Forskare följer IT-projekt på Visby lasarett

10 maj 2022

Många olika IT-system används inom intensivvård.

Det är viktigt att snabbt nå ett rutinmässigt användande av nya IT-system. Först då uppstår de verkliga verksamhetsnyttorna.

Forskare vid Uppsala universitet leder ett nytt samverkansprojekt som ska studera införandet av ett nytt IT-system på Visby lasarett. Systemet kan liknas vid ett klassiskt affärssystem men för intensivvård. Målet är att öka tryggheten för patienter.

Visby Lasarett ska införa ett Patient Data Management System (PDMS). Det innebär en total digitalisering av informationshanteringen vid anestesi, operation, postoperativ vård och intensivvård. All teknisk utrustning ska kunna kommunicera och leverera data till ett och samma system.

Ett affärssystem för intensivvård

Pär Ågerfalk är professor i informationssystem vid Uppsala universitet och huvudansvarig forskare i det nya samverkansprojektet som ska studera införandet av PDMS på Visby Lasarett. Han menar att det kan liknas vid ett klassiskt affärssystem inom företag men anpassat för intensivvård.

– Inom intensivvård används många olika tekniska system som patienten är uppkopplad mot, exempelvis för att mäta blodtryck, syresättning med mera. Problemet är att systemen inte är integrerade, flera behöver läsas av manuellt. Tanken med ett PDMS är att det ska ersätta all manuell hantering, säger han.

Förutom Region Gotland ingår i projektet även Region Stockholm som också kommer att införa samma system på de stora sjukhusen i regionen. 

Pär Ågerfalk, professor Uppsala universitet.
Pär Ågerfalk, professor i informationssystem och huvudansvarig forskare i det nya samverkansprojektet där förutom Uppsala universitet, både Region Gotland och Region Stockholm ingår. Foto: Daniel Olsson

Systemet ska minimera risker för fel

Det övergripande målet med införandet av ett Patient Data Management System är att skapa säkrare vårdprocesser. Med hjälp av ett integrerat IT-system ska riskerna för fel minimeras och därmed bidra till ökad trygghet för patienterna. För forskarna på Uppsala universitet är projektet intressant även ur ett större perspektiv.

– Vi är intresserade av själva införandeprocesserna i vården. Vi tittar på vad det är som gör att ett införande blir lyckat eller inte och arbetar med att ta fram forskningsmodeller kring detta, säger Pär Ågerfalk.

Tanken är att modellerna i framtiden ska kunna appliceras och användas av fler sjukhus i Sverige. 

Erfarenheter från Uppsala Akademiska sjukhus

Lärdomar från ett liknande digitaliseringsprojekt vid Uppsala Akademiska Sjukhus kommer att nyttjas. Forskarna ska titta på likheter och skillnader mellan de båda sjukhusen och även på samarbetet med sjukhusen i Stockholm.

– Viss typ av vård sker bara i Stockholm och då kan patienter behöva transporteras från Gotland. Det innebär alltid utmaningar men samtidigt nya möjligheter om samma IT-system kan användas. 

Innebär förändrade rutiner

En annan nyckelfråga handlar om hur användarna upplever införandet av nya IT-system, något som alltid innebär förändrade arbetsrutiner. Tidigare forskning har visat att det är viktigt att snabbt nå ett rutinstadium.

– Det är först när man når det rutinmässiga användandet som de verkliga verksamhetsnyttorna med det nya IT-systemet uppstår. Därför blir det extra intressant att studera processerna kring hur man når dit, berättar Pär Ågefalk. 

Till att börja med ska projektet genomföra djupintervjuer med anställda på Visby Lasarett för behovskartläggning. Samverkansprojektet sträcker sig till november 2022, men Pär Ågerfalk hoppas att projektet ska få ytterligare finansiering för att kunna följa processen ända till implementeringen som beräknas vara klar under 2025.

Fakta

Forskare vid Uppsala universitet leder ett nytt samverkansprojekt där Region Gotland och Region Stockholm ingår. Projektet ska studera införandet av ett nytt Patient Data Management System vid Visby Lasarett och får finansiering via universitetets Verifiering för Samverkan (VFS). VFS-budgeten för detta projekt kommer från Innovationssystem Gotland, ett projekt inom ramen för universitetets strategiska partnerskap med Region Gotland.