Uppsala University Graduate School in Sustainability Studies (GRASS)

En doktorand presenterar forskning på en digital skärm för sina kollegor vid ett runt bord.

Hållbar destinationsutveckling

Här fokuserar vi på behovet av samverkan och samarbete för destinationsutveckling och undersöker besöksnäringens utmaningar och möjligheter att hantera hållbarhetsproblem genom hållbarhetsmärkning och ekoturism. Dessutom utforskar vi hur samspelet mellan hållbarhet, kulturarv, öighet och turism utformas, förhandlas och tillämpas samt vilka konsekvenser det får både för hållbar utveckling och destinationsutveckling.

Institutionen för geovetenskaper • Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik • Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Läs mer om projektet Hållbar destinationsutveckling

Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering

Hur kan ett 100% förnyelsebart energisystem bli verklighet på Gotland med hänsyn till faktorer som resurstillgång, energibehov och social hållbarhet i olika framtidsscenarier? Projektet är indelat i tre sammankopplade delar med fokus på frågor som rör resurser, efterfrågan och planering.

Institutionen för geovetenskaper • Institutionen för geovetenskaper • Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Läs mer om projektet Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering

Väga rätt? - tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden

Hur hanterar befintlig lagstiftning avvägningar mellan målet om en hållbar energianvändning och målen om bevarande av kulturvärden? Konkret handlar det om exempelvis tilläggsisolering, fönsterbyten och installation av solpaneler i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Juridiska institutionen • Konstvetenskapliga institutionen

Läs mer om projektet Väga rätt? - tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden

Digital innovation för hållbar konsumtion

Här utforskar vi hur digitala system kan bidra till mer hållbart beslutsfattande hos livsmedelskonsumenter. Bland annat genom att fördjupa kunskapen om hur konsumenter överväger olika typer av information och utveckla fysiska såväl som webbaserade butiksmiljöer.

Företagsekonomiska institutionen • Institutionen för informatik och media

Läs mer om forskningsprojektet Digital innovation för hållbar konsumtion

Senast uppdaterad: 2022-02-01