Publikationer och presentationer inom Hållbara besök

Ask, Jenny & Ronström, Owe 2017. I landet annorlunda. Öar, öbor och besökare i gotländska turistbroschyrer. Laboratorium för folk och kultur 3/2017. https://bragelaboratorium.com/2017/11/02/i-landet-annorlunda-oar-obor-och-besokare-i-gotlandska-turistbroschyrer/

Ask, Jenny & Ronström, Owe 2018. I landet annorlunda. Öar, öbor och besökare i gotländska turistbroschyrer. Ikaros 1-2018: 26-31

Ask, Jenny 2016: Gränssnitt: besökare, besökta, besöksmål. Presentation på Landsbygdsriksdagen, Seminarium 8. Bortom svartvatten, glasspapper och plastraukar: Hur skapar vi en hållbar besöksnäring? Visby 27-29 maj 2016

Blicharska, Malgorzata & Rönnbäck, Patrik 2018: Recreational fishing for sea trout – for whom and to what value? Fisheries Research, 204: 380-389

Blicharska, Malgorzata & Rönnbäck, Patrik 2017. Recreational fishing for sea trout – for whom and to what value? Paper read at WRFC8 – World Recreational Fisheries Conference 8”, Victoria Canada, July 16-20 2017

Blicharska, Malgorzata  & Rönnbäck, Patrik 2018: What factors enable engagement of civil society in ecosystem management? The case of ”pike factories” and wetland restoration in Sweden. Journal of Environmental Planning and Management, 61: 950-969. doi.org/10.1080/09640568.2017.1350145

Elbe Jörgen, Gebert-Persson, Sabine, Sjöstrand, Fredrik, Ågren, Karin 2017: Network approach to organizing networks in networks. Paper presented at the IMP seminar, Campus of Prato of the University of Florence, May 18th – 19th, Prato. Italy

Elbe Jörgen, Gebert-Persson, Sabine, Sjöstrand Fredrik, Ågren Karin 2016: Path dependence and destination development - Is management of a destination possible? Paper presented at the 2nd CEnSE Urban and Regional Economics Workshop on the Future of the Hospitality and Tourism Sector, 18-20 maj 2016, Gränna

Elbe, Jörgen & Sabine Gebert-Persson & Fredrik Sjöstrand & Karin Ågren 2018: Network Approach to Public-Private Organizing of Destinations. IMP Journal, https://doi.org/10.1108/IMP-06-2017-0035

Fredriksson, Maria 2017: Stakeholders’ Perspective in Sustainable Tourism - A Swedish Case Study. Paper presented at the 20th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 5-7 August, 2017, Helsingör, Denmark.

Gebert-Persson Sabine, Sjöstrand Fredrik, Ågren Karin 2017: Presentation av poster vid seminariet Hållbarhet och världsarv 2-3 maj 2017, Campus Gotland, Uppsala universitet

Gebert-Persson Sabine, Sjöstrand Fredrik, Ågren Karin 2017: Presentation av pågående forskning angående turistorganisationer i Sverige vid ekonomisk historiska institutionens högre seminarium 3 april 2017, Uppsala universitet.

Gebert-Persson, Sabine, Sjöstrand Fredrik, Ågren Karin 2017: Poster presentation för KOF 9-10 maj 2017, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Gebert-Persson, Sabine, Sjöstrand Fredrik, Ågren Karin 2017: Presentation av delstudie från projekt inom Hållbara besök vid Företagsekonomiska institutionens interna forskningskonferens, 13-14 februari 2017, Uppsala universitet

Gebert-Persson, Sabine, Sjöstrand Fredrik, Ågren Karin 2018: Propositions for Network Approach to Public-Private. Föredrag vid interna forskningskonferensen 13-14 februari 2018, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Griggio, Consuelo & Helene Martinsson-Wallin & Jeremy Hardy 2017: Presentation på Kulturarvsdagen i Gothem, Gotland. 10 September 2017;

Criggio, Consuelo & Oxenswärdh, Anette 2018. Bed and breakfast lifestyle owners and challenges of sustainability on the island of Gotland, Sweden. A paper presented at International Conferense of M-SHERE in Zagreb, Croatia.

