The Baltic Sea Days at the Almedalen Week

The event Baltic Sea Days is run by a network of stakeholders, organisations and businesses working together for the good of the Baltic Sea. Our aim is to highlight the positive change work and offer good examples of sustainable sea management, both on land and sea. Together, we create seminars focused on the Baltic Sea that are held during Almedalen Week. On this page, you find links to the recordings of previous events.

Seminars 2021

Baltic Sea Days 4-5 July
Baltic Sea Days webinars 29 Januari


About the Almedalen Week

Almedalen Week is a democratic meeting place for everyone. A place for dialogue, exchange and unexpected meetings that help to develop our society.

Read more about the Almedalen Week on the official website

Inspelade seminarier från tidigare år

2022

Klimatförändringar på land och till havs
Hur påverkas ekosystemen av den globala uppvärmningen? Vad gör Sverige och andra länder för att skydda Östersjön? Varför är ett friskt liv i havet en viktig del av lösningen?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se inspelningen

Sillen och sillfiskets framtid i Östersjön
Nedgången för Östersjöns sillbestånd utgör inte längre en risk, utan ett nödläge. Vilken är artens roll i ekosystemet? Vilken betydelse har fisket för livsmedelssäkerheten? Finns det juridiska hinder för att flytta ut trålgränsen och hur vill de politiska partierna hantera situationen?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

Blå mat– vilka förutsättningar finns för hållbar blå mat från Östersjön och på land?
För att klara framtidens matförsörjning behöver vi äta mer hållbar sjömat, både från havet och genom vattenbruk på land. Vilka förutsättningar krävs för hållbar mat från Östersjön?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

Havsvindkraft och dess betydelse för miljö och klimat
Förnybar energi som havsvindkraft har stora nationella och globala fördelar när den ersätter fossileldade kraftverk, samt möjliggör användning av elbaserade och andra klimatneutrala transporter och industriprocesser. Samtidigt innebär bland annat konstruktionsprocessen påfrestningar på miljön.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

Havsbaserad vindkraft - möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland
Ansökningarna för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland ökar. Om dessa projekt blir verklighet kan Gotland bli självförsörjande på elektricitet istället för att vara beroende av el från fastlandet.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

Kan hästnäringen rädda Östersjön?
I Sverige finns idag fler hästar än mjölkkor och är en miljöpåverkan att räkna med. Näringsläckaget från hästgårdar bidrar till övergödning i våra sjöar och vattendrag. Hur säkerställer vi att åtgärder mot övergödning på hästgårdar kommer till stånd?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

Hur ska vi använda sillen och skarpsillen från Östersjön i framtiden? Vad är rätt eller fel
Fisket av sill/strömming och skarpsill i Östersjön står för stora volymer varje år. Idag används denna fisk huvudsakligen för produktion av fiskmjöl och fiskolja. Varför är det så och hur kan det se ut i framtiden?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Streamades ej.

Arrangörer
Svenska Institutet, Stockholms universitet, Östersjöcentrum,  Havsmiljöinstitutet, Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland, Blå mat - centrum för framtidens sjömat, Hallvarsson & Halvarsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, Coop, Race For The Baltic, LIFE IP Rich Waters Swedish Pelagic Federation

Med stöd från Svenska Institutet


2021

Havets gränser
Östersjön är ett av många hotade hav på jorden och listan över miljöproblemen är lång. På vilka sätt kan vi förändra vårt beteende för att vända utvecklingen? Hos vem ligger ansvaret? Hur arbetar myndigheter och frivilligorganisationer?

Se webbinarium

Fossilfritt Gotland skapar möjligheter till friskare hav
Det här seminariet tittar närmare på Östersjön och Gotland som producent av hållbar energi. Havsvindkraft och fossilfria transporter med el och vätgas. Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Se webbinarium

Ett levande hav och svensk fisk till alla - hur får vi ekvationen att gå ihop och vems är ansvaret?
Havsmiljön, situationen för fiskbestånd och fiskerinäring i Östersjön är akut. En orsak är dödläget i fiskeriförvaltningen med olika syn på möjligheten att styra fisket och vem som har mandat att bestämma. Hur kan vi förbättra samspelet mellan politik och myndigheter och nå ett hållbart fiske? 

