Internationaliseringsprojektet vid Campus Gotland

Internationalisering vid Campus Gotland 2018-2019

Campus Gotland lockar allt fler studenter och lärare från hela världen. Vi behöver därför identifiera hur stödverksamheten bör organiseras för att underlätta för in- och utresande studenter och personal, samt för att göra Campus Gotland lämpad som internationell mötesplats. Detta i syfte att bidra till en internationellt konkurrenskraftig utbildning och forskning vid Campus Gotland samt stärka samverkan med Region Gotland och andra aktörer i internationella sammanhang.

Mot bakgrund av ovan pågick ett särskilt internationaliseringsprojekt under 2018 - 2019 med syftet att utveckla Campus Gotland som internationell miljö och mötesplats, stärka stödet till internationella studenter och lärare samt generellt öka internationaliseringen vid Campus Gotland. Projektet var i sin tur indelat i följande tre delprojekt:

 1. Från antagning till välkomnande
 2. Utbildningsadministration och studentstöd
 3. Arbetsplatsens språk, kultur och identitet

Fakta, styrning och kontakt

Projektet avslutades under hösten 2019. Sammanfattning och rekommendationer.

Delprojekt 1: Från antagning till välkomnande

 • Kartlägga studentens väg från antagning till välkomnande vid Campus Gotland, föreslå förbättringar utifrån studentens perspektiv och implementera beslutade förändringar.
 • Kartlägga och klargöra Campus Gotlands del i universitetets kommunikation till internationella studenter, på olika organisatoriska nivåer, föreslå förbättringar utifrån studentens perspektiv och implementera beslutade förändringar.
 • Kartlägga och klargöra ansvar och arbetsfördelning för Campus Gotland-studenter med boendegaranti.
 • Identifiera och synliggöra prioriterade förbättringsområden som kan underlätta för internationella studenters kontakter med lokala myndigheter och andra relevanta aktörer på Gotland.

Delprojektledare: Maria Ljungqvist
Projektgrupp: Annika Jörnemark, Dag Lanestedt, Lovísa Eiríksdóttir och Shirin Mavadati.
Delprojektplan 1: Från antagning till välkomnande (pdf)

Delprojekt 2: Utbildningsadministration och studentstöd

 • Kartlägga kursutbud på engelska samt identifiera nuvarande och framtida behov av kursutbud på engelska för valbara terminer inom de internationella programmen vid Campus Gotland.
 • Implementera rutiner för att bevaka planeringen av kursutbud på engelska som synliggör valmöjligheterna för internationella studenter, inresande såväl som utresande, och samordnar gemensamma behov.
 • Samordna stöd till programsamordnare eller motsvarande avseende mobilitetsfönster för utlandsstudier.
 • Identifiera och föreslå vilka stödfunktioner och -aktiviteter vi bör erbjuda för internationella studenter. Samt eventuellt förstärkningsbehov.
 • Identifiera Gotlands studentkår Rindis roll och tydliggöra gränssnittet mellan Rindi och Campus Gotland vad avser stöd och kommunikation till studenter.

Delprojektledare: Christer Waldenström
Projektgrupp: Jonathan Schalk, Sara Utas Vestling och Micaela Janatuinen
Delprojektplan 2: Utbildningsadministration och studentstöd (pdf)

Delprojekt 3: Arbetsplatsens språk, kultur och identitet

 • Implementera universitetets språkpolicy utifrån förutsättningarna vid Campus Gotland.
 • Prioritera internationell och interkulturell kompetensutveckling vid utvecklingssamtal.
 • Utveckla inspirationsmaterial för internationell kompetensutveckling.
 • Kartlägga behov av pedagogiskt stöd för att tillvarata internationella perspektiv i kurser.
 • Översyn av skyltprogrammet på Campus Gotland med förslag på åtgärder och implementering.
 • Identifiera och föreslå vilket stöd medarbetare behöver för att arrangera internationella konferenser och möten vid Campus Gotland.

Delprojektledare: Stefan Myrgård
Delprojektplan 3: Arbetsplatsens språk, kultur och identitet (pdf)

Några fakta

Läsåret 2019/2020 ges 4 internationella kandidatprogram (av totalt 19) samt 10 internationella magister- och masterprogram (av totalt 12) vid Campus Gotland. Av ca 1 250 helårsstudenter som studerar på campus (alltså inte distans) beräknas ca 20 % vara internationella studenter.

Styrning

Delprojekten ingår i en projektorganisation och leds av en styrgrupp kring internationaliseringen vid Campus Gotland.

Projektägare och styrgruppens ordförande
Olle Jansson, rektorsråd för Campus Gotland.

Övriga ledamöter i styrgruppen
Tord Berglund-Fred, enhetschef för Gemensam service – Campus Gotland
Erika Dabhilkar, enhetschef, Internationella kansliet, Studentavdelningen
Emma Prowse, universitetsadjunkt, Institutionen för speldesign
Micaela Janatuinen, ordförande, Gotlands studentkår Rindi (t o m maj 2019)
Christer Waldenström, huvudprojektledare för internationaliseringsprojektet.

