Uppsala universitet planerar för fortsatt utveckling i medvind

3 juni 2013

De flesta kurvorna pekar åt rätt håll när Uppsala universitet planerar för 2014. Forskningen blomstrar och internationaliseringen av verksamheten ökar. Endast på utbildningssidan finns orosmoln.

Under dagens styrelsesammanträde beslutade konsistoriet bland annat om verksamhetsplan 2014 för Uppsala universitet. Anslagen till forskningen och utbildningen på forskarnivå ökar med 123 miljoner, dels genom regeringens satsningar i forskningspropositionen och dels genom att medlen för nuvarande Högskolan på Gotland tillförs Uppsala universitet. Samgåendet äger formellt rum den 1 juli i år.

-   Vi har en mycket positiv utveckling inom forskningen. Det betyder att vi kan göra satsningar inom flera områden och därmed bidra med viktig kunskap till samhället. Utmaningen är att lyckas med kompetensförsörjningen i den internationella konkurrensen, säger Eva Åkesson.

Uppsala universitet fortsätter satsningen på ökad internationalisering som nu börjar ge tydlig effekt. Det visar den uppföljning av verksamheten som utgör en del av underlaget till verksamhetsplanen. EU-anslagen från EU ökar och när det gäller antalet lärare och doktorander som spenderar en längre period vid ett utländskt lärosäte, eller som kommer till Uppsala från annat land för en längre period, syns en tydlig ökande trend. Antalet avgiftsstudenter ökar också, även om nivån som rådde före avgiftsreformen ännu inte nåtts. Här behövs fortsatta insatser.

-   Denna positiva trend är glädjande och vi fortsätter att satsa på internationalisering de kommande åren. Möten över gränser är viktiga för både kvalitet och perspektiv inom forskning och utbildning. Samtidigt är det angeläget att statsmakterna underlättar en fortsatt positiv utveckling genom att ta bort de hinder för internationalisering som finns, säger Eva Åkesson.

På utbildningssidan ökar anslaget med 152 miljoner, merparten ett tillskott för verksamheten på Uppsala universitet - Campus Gotland. Utrymmet för studieplatser vid Uppsala universitet har dock minskat i regeringsuppdraget sedan 2011 (med motsvarande 517 platser mellan 2011 och 2012). Effekterna av detta har Uppsala universitet delvis kunnat dämpa genom att ta i anspråk tidigare sparat anslag. Dessa sparade medel räcker dock endast till ett mindre tillskott 2014. I budgetpropositionen uppdrogs också Uppsala universitet att bygga ut utbildningarna till civilingenjör, läkare och sjuksköterska, vilket i vissa fall medför interna omfördelningar av medel.

-   Jag har sagt det flera gånger, men det tål att upprepas. Alltfler studenter vill läsa hos oss och vi vill gärna fortsätta att erbjuda möjligheter på en nivå som vi har haft de senaste åren. Det är mycket olyckligt att vi i denna situation tvingas att dra ner på antalet platser.