En hållbar framtid - intervju med kursledare

Lina Mtwana Nordlund, Helene Martinsson-Wallin och Ulrika Persson-Fischier vid Uppsala universitet är initiativtagare till nya hållbarhetskurser som startar höstterminen 2021 vid Campus Gotland.

Hej Lina, Helene och Ulrika! Ni är kursledare för En hållbar framtid, en helt nytt kurspaket vid Uppsala universitet Campus Gotland. Kan ni berätta lite om utbildningarna?

En hållbar framtid består av två kurser som ska inspirera våra studenter att tänka kreativt kring vad ett hållbart samhälle är och hur vi ska kunna hålla oss inom de planetära och sociala gränserna för ett gott liv för människor, djur och växter. Det handlar också om att förstå komplexitet och hur människor förhåller sig till miljö och till andra människor och hur vi bäst bör agera för att uppnå ett hållbart samhälle. Kurserna drivs av en grupp engagerade lärare på campus, som tillsammans vill jobba för hållbarhet genom att bidra med våra olika kompetenser och perspektiv. Utbildningarna är interdisciplinära med perspektiv från humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap och samarbetar med och får inspiration av lokala och regionala organisationer och intressenter utanför akademin för att uppnå ett hållbart samhälle.

Skillnader? Bör kurserna läsas tillsammans?

I den teoretiska kursen utforskar vi vad hållbarhet är samt analyserar orsaker och verkan till varför vi hamnat i ett ohållbart läge för livsbetingelserna på planeten. Sedan undersöker vi hur vi kan vända denna trend. I den praktiska kursen arbetar våra studenter med fallstudier för att applicera och använda sig av kunskaper som de fått i den teoretiska kursen, för att söka hitta lösningar på hållbarhetsutmaningar. Det är en fördel att ta båda kurserna men de kan också läsas separat.

Hur kommer det sig att ni vill starta upp de här kurserna?

Hållbarhetsfrågor är viktiga för alla och för att kunna lösa frågor och skapa ett bättre samhälle behöver vi interdisciplinära samarbeten och det är ett av syftena med kursen. Flera hållbarhetskurser inom specifika områden, teman och program finns på Campus Gotland men vi tyckte att det saknades en interdisciplinär approach där vi bygger upp kursen utifrån flera olika perspektiv. Den här kursen ger dem som inte läser ett specifikt hållbarhetsprogram en chans att fördjupa sig inom ämnet.

Vad vill ni att utbildningarna ska ge?

En insikt i vad hållbarhet kan vara och hur komplex denna fråga är och hur det handlar om att man både behöver förstå hur man själv och andra tänker och vad man är påverkad av men också hur viktigt det är att samarbeta över ämnesgränser och utanför akademin med att lösa praktiska och konkreta frågor.


Till vilka karriärvägar kan kurserna tillämpas? Inom vilka yrkesområden?

Hållbarhetsfrågor är viktiga inom alla sektorer men kanske extra viktig för de som t.ex. jobbar som handläggare och beslutsfattare inom länsstyrelser och regioner. Hållbarhet är också en dimension i princip alla verksamheter, så oavsett om studenterna efter sina studier kommer att arbeta med hållbarhetsfrågor explicit eller inte så kommer de att ha nytta av kursen. Exempelvis FN:s 17 hållbarhetsmål knyter ju an till i princip alla slags verksamheter, och kommer att fortsätta att vara inflytelserika överallt. Våra kurser ger studenterna verktyg att tänka och agera i hållbarhetsfrågor. 

Vem kan söka?

Det är grundkurser så det är bara allmän behörighet. Du kan söka kurserna även om du inte har någon förkunskap men du kan också söka kurserna om du har förkunskaper och tillsammans kan kurserna utgöra ett bi-ämne i hållbar utveckling. Även studenter på avancerad nivå är välkomna att söka. Vi hoppas att studenter från alla olika ämnen ska söka sig till denna kurs. 

Behövs det någon förkunskap?

Kurserna ges på engelska, så att vilja prata och skriva på engelska och ett intresse för hållbarhet är förstås bra!

Vad får man med sig efter att ha läst kurserna?

Bättre förståelse för hur världen och samhället fungerar samt bättre förståelse för hur man själv tänker, kan påverka och samarbeta med andra så att planeten blir en bättre plats att leva på för alla livsformer.

De här kurserna är annorlunda från vanlig katederundervisning. Under föreläsningarna vill vi ha en dialog med våra studenter som kommer att få möta många olika lärare, som bidrar med olika perspektiv. De kommer även att få jobba tillsammans med studenter från andra discipliner, till exempel ekonomi, miljö eller samhällsvetenskap. 

Är det särskilt utmärkande att kurserna ges på Uppsala universitet Campus Gotland?

Campus Gotland är under stark utveckling och är en miljö där hållbarhetsfrågor och samarbeten över ämnesgränserna är i fokus och lärarna är engagerade. Campus Gotland har också det lilla campusets alla fördelar; naturliga mötesplatser och närhet till lärare och studenter som läser olika utbildningar. Gotland är också en plats där många hållbarhetsprojekt pågår, och dessa kommer att användas som exempel och projekt i kurserna.

Läs mer

En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner 2021/2022 (15 hp)
En hållbar framtid - transdisciplinära tillämpningar 2021/2022 (15 hp)

Intervjun är gjord av Laven Fathi Garcia.

Senast uppdaterad: 2022-05-19