Ansök om bidrag från universitetets klimatpott

18 maj 2020

För att stärka och förnya universitetets arbete med att minska sin klimatpåverkan har rektor avsatt två miljoner kronor till en klimatpott. Det är nu möjligt att ansöka om upp till 250 000 kronor för ett projekt eller initiativ med detta syfte.

Projektmedel kan sökas av medarbetare, studenter och organisatoriska enheter inom Uppsala universitet. Rektor fastställer på förslag av en arbetsgrupp vilka ansökningar som ska beviljas.

– I arbetet med att minska universitetets klimatpåverkan är medarbetare och studenters idéer väldigt betydelsefulla. Tack vare rektors klimatpott kommer nu idéer och projektförslag kunna realiseras. Det blir spännande och roligt att ta del av vilka idéer som finns, säger miljöchef Karolina Kjellberg, ordförande i arbetsgruppen.

Ansökan ska inlämnas senast 1 september 2020 och inlämnas elektroniskt till miljöchef Karolina Kjellberg, karolina.kjellberg@uadm.uu.se.

ANVISNINGAR

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av projektets målsättning
  • Beskrivning av projektets genomförande
  • Beskrivning av ev. planerad fortsatt verksamhet efter avslutat projekt
  • Plan för dokumentation, uppföljning och utvärdering samt resultatspridning
  • Budget inklusive fördelning på olika typer av kostnader
  • Signatur av ansvarig prefekt/motsvarande vid sökandes institution/motsvarande

Ansökan får ej överstiga 5000 tecken inklusive blanksteg.

Institution/motsvarande ska betala overhead för projektet, det vill säga kostnader för Uppsala universitets administrativa funktioner och stödfunktioner.

Beviljade medel ska användas senast under räkenskapsåren 2020 eller 2021. Ej använda medel får inte överföras till senare år utan ska återbetalas.

Bedömningskriterier

  • Projektets potential att leda till minskad klimatpåverkan
  • Projektets nytänkande/kreativitet
  • Projektets potential att engagera såväl medarbetare som studenter
  • Projektets genomförbarhet

Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp bestående av miljöchefen, rektorsrådet för hållbar utveckling, en studentrepresentant samt en representant från respektive vetenskapsområde. Miljöchefen är ordförande i arbetsgruppen.

Rektor fastställer på förslag av arbetsgruppen vilka ansökningar som ska beviljas.

Redovisning efter genomfört projekt

Efter projekttidens slut ska sökande inlämna en skriftlig redogörelse för projektets genomförande inklusive en redovisning av tilldelade medel. Ej genomfört och redovisat projekt kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade medel.