Om Hållbara besök

Besök är nödvändigt. Kultur och samhälle vilar på resultaten av mänskliga möten. Men samtidigt utmanar ett ständigt ökande antal besökare världen över hela samhällens sociala, kulturella och ekologiska system. Hur blir besök hållbara?

Hållbara besök är ett mångvetenskapligt forskarnätverk för forskning, utbildning, samverkan vid Uppsala universitet. Lärare och forskare vid universitetet samarbetar med utgångspunkt från den nya kryssningskajen i Visby och Gotland som besöksplats  

  • utforska och skapa hållbara besök, ur regionala, nationella och globala perspektiv
  • att bidra till utveckling och etablering av hållbara perspektiv inom besöksindustrin.

Programmet Hållbara besök är en satsning på närgångna lokala och regionala empiriska studier av besök i vid mening, med fokus på hållbarhet ur sociala, kulturella och ekologiska perspektiv, i syfte att besvara angelägna globala frågor. Intresset för hållbarhetsfrågor kopplade till besök är uppenbart stort och växer snabbt. Såväl nationellt som internationellt finns en omfattande forskning kring turism, destinationer, transporter och därtill en snabbt ökande forskning kring hållbarhet.

Programmets forskare deltar aktivt i nationella och internationella nätverk för studier av turism, destinationer, vattenfrågor, öar, kulturarv, fiske, hållbarhet, liksom av besöksindustri, ekonomi, ledning och organisation.

Kryssningsturism på Gotland?

Kryssningsturismen är i stark tillväxt i Östersjöregionen. Stora kryssningsdestinationer som Köpenhamn eller Stockholm har under de senaste tio åren sett upp emot en femfaldig ökning av landgångande kryssningspassagerare. Inom EU uppskattas enbart kryssningsturismen ha ökat med 75% sedan 2006 och uppgår nu till över 29.3 miljoner besökare. Visby och Gotland står inför en omfattande intensifiering av den turistrelaterade upplevelseindustrin. Inom några år kommer en ny kryssningskaj att möjliggöra för stora kryssningsfartyg att angöra Visby som ett dagsstopp i sin trafik på Östersjön. En utveckling av besöksnäringen är mycket betydelsefull för Visby och Gotland i många hänseenden, inte minst i dess utsikter att förstärka regionens ekonomi, säkra arbetstillfällen och skapa nya.

Samtidigt innebär en ökad besöksintensitet, potentiellt sett, en belastning på samhället, den bofasta befolkningen, miljön och inte minst på just det kulturarv som ligger till grund för att besökare vill resa till Gotland. Denna utveckling mot ökad upplevelseturism är på många sätt nödvändig för en ö-region som Gotland. Men det innebär en svår utmaning, där behovet av exploatering och utveckling av näringsliv, infrastruktur, samhälle och kulturarv måste balanseras med behovet att bevara och hållbart utveckla det bofasta samhällets behov och levnadsmiljö.

Ett mycket stort antal besöksplatser världen över – inte minst öar - står inför liknande problem, med å ena sidan snabb tillväxt av besöksindustri och kulturarvsproduktion, å den andra minskande bofast befolkning, kulturell utarmning och hotad biodiversitet. Samtidigt riskerar en för låg utveckling av besöksnäring och infrastruktur att leda till att platsen utarmas likafullt. Den utmaning som sådana platser står inför är att utveckla en besöksnäring och en infrastruktur som är långsiktigt hållbar, tekniskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt.

Turister och andra besökare?

Det är svårt att definiera ”turism”. Den senaste definitionen från Världsturismorganisationen (UNWTO) lyder:

"Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes."

UNWTO:S definition är mycket vid - snart sagt alla resenärer och besökare är ses som turister. Men besökare, resenärer, tillfälliga gäster finns förstås av många slag. Medan några anländer med stora kryssningsfartyg för några timmars besök, kommer andra som flyktingar i små, överfulla gummiflottar, undan krig och fattigdom. Besökare är också släkten på födelsedagsuppvaktning, sommargästerna som återkommer år från år, konferensdeltagare, studenter, affärsmän och många andra.

Kring turister har en hel besöksindustri vuxit fram, numer en av världens största.

Men besökare, tillfälliga gäster, finns av många slag. Medan några anländer med kryssningsfartyg för några timmars besök, kommer andra som flyktingar i överfulla gummiflottar, undan krig och fattigdom. Besökare är också släkten på födelsedagsuppvaktning, sommargästerna som återkommer år från år, konferensdeltagare, studenter, affärsmän och många andra.

Tillsammans bildar alla besökare en mäktig global ström av ständigt pågående förflyttningar som föder miljoner människor och göder världens ekonomier, men samtidigt förbrukar allt större fysiska, sociala och kulturella resurser.

  • Enligt UNWTO gjordes ca 1,2 miljarder internationella turistbesök 2015 (källa UNWTO).
  • 60 miljoner människor är på flykt (källa: Världsbanken). Många kommer att vara besökare länge, innan de på nytt kan bli bofasta.
  • 250-300 miljoner är internationella migranter i världen (källa: Världsbanken). 750- 800 miljoner är interna migranter. Migration är inte en avslutad rörelse. Många flyttare försätts i ett tillstånd av migrationism, med regelbundna förflyttningar mellan tidigare och nya hemorter.

Så hur blir besök hållbara? UNWTOs definition av hållbar turism lyder:

"Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities."

Genom programmet Hållbara besök vill vi bidra till en sådan utveckling!