Årets pedagogiska pristagare utsedda

28 May 2014

Årets pedagogiska pristagare undervisar i polska, ekonomisk historia, medicinsk biokemi och informationsteknologi. Det fria pedagogiska priset tillfaller Johanna Jacobsson för hennes engagemang och innovationsförmåga i undervisningen av svenska som andraspråk.

De pedagogiska pristagarna väljs utifrån förslag från studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av en beredningsgrupp som består av två lärare och två studenter från fyra olika nomineringsområden. Bedömningen görs utgående från fyra huvudaspekter: undervisningsinsatser, samverkan med studenter och kollegor, pedagogisk ledning och spridning av goda modeller. Det femte, fria priset delas ut för pedagogiska insatser inom något område som universitetet speciellt vill lyfta fram, i år är temat ”Inkluderande undervisning för mångfald”.

– Kreativa och engagerade lärare som kan motivera och inspirera våra studenter är avgörande för att Uppsala universitet ska kunna erbjuda utbildning av högsta kvalitet. Det är glädjande att vi varje år har möjlighet att uppmärksamma några av våra framstående pedagoger för deras insatser, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i universitetsaulan i november. Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagare och motiveringar

Område teologi, humaniora och lärarutbildning:

Professor Malgorzata Anna Packalén Parkman vid Institutionen för moderna språk har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Med sitt engagemang är Anna Packalén Parkman en frontfigur för det polska språket och polsk kultur vid Uppsala universitet. Hennes arbete röner stor uppskattning både hos studenter och kollegor. Med enastående förmåga att inspirera och motivera får hon studenter att känna sig sedda. Som pedagogisk ledare har hon utvecklat framgångsrika nätbaserade kurser. Fysiska avstånd överbryggas genom återkoppling och kreativa undervisnings- och examinationsformer, med utrymme för studenternas delaktighet i lärandet.

Område juridik och samhällsvetenskap:

Universitetslektor Dan Bäcklund vid Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Dan Bäcklund har som lärare alltid en sann vetenskaplig inställning. Han omprövar ständigt sin egen praktik som lärare, handledare och mentor. Dan utgår alltid från studenten och skapar goda förutsättningar för lärande. I rollen som studierektor och kollega har Dan länge varit en dynamisk kraft bland annat i det nyligen genomförda projektet om laborativ samhällsvetenskap. Dan Bäcklund står för en enastående lärargärning.

Område medicin och farmaci:

Professor Birgitta Tomkinson vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Birgitta Tomkinson är uppskattad av studenter och kollegor. Hon är en tydlig pedagogisk ledare, och arbetar ständigt för att förbättra undervisningen. Som ordförande i program-kommittén för biomedicinska analytikerprogrammet bidrar hon till en konkurrenskraftig utbildning baserad på en vetenskaplig grund. Birgitta Tomkinsons lyhördhet för studenternas åsikter leder till en dialog som påverkar kursutformningen. Hon är en lysande föreläsare och hennes undervisning är omväxlande, integrerande och mycket uppskattad.

Område matematik, naturvetenskap och teknik:

Professor Bengt Carlsson vid Institutionen för informationsteknologi har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Bengt Carlsson har, under många år, utmärkt sig som pedagog och pedagogisk ledare. Hans stora engagemang för studenternas lärande ger inspirerande och verklighetsanknuten undervisning. Han bidrar till framgångsrik kursutveckling, med studentaktiverande projekt med stark koppling till forskning och yrkesliv. Bengts pedagogiska ledarskap präglas av respektfullhet och acceptans. Han gör studenter och medarbetare delaktiga i kvalitetsutvecklingen, både vad gäller pedagogik och studiemiljö.

Fria priset:

Universitetsadjunkt Johanna Jacobsson vid Institutionen för nordiska språk har tilldelats 2014 års fria pedagogiska pris på temat ”Inkluderande undervisning för mångfald”.

Med engagemang och innovationsförmåga undervisar Johanna Jacobsson andraspråks-studenter i svenska språket. Dessa studenter uppvisar en mångfald vad avser språk, kultur, ålder och studiererfarenhet. Johanna utgår ifrån och tillvaratar studenternas varierande erfarenheter och perspektiv och underlättar därmed deras inträde i den svenska högskolan. Kursernas mål realiseras genom att kursinnehåll och aktiviteter samverkar i en interaktion mellan det studenterna har med sig och det som ska bli deras framtid.

Last modified: 2021-02-04