Kontinuerlig redovisning från styrgruppen till Planeringsrådet för Campus Gotland sker under projekttiden.

Internationaliseringsprojektet vid Campus Gotland, som pågår från september 2018 till september 2019, sker inom ramen för Program för Campus Gotland 2017 - 2021.

Projektdirektiv: Stöd för internationalisering vid Campus Gotland (pdf)

Sammanfattning och rekommendationer

Projektet "Stöd för internationalisering" avslutades under hösten 2019. Här följer en sammanfattning samt rekommendationer.

Antalet internationella studenter vid Uppsala universitet - Campus Gotland har ökat dramatiskt de Studentersenaste åren. År 2014 var det ca 40 internationella studenter som studerade på utbildningar vid Campus Gotland, år 2019 registrerades ca 250. Internationella studenter utgör nu ca 20 procent av det totala antalet studerande i Visby. Även forskningsverksamheten har utvecklats i riktning mot ökad internationalisering genom att allt fler internationella forskare knyts till verksamheten. Den tidigare regionala Högskolan på Gotland har utvecklats till ett internationellt campus och utvecklingen fortsätter i denna riktning.

Internationaliseringen av Campus Gotland innebär förstås utökade och även helt nya krav på stöd och service till internationella studenter, personal och gäster/besökare. Under ett års tid har ett särskilt projekt haft i uppdrag att utreda vad som krävs för att stärka och utveckla stöd och service till internationella studenter och att föreslå åtgärder som stärker Campus Gotland som en internationell miljö. Flera av de förslag som tagits fram har under projekttiden hunnits prövas med gott resultat. Andra återstår att implementeras.

Här följer en sammanfattning av de mest väsentliga rekommendationer projektet tagit fram för arbetet framöver.

 1. Inrätta ett ”internationellt forum” med programansvariga/studierektorer motsv. för de internationella utbildningarna. – för ökad samverkan, samplanering och som referensgrupp i det internationella arbetet. Forumet förväntas således diskutera och samverka kring kursutbud och aktiviteter för de internationella studenterna, ge råd till administrativa funktioner kring stöd och service, m.m. I forumet bör också uppföljning av de insatser som föreslås i denna utredning genomföras och nya utvecklingsområden identifieras och planeras.
 2. Inrätta en ny funktion ”internationell koordinator” vid avdelningen för gemensam service. Den internationella koordinatorn är sammankallande i det internationella forumet och ansvarar för att bereda forumets ärenden. Koordinator samordnar också information och aktiviteter som riktas till internationella studenter och stödjer arbetet med att kvalitetssäkra administrativt stöd och service.
 3. För ökad samverkan i utvecklingsarbetet kring internationalisering mellan Uppsala och Gotland föreslås att Rektorsrådet för Campus Gotland adjungeras till internationaliseringsrådet.
 4. Genomför årligen (inför läsåret) en grundlig genomgång av webbinformationen för internationella studenter i samverkan med programansvariga och avdelningen för internationalisering.
 5. Planera och utför mottagandeaktiviteter för de internationella studenterna enligt den modell som tagits fram för höstterminen 2019 även kommande läsår.
 6. Öka samordningen i arbetet med boendegaranti för avgiftsskyldiga studenter i Uppsala och Campus Gotland.
 7. Utveckla information och kontaktvägar för de kontakter internationella studenter behöver ha med externa regionala aktörer (sjukvård, bankväsende, telekomföretag samt regionala arbetsgivare för praktikplats, Science Park Gotland m.m.)
 8. Öka samverkan mellan utbildningar (via internationellt forum) för att stärka och utöka utbudet av valbara, fristående kurser på engelska.
 9. Planera och utför aktiviteter för marknadsföring och information om utresande för studenter och personal, enligt framtagen kommunikationsplan.
 10. Utveckla och stärk arbetssätt och processer i befintliga administrativa stödfunktioner.
 11. Stärk språkverkstadens arbete med stöd till internationella studenter. Öka samverkan mellan utbildningar i planering och utförande av kurserna i Basic Swedish och andra kurser/seminarier som internationella studenter efterfrågar utöver sina programstudier.
 12. Fortsätt arbetet med att implementera universitetets språkpolicy utifrån de förutsättningarna som råder vid Campus Gotland.
 13. Erbjud årligen kompetensutveckling av personal i engelska språket i samarbete med Unit för Professional English (UPE).
 14. Erbjud årligen annan internationell kompetensutveckling (kurser eller seminarier) för personal, i samarbete med institutioner och avdelningen för internationalisering (Ex. interkulturell kommunikation.
 15. Utveckla stöd och service för internationella konferenser och möten. Utarbeta alternativa ”paketlösningar” för olika typer av internationella aktiviteter och besök.

Kontakta oss!

Christer Waldenström

Har du frågor eller synpunkter kring internationaliseringsprojektet vid Campus Gotland? Kontakta Christer Waldenström, huvudprojektledare för projektet.