Sälens hälsotillstånd

Ansvariga forskare Britt-Marie Bäcklin och Sara Persson

Vid Ar forskningsstation undersöks prover från säljakt i Gotlands län. Längs Sveriges kuster förekommer tre sälarter, vikare, gråsäl och knubbsäl. Hälsa och sjukdomar hos dessa marina däggdjur är en alltmer efterfrågad och viktig indikator för att bedöma tillståndet i våra kust- och utsjöområden och effekter av mänskliga aktiviteter. På Naturhistoriska riksmuseet har övervakning av sälars hälsotillstånd pågått sedan 1970-talet och sedan 1989 ingår övervakningen i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram. Hälsotillståndet övervakas genom obduktioner av strandade och bifångade sälar och sedan år 2001 även av sälprover från jakt. Efter att ha varit kraftigt påverkade av miljögifter i Östersjön, vilket upptäcktes under 1970-talet, ökar nu sälpopulationerna igen. Dock finns det halter av både ”klassiska” miljögifter och sådana som uppmärksammats på senare tid som är så pass höga att det finns anledning att fortsatt följa upp möjliga effekter. Resultaten kan användas för att fastställa ett områdes status i förhållande till miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Giftfri miljö.

Projektet är finansierat av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten

Kontakt

Britt-Marie Bäcklin
Naturhistoriska riksmuseet
Enheten för Miljöforskning och övervakning
Box 50007
104 05 Stockholm
britt-marie.backlin@nrm.se

Senast uppdaterad: 2022-02-07