Research at the station

Forskning vid Ar

The station’s unique location between a freshwater lake and the sea offers superb conditions for both freshwater and brackish water studies.

The Ar Research Station is used both for research activities within the University and by external researchers, and also for student projects and degree projects. A number of research projects have been carried out, and several published scholarly articles, PhD theses and degree projects have been produced at Ar.

Completed research projects

 • GRASS: Growing algae sustainably in the Baltic Sea
  Researcher in charge: Gunilla Rosenqvist, Uppsala University
 • Pilotprojekt för undersökning av effekter av säl och skarv på fiskbestånd kring Gotland (Pilot project to study the impacts of seal and cormorant on fish stocks around Gotland)
 • Effekter av havsförsurning på reproduktion hos marin- och brackvattens fiskar (Impacts of ocean acidification on reproduction in marine and brackish fish) - Researcher in charge: Josefin Sundin.
 • Utveckling av ett flodkräftbestånd (Astacus astacus) över tid – effekter på tillväxt, könsmognad, könskvot och migrationsmönster (Development of a crayfish population (Astacus astacus) over time – impacts on growth, sexual maturity, sex ratio and migration patterns) -  Researcher in charge: Rolf Gydemo, Gotland County Administrative Board.
 • Sexuell selektion och livshistoria hos kantnålsfiskar vid utbredningsgränsen (Sexual selection and life history traits in pipefish) - Researchers in charge: Anders Berglund and Gunilla Rosenqvist.
 • Konkurrens mellan avkommor under hanens graviditet hos kantnålsfiskar (Offspring competition in pipefish) - Researchers in charge: Mario Cunha, Gunilla Rosenqvist and Anders Berglund.
 • Läkemedelsutsläpp och dess effekter på akvatiska organismer (Effects of drug contamination on aquatic organisms) – Researchers in charge: Josefin Sundin, Gunilla Rosenqvist and Anders Berglund.
 • Beståndsövervakning för hållbar förvaltning av flundra på Gotland (Monitoring for sustainable management of Gotlandic flounder) - Researcher in charge:: Anders Nissling
 • Populationsstruktur skrubbskädda (BONUS INSPIRE) (Population structure of flounder (BONUS INSPIRE)) - Researcher in charge: Anders Nissling
 • Effekter av övergödning, försurning och syrebrist på sexuell selektion hos kantnålsfiskar (Effects of eutrophication, ocean acidification and oxygen deficiency on sexual selection in pipefish) – Researchers in charge: Josefin Sundin, Gunilla Rosenqvist and Anders Berglund
 • Betydelsen av bortforsling av alger för rekrytering av plattfisk (Impact of harvesting algal maths on recruitment of flatfishes) - Researcher in charge: Jesper Martinsson
 • Utveckling av ett gotländskt flundrefiske – resursnyttjande och förvaltning (Development of a sustainable Gotland flatfish fishery – resource exploitation and management) - Researcher in charge: Anders Nissling
 • Hur miljöförändringar kan inverka på reproduktionen hos sandstubb (Pomatoschistus microps) (How environmental change can affect the reproduction of the sand goby (Pomastoschistus microps)) - Researcher in charge: Isabel Mück, Universität Tübingen (Germany)
 • Studier av torskens beteende vid fångst med burar (Studies of cod behaviour when caught in cages) - Researcher in charge: Sven-Gunnar Lunneryd, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Äggproduktion hos piggvar och skrubbskädda (Egg production in turbot and flounder) - Researcher in charge: Anders Nissling
 • Plattfiskars yngelbiologi - med fokus på piggvar – (Biology of flatfish fry – with the focus on turbot) - Researcher in charge: Jesper Martinsson
 • Reproduktionsframgång hos tre arter av familjen spättor (Pleuronectidae) i Östersjön (Reproductive success in three species of the plaice family (Pleuronectidae) in the Baltic) - Researchers in charge: Anders Nissling and Lars Westin
 • Beståndsutveckling hos torsk och skarpsill i Östersjön – faktorer som påverkar balansen i Östersjöns fisksamhälle (Development of cod and sprat stocks in the Baltic – factors affecting the balance in Baltic fish populations) - Researcher in charge: Anders Nissling
 • Energiresurser och reproduktion hos sill/strömming i Östersjön (Energy resources and reproduction in herring/Baltic herring in the Baltic) - Researcher in charge: Anders Nissling
 • Havsöringens ekologi i små vattendrag (Ecology of the sea trout in small watercourses) - Researchers in charge: Peter Landergren
 • Gäddans rekrytering i kustområdena runt Gotland (Pike recruitment in coastal areas around Gotland) - Researchers in charge: Peter Landergren
 • Lek av regnbåge (Oncorhynchus mykiss) i gotländska vattendrag – hot mot naturliga havsöringsbestånd? (Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) spawning in Gotland’s watercourses – a threat to natural sea trout stocks?) - Researchers in charge: Peter Landergren
 • The interaction of MHC – mediated mate choice and plastic immune challenge on mate choice behavior in Syngnathus typhle and Nerophis ophidion – Researchers in charge: Olivia Roth, Gunilla Rosenqvist and Anders Berglund
 • Within-population selection component analysis to identify the signature of sexual selection in a population of straight-nosed pipefish, and among-population phenotypic and genome-wide variation to identify how much sexually selected genomic and phenotypic variation exists and how population structure affects the signature of selection – Researchers in charge: Sarah Flanagan, Gunilla Rosenqvist, Anders Berglund and Adam Jones
Last modified: 2022-03-01