Krafttag mot jodbrist i Europa

25 april 2018

Efter att frivillig industriell jodberikning av bordssalt infördes i Sverige har jodkonsumtionen legat i linje med vetenskapliga rekommendationer. Nu följer andra länder efter..

Åttio år efter att Sverige införde jodberikning av bordssalt förblir jodbrist ett hot mot den globala folkhälsan. I flera europeiska länder är jodintaget för lågt bland befolkningen och nu ska ett nätverk av experter komma med förslag på lämpliga åtgärder.

Att jodberika eller att inte jodberika bordssalt? Det borde inte ens vara en fråga. Redan lindrig jodbrist under fosterstadium och de första levnadsmånaderna kan hämma utvecklingen av vitala organ och tillhör även de vanligaste orsakerna till mental utvecklingsstörning.

I Sverige är jodbrist i princip utrotad, men i många länder förblir det ett reellt hot mot folkhälsan.

– I Europa samarbetar 30 ledande experter från 27 länder i EUthyroid, ett alleuropeiskt projekt vars syfte är att utreda det europeiska intaget av jod. Våra preliminära resultat tyder på otillräckliga nivåer i vart tredje land, och ambitionen är nu att materialet ska ge underlag för lämpliga åtgärder för harmonisering och förbättring av de europeiska befolkningarnas jodintag, berättar Mehari Gebre-Medhin, professor emeritus i internationell barnhälsovård.

Jodberikning av bordssalt

Bara några generationer tillbaka var flera regioner i Sverige hårt drabbade av jodbrist, och till följd av ett läkarupprop 1936 inleddes frivillig industriell jodberikning av bordssalt. Modellen har sedan dess hanterats föredömligt, och vår inhemska jodkonsumtion anses idag vara helt i linje med vetenskapliga rekommendationer.

– Samtidigt är det vår plikt mot kommande generationer att fortsätta informera om det nödvändiga med jod, och så länge konsensus råder mellan forskare, politiker, produktionsled och media ser jag ingen anledning till oro, säger Mehari Gebre-Medhin.

Störst problem i utvecklingsländer

Störst utmaningar att komma tillrätta med jodbrist väntas i de länder som idag saknar infrastruktur att ta de steg som krävs. Globalt rör det sig främst om utvecklingsländer i Afrika, Asien och Sydamerika, där negativa effekter till följd av jodbrist i vissa områden har konstaterats hos upp till femton procent av befolkningen.

I Europa har hälsoekonomiska aspekter och oro för intellektuella handikapp hos barn föranlett flera länder att diskutera eventuell lagstiftning om jodberikning, ett beslut som Mehari Gebre-Medhin har nära erfarenhet av.

– På 90-talet inledde Uppsala universitet och Kina ett samarbete som med stöd av SIDA föranledde en landsomfattande massiv informationskampanj såväl som kinesisk lagstiftning om jodberikning av bordssalt. Två decennier senare kan vi med fog hävda att förekomsten av jodbrist och dess negativa effekter har minskat drastiskt i hela Kina. Min poäng är att varje land måste finna den väg som passar, men det är oacceptabelt att inte agera då vi idag har all den kunskap som behövs.

---

Läs mer:

EUthyroid