Hållbart Entreprenörskap och innovation

I två projekt beforskas befintligt entreprenörskap och innovation i relation till kryssningskajen och besöksnäringens utveckling på Gotland, för att skapa bättre förståelse för förutsättningarna för hållbart entreprenörskap och innovation.

Därutöver undersöks hur stora etablerade och nytillkomna SME (small and medium sized enterprises) kan samexistera för att skapa mångfacetterade möjligheter för besökare och för att säkerställa en diversifierad och ekonomiskt/social hållbar besöksnäring bland näringsidkarna och för att säkerställa fortsatt lokal förankring och ekonomisk nytta för regionen.

Projekt inom "Hållbart entreprenörskap"

Hållbart entreprenörskap kring Gotlands nya kryssningskaj

I första skedet undersöks vilka förväntningar olika aktörer har på entreprenörskap och innovation i relation till den nya kryssningskajen. Vilken förståelse av betydelsen av entreprenörskap och innovation finns hos regionen, Uppsala universitet, inkubatorsliknande stödfunktioner, entreprenörer och innovatörer? Vilka förväntningar har de och hur samstämmiga är de?

Arbetshypotesen är att det i nuläget råder diskrepans mellan de olika aktörernas förståelse av situationen - att regionen anser att entreprenörer och innovatörer kommer att tillhandahålla många av de nödvändiga funktionerna för projektet, både vad gäller transporter, utflyktsmål, mat och shopping, men att de inte kommer att sprida information om detta förrän i ett senare skede av projektet, så att inkubatorsfunktionerna och entreprenörerna inte får veta regionens behov av dem. Om denna hypotes stämmer finns en risk att inkubatorsverksamheter och entreprenörer inte hinner utveckla den verksamhet som krävs innan kajen är klar och turisterna anländer.

I andra skedet undersöks hur entreprenörskap och innovation utvecklas i och med kryssningskajen och hur kryssningskajen bidrar till besöksnäringens utveckling på Gotland över tid – från idag och framåt. Vilka företag skapas och utvecklas och vilka innovationer genomförs? Hur relaterar regionens och universitetets investeringar i innovation och entreprenörskap och de inkubatorsliknande stödfunktionernas arbete till detta? Hur hållbart entreprenörskap och innovation utvecklas och förändras över tid står i fokus. I tredje skedet syftar projektet till kunskapsöverföring och samarbete mellan de olika parterna, för att bidra till hållbart entreprenörskap.

Projektet utgår från ”Triple Helix Model” (Etzkovitz) som fokuserar triaden näringsliv, universitet och den politiska sektorn, för att kunna avgöra vad som utgör gynnsamma faktorer för innovation och entreprenörskap. Fokus vilar på kunskapsinfrastrukturen och stödjande strukturer, inkubatorsfunktioner. En viktig fråga är huruvida sådana insatser bidrar till hållbart entreprenörskap och innovation eller inte. Vi avser att utgå från modellen och utveckla den mot ett entreprenörskap som inte är (ekonomiskt) livskraftigt och fortlever över tid, utan som också gör det på ett miljömässigt, socialt och politiskt hållbart sätt.

Ansvarig forskare: Ulrika Persson-Fischier

Hållbar Innovation - transportmedelsintegration

I projektet studeras hur kommunikationen mellan kaj, Visby och region löses i samarbete med regionen. I fokus står olika scenarier för hur kommunaktionen från kaj till besöksmålen och tillbaks. Vilka lösningar finns? Hur ska de implementeras? Scenarierna jämförs och utvärderas utifrån energieffektivitet, miljökonsekvenser, besöksperspektiv, och ekonomiska aspekter.

Trafiksituationen norr om kajen är redan idag hårt belastad av all kommunikation till Visby hamn, framförallt till/från Gotlandsfärjorna. Kryssningpassagerare som skall in till Visby kommer att behöva korsa den enda tillfarten till hamn och färjor. Ur energi- och miljöperspektiv är det önskvärt att någon sorts eldriven kommunikation kan implementeras för att minska impact och inte öka utsläpp i ett redan hårt belastat område. Ur kommunikationssynpunkt skulle det vara önskvärt med någon sorts planskild lösning för att inte förvärra ett redan ansträngt läge.

Ansvarig forskare: Hans Bernhoff