Pilotprojekt för undersökning av effekter av säl och skarv på fiskbestånd kring Gotland

Ansvarig forskare: Karl Lundström, SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, Institutionen för akvatiska resurser) bedriver 2014-2015 ett pilotprojekt för att undersöka förutsättningarna för övervakning av förekomst, och födoval hos säl och skarv på Gotland. För kännedom om sälars och skarvars ekologiska roller och påverkan på fiskbestånd krävs information om både hur många djur det finns och vad de äter. Något som i dagsläget är mycket begränsat. Projektet eftersträvar att utvärdera omfattningen av sälarnas och skarvarnas fiskkonsumtion och dess betydelse för de lokala fiskbestånden och fiskenäringarna, med tyngdpunkt på skyddsvärda fiskarter.

Information om födoval samlas in genom att undersöka bytesrester i sälspillning och skarvspybollar. Insamlade dietprover undersöks med både traditionell analys av synliga bytesrester och DNA-analys. Förekomst av säl och skarv undersöks genom manuell övervakning i kombination med kontinuerlig kameraövervakning.

Projektet sker i samarbete med Campus Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Fiskeområde Gotland.  Projektets strategiska idé är skapa underlag till en mer långsiktig studie och ett utökat samarbete med lokala intressenter, bl.a. Campus Gotland.

Kontakt

Karl Lundström
SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
Institutionen för akvatiska resurser

Turistgatan 5
453 30 Lysekil
010-478 41 38
karl.lundstrom@slu.se