Griggio, Consuelo 2016: “Tell them about the Vikings. They’ll love it!” Open guided tours and (hidden) tourism imaginaries. Paper presented at Hållbara Besök Symposium no 2. 8 June 2016, Uppsala University, Campus Gotland, Visby, Sweden.

Griggio, Consuelo 2016: Guider och hållbara besök på Gotland. Invited speaker, Gotlandsguideföreningen. Visby, Sweden 20 February 2016.

Griggio, Consuelo 2017: Organizer of seminar “Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps”. Uppsala University, Campus Gotland 7-8 December 2017

Griggio, Consuelo 2017: Sustaining sustainability? Hidden and open tourism imaginaries in guided tours on the island of Gotland, Sweden. Paper presented at the International Research Forum on Guided Tours, Roskilde Denmark 15-18 March 2017.

Griggio, Consuelo 2018 (forthcoming): Hidden and open tourism imaginaries in guided tours on the island of Gotland, Sweden.

Griggio, Consuelo 2018: “I guess I usually don’t talk about sustainability”. Tour guides and the discovering of narratives of sustainability in ethnographic videos. Paper accepted for presentation at The 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference in Uppsala, Sweden 12-15 June 2018.

Griggio, Consuelo 2018: Tour Guides and Hidden Tourism Imaginaries of Sustainability on the island of Gotland, Sweden’. Paper accepted for presentation at the conference “For an Island Sense of Place”, International Small Island studies Association (ISISA). Leeuwarden and Terschelling, Frisian Islands, The Netherlands 10-14 June 2018.

Hardy, Jeremy 2017: Den förmedlande arkeologin: En turistled kring Lina myr? Magisteruppsats. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1115456/FULLTEXT01.pdf

Hedenmo, Otto & Enarsson, Pär 2016: Transportlösningar för Visby kryssningskaj : En turistorts utmaningar i högsäsong Masteruppsats vid civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle, Uppsala universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-296669

Johansson, Carina 2016: Sommarliv vid den gotländska kusten: Bilder och berättelser om möten, upplevelser och minnen. Presentation vid workshop med turistforskningsnätverk, Gustav Adolfs Akademien, Uppsala 28-30 september 2016.

Johansson, Carina 2017: Från sommarliv till kustliv. Presentation av projektet Kustliv. Inst. för kulturantropologi och etnologi, forskningsseminarium, 5 september 2017.

Johansson, Carina 2017: Organisatör av det internationella seminariet ”Kryssningsturism, hållbarhet och världsarv”, i samarbete mellan Hållbara besök, Kulturarvsnoden vid Campus Gotland och Region Gotland, 2-3 maj 2017.

Johansson, Carina 2017: Bilden av Visby. Presentation för Medeltidsgillet i Visby, 11 september 2017.

Johansson, Carina 2018: Sommarliv vid den gotländska kusten. Presentation vid kyrkoseminariet, Arkivcentrum, Visby, 29 maj-3 juni 2018.

Lindahl, Marcus & Ronström, Owe 2016: Hållbara besök. Ett nytt forskningsinitiativ. Presentation för Kungliga Vetenskapsakademin. Visby maj 2016

Lindahl, Marcus 2016: Hållbara besök. Ett forskningsprogram – Innovation & Entreprenörskap. Presentation för Ingenjörsvetenskapsakademin. Stockholm

Lindahl, Marcus 2016: Hållbara besök. Ett forskningsprogram. Presentation på Landsbygdsriksdagen, Seminarium 8. Bortom svartvatten, glasspapper och plastraukar: Hur skapar vi en hållbar besöksnäring? Visby 27-29 maj 2016

Martinsson-Wallin, Helene & Consuelo Griggio & Jeremy Hardy 2017: Tjelvarprojektet. Presentation vid informationsmöte Gothems sockenförening. Gothem april 2018

Martinsson-Wallin, Helene & Jeremy Hardy: In the footsteps of “Tjelvar” – the development of sustainable and inclusive visits to cultural and natural sites in rural Gotland. Paper accepted for presentation at the conference “For an Island Sense of Place”, International Small Island studies Association (ISISA). Leeuwarden and Terschelling, Frisian Islands, The Netherlands 10-14 June 2018.

