Handlingsprogram om utbildning för hållbar utveckling summeras

18 februari 2020

Nationell konferens om utbildning för hållbar utveckling vid Blåsenhus i Uppsala 2018.

Förra året avslutades UNESCO Global Action Programme (GAP) on ESD, och därmed också Swedesds uppdrag att samordna, stimulera och följa upp insatser inom utbildning för hållbar utveckling i Sverige och internationellt. Arbetet summeras i en ny rapport.

Som nationell koordinator för GAP har Swedesd sedan 2016 genomfört och stöttat ett antal insatser i Sverige tillsammans med partnerorganisationer, bland annat;

 • arrangerat nationella konferenser för aktörer inom utbildningsområdet (Uppsala 2016 och 2018) samt seminarier på lokal, nationell och internationell nivå,
   
 • utarbetat underlag med åtgärdsförslag till regeringen inom policyområdet utbildning för hållbar utveckling, samt samarbetat med utbildningsdepartementet inför Sveriges medverkan i High Level Policy Forum (HLPF) (New York 2019),
   
 • stöttat nationella aktörer och nätverk för utbildare, skolledare och kommunala chefer,
   
 • lyft fram ungdomar i deras arbete som förändringsagenter,

 

I sin roll som Unesco nyckelpartner har Swedesd bland annat;

 

 • arrangerat en internationell GAP-konferens för forskare, lärare, lärarutbildare och lokala, nationella och internationella beslutsfattare inom utbildningssektorn (Visby 2016),
   
 • lett arbetet inom ett internationellt nätverk av aktörer som arbetar med kapacitetshöjande insatser för lärare och utbildare över hela världen,
   
 • drivit flera forskningsbaserade utvecklingsprojekt, däribland projekt med fokus på kunskapsbildning kring skalning av utbildning för hållbar utveckling som har varit ett av fokusområdena inom GAP

 

Nu förbereder Unesco ett nytt internationellt ramverk för utbildning för hållbar utveckling. 'Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs' (ESD for 2030) som ska gälla fram till 2030. Det nya ramverket kommer att lanseras vid en konferens i Berlin 2-4 juni 2020.

Under konferensen kommer Swedesd tillsammans med bland andra svenska ambassaden i Berlin och Institut Futur arrangera ett sidoarrangemang med särskilt fokus på hur utbildning för hållbar utveckling kan bidra till ökad jämställdhet.

 

Läs mer

Verksamhetsrapport - Nationella samordnaren för FNs globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP on ESD), 2016-2019 (pdf)

Om GAP swedesd.uu.se

UNESCO Global Action Programme (GAP)

UNESCO Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) är en internationell satsning på lärande och utbildning för hållbar utveckling som pågått från 2015 till 2019. Syftet med GAP har varit att stödja FN's medlemsländer i att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, genom att förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling.

Programmet definierade fem prioriterade handlingsområden;

 1. Policyutveckling – utveckling och integration av styrdokument för utbildning och lärande för hållbar utveckling på alla myndighetsnivåer
 2. Lärandemiljöer – att på ett helhetligt sätt institutionalisera hållbarhet inom såväl formella som informella utbildnings- och lärandemiljöer
 3. Lärare och utbildare – utbildning och kapacitetsutveckling
 4. Ungdomar – stärka, mobilisera och synliggöra deras nyckelroll
 5. Lokala samhällen och kommuner – medborgardrivna program för utbildning för hållbar utveckling

Läs mer om GAP på unesco.org