Se webbinarium

Hur får vi mer och hållbar sjömat på våra tallrikar?
Sverige har förutsättningarna för att producera hållbar sjömat i stor skala. Vi som bor här skulle också må gott av att äta mer sjömat. Hur kan politiker, myndigheter, näringsliv och akademin samverka för att åstadkomma det? Och vad ska vi göra med fisken som inte längre blir foder åt danska minkar?

Se webbinarium

Arrangörer
Blått Centrum Gotland, Coop Gullers Grupp, Havsmiljöinstitutet, Hope Spot Gotland, IVL Svenska Miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Gotlands län, Marint Centrum i Simrishamn, Race For The Baltic, Region Gotland, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Östersjöfestivalen, Östersjöfonden

Med stöd från Svenska Institutet


2021 (2020)

Östersjön idag - tillstånd och åtgärder för ett friskare hav
En nulägesbeskrivning av statusen i Östersjön och inblick i pågående policyarbete. På internationell nivå lanserar FN ett årtionde för havsforskning och hållbarhet (2021-2030). I Sverige har Miljömålsberedningen överlämnat sitt förslag till regeringen på åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Vad innebär ramverken i praktiken? Hur kan vi agera på lokal nivå? Vilka områden bör prioriteras?

Se webbinarium

Hållbar sjömat - vad kan vi äta för att rädda havet?
För att klara bestånden i Östersjön behöver vi ändra vår syn på mat från haven och tänka nytt kring konsumtion av fisk, skaldjur och andra viktiga proteinkällor. Men hur skapar man den nödvändiga beteendeförändringen och etablerar nya livsmedel på marknaden? Är det rimligt att lägga ansvaret på konsumenten? Och fungerar det över tid? Fakta om rådande konsumtionsmönster för fisk och sjömat.

Se webbinarium

Öar som testbäddar för vattenbruk och vattenförsörjning
70 procent av jordens yta är täckt av vatten men bara 1 procent är drickbart sötvatten. De senaste årens larmrapporter om vattenbrist kulminerade under den torra sommaren 2018 i klimatkrisens spår. Öar som Åland och Gotland med tunna  och utdikade jordlager är extra utsatta men här pågår flera intressanta projekt för att tackla utmaningarna.

Se webbinarium

Nya vägar till en hållbar fiskeförvaltning
Under de senaste årtiondena har läget försämrats för fiskbestånd och många yrkesfiskare. Östersjön visar en kraftig förändring i artsammansättning och miljötillstånd orsakad av en mängd faktorer. Är fiskeförvaltningen som bedrivs verkligen hållbar utifrån Östersjöns nuvarande situation? Seminariet ger en introduktion till fiskesituationen idag samt förslag på vad fiskeförvaltningen behöver ta hänsyn till framöver för att vi ska kunna ha en fiskenäring med framtidstro och lönsamhet där ekologin sätter ramarna.

Se webbinarium

Havsmedvetenhet – förutsättningar för levande hav
FN har utlyst 2021- 2030 till ett årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling. För att årtiondet ska bli framgångsrikt och bidra till en mer hållbar förvaltning av våra hav behöver kunskapen om hav och vatten öka. Vad kan vi göra för att tillsammans nå en större havsmedvetenhet i hela samhället?

Se webbinarium


2014-2018

Klimatvision – vilken roll har universiteten i kampen mot klimatförändringarna?

Är baljväxter och återvunna havreskal en trend eller räddar det planeten?

Östersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar

Hur styr vi mot ett hållbart båtliv?

Vindkraft i havet – förnybar el som kan bidra till andra miljölösningar

Vattenbrist ett ökande problem – hur ser lösningarna ut?

Sjöfart - ny teknik för att möta miljökrav och klimatutmaningarna

Borttagande av läkemedelsrester i fullstor skala

Slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring? Hur fixar vi den cirkulära ekonomin i Sverige?

Övergödning av Östersjön - hur långt har vi kommit och vad kan/behöver vi göra?

Miljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?

Ett samarbete för Östersjön visar vägen ? FNs hållbarhetsmål 17 i Östersjöperspektiv

Vattenbrist på Gotland - nya lösningar för att säkra vattentillgången

Last modified: 2023-10-25