Sexuell selektion och livshistoria hos kantnålsfiskar vid utbredningsgränsen

Ansvariga forskare: Anders Berglund och Gunilla Rosenqvist

Kantnålarnas parningssystem är polygamt, en hona kan para sig med flera hanar och hos tångsnällan kan en hane dessutom ta emot ägg från flera honor. Hanarna är mest kräsna i sitt partnerval, men även honor kan vara selektiva i detta avseende. Denna sexuella selektion kan resultera i att de bästa individerna får en ökad fortplantningsframgång, och att populationen hålls vid god hälsa.

Ett hinder för sexuell selektion kan alltså utgöra ett problem, och vi undersöker hur sexuell selektion i populationer på utbredningsområdets gräns, närmare bestämt på Gotland, påverkas. Vad händer med parningssystem och sexuell selektion hos tångsnälla och mindre havsnål, de kantnålsfiskar vi främst studerar, när utbredningsgränsen närmas?

Vi studerar effekter av abiotiska faktorer som salthalt och temperatur på tillväxt, ålder, mortalitet, operationell könskvot (hur många hanar och honor som är beredda att para sig), potentiell reproduktionshastighete (hur snabbt de kan para om sig), s.k. Bateman-gradienter (hur antalet parningar sammanhänger med antalet avkommor) samt intensiteten av sexuell selektion.

Hur dessa mått förändras hos populationer på utbredningsområdets gräns är i stort sett okänt, men en sådan kunskap är avgörande för att förstå dessa populationers möjlighet att anpassa sig till miljöförändringar och förskjutningar av utbredningsgränser till följd av klimatförändringar. Kantnålarna är idealiska för dessa studier: vi har redan bakgrundsdata för kärnpopulationerna på den svenska västkusten, och vi har också väl utarbetade metoder för att studera marginalpopulationerna på Gotland.

Kontakt

Anders Berglund
Dept. of Ecology and Genetics/Animal Ecology
Norbyv. 18d
SE-752 36 Uppsala, Sweden

Anders.Berglund@ebc.uu.se