Trådlösa nätverk kan bidra till minskad övergödningen i Östersjön

30 juni 2022

Blått Centrum Gotland där Uppsala universitet ingår har startat ett nytt projekt tillsammans med lokala lantbrukare och intresseföreningar. Syftet är att undersöka för- och nackdelar av olika åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen i Östersjön. I sommar ska den nya metoden att mäta med trådlösa nätverk testas vid en vattentäkt på Gotland.

Målet med projektet, som genomförs med medel för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), är att utveckla en mer effektiv mätmetod som kan underlätta övervakning av näringsläckage och metaller i vattendrag på land och i angränsande havsmiljöer.

För detta kommer bland annat sensorer kopplade till ett trådlöst digitalt nätverk, så kallat LoRa, att testas. Även offentliga databaser som redan idag presenterar mätdata för exempelvis vattenkvalité ska användas.

Under sommaren ska de första försöken genomföras vid Antarve Lertag på sydöstra Gotland med mätning av flödeshastighet och förekomst av föroreningar i vattnet. 

En litteraturstudie har även inletts för att se huruvida den nya metoden kan påverkas av existerande regelverk, eller om den kan underlätta hanteringen av ärenden genom att handläggare får en bättre förståelse för hur olika insatser påverkar vattenkvalitén.

Samtidigt pågår förberedelser inför hösten då fler sensorer ska placeras ut och den insamlade datan analyseras av en programvara framtagen vid Uppsala universitet. Lokala lantbrukare kommer sedan få tillgång till datan samt eventuella slutsatser, för att se hur det påverkar deras verksamhet. 

En jämförelse med dagens manuella mätmetoder kommer också att göras tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland för att se vilka besparingar sensorkoncepetet kan ge, exempelvis i form av minskad arbetstid.

LOVA-projektet ”Näringstransport från land till hav” drivs av Blått Centrum Gotland som är en samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland kring vatten, både på land, vid kusten och i havet.

Läs mer om projektet på Blått Centrum Gotlands webbplats

 

Om

LOVA
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är ett statligt bidrag som Länsstyrelserna delar ut till projekt för att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Länsstyrelserna kan också använda LOVA-bidraget för ändamålen i egna projekt.

Läs mer om Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) på webbplatsen för Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

LoRa
LoRa står för Long Range och är en trådlös digital dataöverföringsteknik som används över hela världen.

 

SITES, Swedish Infrastructure for Ecosystem Science
Nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning som ska bidra till att stärka svensk forskning baserad på mätningar och experiment utförda i fält.

Läs mer om Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)