommelse utan dialog, vilket går stick i stäv med regeringsförklaringen där man betonar långsiktighet i planeringsförutsättningarna. Vi förväntar oss en konstruktiv dialog med regeringen i den här frågan, säger rektor Eva Åkesson.

Regeringen har i budgetpropositionen förslagit att medel, 25 miljoner för 2015, som universitetet tidigare utlovats för att genomföra samgåendet och få en väl fungerande verksamhet på Campus Gotland, dras in. Samtidigt omnämns samgående mellan de båda lärosätena i mycket positiva ordalag i propositionen: ”Även om det gått för kort tid för att kunna utvärdera resultatet av samgåendet kan det konstateras att verksamheten haft en positiv utveckling i flera delar”.

Uppsala universitet står fast i sin vision om en fullvärdig akademisk miljö för utbildning och forskning på Campus Gotland, men med beskedet riskerar universitetet att tappa tempo i de satsningar som beslutats; bland annat sjuksköterskeutbildning, verksamhetsförlagd läkarutbildning och förskollärarutbildning. Även den östersjösatsning som Uppsala universitet gjort, med Campus Gotland som nav, kan påverkas negativt. De studenter som läser vid Campus Gotland idag påverkas inte av beskedet.

-   Det är viktigt att betona att detta gäller de extra medel vi utlovats, inte basanslagen för verksamheten. Men det är viktigt att hitta en lösning innan budgeten fastställs i regleringsbrevet i december, säger Eva Åkesson.