Ny avhandling: Ansvar och ersättning vid diskriminering

28 maj 2018

I en ny avhandling om diskrimineringsansvar analyserar Sabina Hellborg de förbud mot diskriminering som gäller i arbetslivet och på området för varor, tjänster och bostäder. Avhandlingen bidrar med en samlad bild av den rättsliga regleringen och den problematik som hänger samman med att bedöma frågor om diskriminering i ett rättsligt sammanhang.

Det är många som upplever sig diskriminerade eller på annat sätt negativt särbehandlade i olika sammanhang i livet. Det kan gälla vid arbetsansökningar, befordran eller tilldelning av arbetsuppgifter, eller i samband med restaurang eller krogbesök. Anledningen till den upplevda särbehandlingen kan vara exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

I vissa fall kan dessa upplevelser kategoriseras som diskriminering enligt den svenska diskrimineringslagen, som innehåller förbud mot olika former av diskriminering och trakasserier. Vid överträdelser av förbuden ska diskrimineringsersättning utges till den som blivit diskriminerad. Ersättningen ska både ge upprättelse för den kränkning som skett och ha en avhållande verkan från fortsatt diskriminering.

Några frågor som uppstår, och som behandlas i avhandlingen, är hur man avgör om någon blivit särbehandlad i en jämförbar situation, vilka förutsättningar som gäller angående den diskriminerande partens avsikter samt i vilken utsträckning exempelvis en arbetsgivares eller affärsinnehavares intressen kan beaktas i bedömningen.

Avhandlingen sammanställer vad domstolarna funnit avgörande i diskrimineringstvister, vid tillämpningen av förbuden mot direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och förbudet mot bristande tillgänglighet. Den innehåller också analyser och jämförelser mellan de ersättningsbelopp som utdöms i diskrimineringsmål, beroende på i vilket sammanhang diskrimineringen skett och vilka konsekvenser den diskriminerade drabbats av. Påföljden diskrimineringsersättning studeras också i förhållande till andra möjligheter till skadestånd i svensk rätt.

Utöver den svenska regleringen behandlas den EU-rättsliga bakgrunden till diskrimineringslagen, och hur den påverkar den svenska regleringen och tillämpning av den.

Diskrimineringsansvar: En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering, Uppsala: Iustus förlag, 2018. Avhandlingen försvarades den 25 maj 2018