Hållbar resursanvändning: energi & vatten

Energi och vatten utgör grundläggande resurser i mänskliga aktiviteter, där olika försörjnings- och användningssätt är av central betydelse för ett hållbart samhälle. Platser med kraftigt fluktuerande besöksströmmar mellan olika perioder har särskilda krav på energi- och vattenförsörjningen. Vatten och energiförsörjning har många beröringspunkter, inte minst när det kommer till konsumtionsbesparande åtgärder. På öar, där resurserna i stor utsträckning är begränsade genom sitt geografiska läge består utmaningarna bland annat i att hantera stora variationer i tillgång och efterfrågan. Projektets ö-perspektiv motiveras utifrån att dessa utmaningar tenderar att ställas på sin spets på öar, då de även är områden med en tydligt geografiskt avgränsad problematik och unika testmöjligheter. Gotland används här som fallstudieområde. Utbyte med andra öar som jobbar med frågor kring energi- och vattenförsörjning, är också en målsättning. Två sådana är danska Samsö och västindiska Aruba. Region Gotland ingår också i två ö-nätverket som ses som intressanta, nämligen B7 Baltic Islands Network, samt European Islands Network on Energy and Environment (Islenet).

Fokus ligger på att öka kunskaperna om hur både försörjningen och användningen av energi- och vattenresurser kan anpassas på ett hållbart sätt till kraftigt varierande besöksströmmar. Här ingår både lösningar för fluktuationer i energiproduktion respektive energianvändningen, samt hur användningen av energi och vatten kan effektiviseras för att minska förbrukningen.

De två projekten belyser hur försörjning och användning av energi- och vattenresurser kan ske på ett hållbart sätt, kopplat till ett besöksperspektiv. Energi- och vattenstudierna sammankopplas kring insatser som syftar till besparingar och effektivitet i resursanvändning ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Projekt med fokus Energi

Med fokus på ett hållbart energisystem avser vi att studera två direkt relaterade aspekter, nämligen dels energiproduktionen och dels energibesparande åtgärder. 

För att bidra till en hållbar energiproduktion syftar projektet till att studera vindresursens variation och hur denna samverkar med nuvarande elanvändning. Utifrån det tar vi fram olika scenarier vid ökad användning av eltransporter, samt anslutning av kryssningsbåtarna och reguljära färjor till elnätet vid kaj för att undvika ytterligare dieselförbränning i hamnen. I ett andra steg avser vi även att studera möjligheter till att använda Gotland som ett testfall för ny teknik inom ett antal olika områden kopplat till hållbara energisystem tillämpat på öar.

Studier kring energibesparingar planeras också utifrån fokus på en hållbar energianvändning. Här avses både möjligheter för energibesparingar som byggs in i infrastrukturella system, men även i besöksrelaterad verksamhet på ön. Fokus ligger på samhällsvetenskapliga studier av hur kända energibesparande lösningar som relaterar till besöksverksamheter kan främjas och bli ett naturligt val för verksamhetsutövare och besökare.

Ansvariga forskare: Stefan Ivanell, Sanna Mels och Giuliano Di Baldassarre.

Projekt med fokus Vatten

Kopplat till studier kring hållbar energi kommer även vattenfrågan att belysas. Vattenförsörjning på Gotland har varit och är en stor utmaning, där bevattningsförbud och sinande reservoarer har blivit en del av vardagen. Det är uppenbart att vattenproblematiken på ön måste få en hållbar lösning för att både nuvarande och en eventuell utökad besöksverksamhet ska kunna hanteras.

En socio-hydrologisk studie planeras med fokus på att undersöka hållbara sätt att hantera färskvattenresurser på Gotland. Analysen i den planerade studien kommer att fokusera på det mänskliga uttaget från sötvattensystemet - som dricksvatten och användning inom jordbruket - men även växelverkande effekter av hydrologiska förändringar på det mänskliga systemet, så som vattenbrist. En sådan studie förväntas klarlägga interaktionen mellan sociala och hydrologiska system, för bättre förståelse av dynamiken mellan behov och tillgångar av vatten i sammanhang med snabbt förändrade förutsättningar, där ojämna besöksströmmar är en starkt bidragande faktor. 

Den socio-hydrologiska infallsvinkeln möjliggör även att beakta samband mellan vatten och energi. Energi behövs exempelvis vid exploatering av grundvattenresurser på Gotland. Även avsaltning, som finns bland förslagen till lösningar på vattenbristen, är en process som kräver mycket energi.

Ansvariga forskare: Stefan Ivanell, Sanna Mels och Giuliano Di Baldassarre.