Martinsson-Wallin, Helene 2017: I Tjelvars fotspår – 9000 år av Hållbara besök? Runt Lina myr. Presentation vid samverkansmöte: lokalbefolkning, akademi, GM och LST.  8 juni 2017

Martinsson-Wallin, Helene 2017: I Tjelvars fotspår – Kultur- och naturarv som digitala och IRL-baserade resurser i samhällsutvecklingen på Gotland. Presentation vid samverkansmöte: GM, RAÄ, LST, Besöksnäring, 13 november 2017

Martinsson-Wallin, Helene 2018: For an Island Sense of Place. Paper accepted at the International Small Island studies Association (ISISA) conference. Leeuwarden and Terschelling, Frisian Islands, The Netherlands, June 2018

Mels, Tom & Germundsson, Tomas. Landscapes ahead, session at the conference Nordic Geographers Meeting 2017

Mels, Tom (2016) The trouble with representation: landscape and environmental justice. Landscape research 41: 4, pp. 417-424

Mels, Tom (2018) Rumsliga metoder. I: Gustavsson, M. & Svanström, Y. (red.) Metod: guide för historiska studier. Lund: Studentlitteratur, pp. 275-304

Oscarsson, Tony 2015: Kryssningsindustrin. En litteraturöversikt.Opublicerad. Uppsala Universitet, Campus Gotland, 2015

Oxenswärdh, Anette & Fredriksson, Maria 2016. Learning Sustainability in Organizational Context. Paper presented at the 19th QMOD-ICQSS conference organised by Lund’s University, 
Linköping’s University of Sweden and University of Roma Tre. Sept 21-23, 2016

Oxenswärdh, Anette 2018. Processes of Value Co-Creation at a Tourist Accommodation. International Journal of Quality, Innovation and Prosperity. Vol 22, No 3. ISSN 1335-1745 (print) ISSN 1338-984X (online). pp. 36-54. DOI: 10.12776/qip.v22i3.1158

Oxenswärdh, Anette 2017a. Processes for understanding sustainability as a goal and practice. Journal of Geography, Politics and Society, Poland. 2017, 7(3), 5–11. DOI 10.4467/24512249JG.17.021.7177

Oxenswärdh, Anette 2017b. Students’ learning processes for sustainable knowledgePublished in Millenium - Journal of Education, Technologies, and Health. Series 2(4), n.o 4, p 33-43. (Best paper award) DOI: https://doi.org/10.29352/mill0204.03.00153.

Oxenswärdh, Anette 2017c. Collective Learning towards Sustainable tourism. Studia Periegetica Journal nr 2 (18)/ 2017. ISSN 1897-92.

Oxenswärdh, Anette 2018. Co-creation of values between some bed and breakfast providers and their guests. Paper presented at the International Conference of Education, Hawaii, January 2018.

Oxenswärdh, Anette 2018. Co-creation of values between some bed and breakfast providers and their guests. Journal of Research in Business and Management, vol. 05, no. 07, 2018, pp. 13–26. ISSN (Online): 2347-3002.

Oxenswärdh, Anette 2018. Processes of Value Co-Creation at a Tourist Accommodation. International Journal of Quality, Innovation, Prosperity. DOI: 10.12776/qip.v22i3.1158.

Oxenswärdh, Anette 2018. Medskapande av värden i mötet med besökare och de besökta. En presentation vid Visbydagen den 6 oktober 2018.UU, Campus Gotland.

Oxenswärdh, Anette 2018. Value creation and sustainable development. A chapter in Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Springer Nature Switzerland AG 2018. Online ISBN 978-3-319-63951-2.

Persson-Fischier, Ulrika & Marcus Lindahl 2016: Cruising tourism to Gotland as Cargo cult? Paper read at the 2nd CEnSE Urban and Regional Economics Workshop on The Future of the Hospitality and Tourism Sector, May 25-27 2016, Gränna, Sweden.

Persson-Fischier, Ulrika 2017: Hållbara besök. Presentation vid samverkanskonferensen Hållplats Hållbar Besöksnäring, Uppsala universitet innovation, 2017

Persson-Fischier, Ulrika 2017: Infrastructure and overheating - the case of a new cruising quay in Visby, Gotland. Paper read at the conference “Plats och Navigation, Sveriges Antropologförbund (SANT) 6-8 april 2017. Socialantropologiska institutionen,. Stockholms Universitet.

Persson-Fischier, Ulrika 2018: Can tourism education contribute to sustainability? Paper accepted at the conference, Tourism Education Futures Initiative, TEFI 10, 3-6 juni 2018, Rovaniemi, Finland

Persson-Fischier, Ulrika 2018: DMOs as cargo cults? A (provocative) perspective on destination management. Paper accepted at the 4th Biennal Forum – Advances in Destination Management (ADM) Jun 13-15, 2018, St.Gallen, Schweiz.

Prochnau, Anja & Sigrén, David 2016: The Journey Towards Sustainable Tourism: A Case Study About Gotland’s Cruise Quay Project. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen. Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen).

Ronström, Owe 2016: The island and the islander. Keynote presented at the ISISA Islands of the World XIV Conference 2016: Niss(i)ology and Utopia: back to the roots of Island Studies, 23 - 27 May 2016, Mytilene, Lesvos Island, Greece.

Ronström, Owe 2017: Interface, exformation and Hermes' dilemma: Ethnological perspectives on tour guides. Paper read at the conference/workshop “TOUR GUIDING AND SUSTAINABILITY: FILLING THE GAPS” December 7 – 8, 2017, Uppsala University, Campus Gotland

Ronström, Owe 2017: Remoteness, islands and islandness. Keynote presented at the conference “REMOTE: Rethinking Remoteness and Peripherality”, Longyearbyen, Svalbard, 15-19 January 2017.

Ronström, Owe 2018: Öprat. Från Gutabygd. Gotlands Hembygdsförbund 2018: 121-134.

Ronström, Owe 2018: Arkaism och öighet. Ikaros. www.tidskriftenikaros.fi/artikel/arkaism-och-oighet/

Ronström, Owe 2018: I periferins centrum: avlägsenhet. Paper presented at the 34th Nordic Ethnology and folklore Conference. Uppsala, June 12- 15, 2018.

Rönnbäck Patrik & Malgorzata Blicharska 2017. Resource users’ perspectives on future fisheries management – the case of recreational fisheries for sea trout in Sweden. Paper read at WRFC8 – World Recreational Fisheries Conference 8”, Victoria Canada, July 16-20 2017.

Sandström, Erika 2018. Gotländsk offentlighet om turism och turister 1960-1972 i Turismhistoria i Norden, red. Wiebke Kolbe under medverkan av Anders Gustavsson, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, nr 150. Länk till fulltext i DiVA.

Scholz, Michael F 2013: „Auge der Ostsee“ – Gotland als touristisches Ziel für deutsche Touristen vor 1900 – im Spiegel zeitgenössischer Publikationen, i: Thomas Wegener Friis & Michael F. Scholz (red.) Ostsee - Kriegsschauplatz und Handelsregion, Visby: Nomen förlag 2013. 283-316. Ladda ner som pdf

Scholz, Michael F 2016: Regional identitet som politisk fråga - Gotlandturism och branding under de första 100 åren. Föredrag vid Hållbara besök! Symposium nr 2: Öar och turism. 14-15 september 2016, Uppsala Universitet, Campus Gotland, Visby

Scholz, Michael F 2016: Regional identitet som politisk fråga. Föredrag vid konferensen ”När folket upptäckte varandra. Turismhistoriska perspektiv på Norden”, 28-30 september 2016 Kungl Gustav Adolfsakademien, Uppsala.

Scholz, Michael F. 2018. Regional identitet som politisk fråga - Gotlandsturism och varumärkesutveckling fram till andra världskriget”, i Turismhistoria i Norden, red. Wiebke Kolbe under medverkan av Anders Gustavsson, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, nr 150, 143-156. Ladda ner som pdf

Wallin, Paul och Martinsson-Wallin, Helene 2018: New evidence of the dating and use of the Gothemshammar rampart on Gotland Island in the Baltic Sea. Fornvännen 2018:2 (juli).