Lek av regnbåge (Oncorhynchus mykiss) i gotländska vattendrag – hot mot naturliga havsöringsbestånd?

Ansvarig forskare: Peter Landergren

Inledning

Under mitten och slutet av 1990-talet konstaterades ett ökat antal av lekande regnbåge i ett flertal gotländska vattendrag. Detta föranledde en undersökning initierad via Forskningsstationen i Ar, idag tillhörande Högskolan på Gotland, med början 1997. Under dessa studier framkom att regnbågen hade svårt att lyckas med sin reproduktion i naturlig miljö och att dess rom var betydligt känsligare jämfört med havsöringsrom. Följaktligen hittades inga regnbågsyngel vid efterföljande undersökningar. Påverkan genom lek på platser där öringrom eller gulesäcksyngel är nergrävda har däremot konstateras. Detta har varit speciellt märkbart i de minsta vattendragen med ett begränsat antal lekplatser.

Då förekomsten av lekande regnbåge varit varierande från år till år är det viktigt att följa vissa vattendrag för att övervaka en eventuell ökning eller negativ påverkan på de inhemska arterna. Under 2001 genomförde vi därför en inventering av regnbågsförekomst i några av vattendragen på Gotland. Syftet var att undersöka förekomsten av regnbåge i ett antal utvalda vattendrag på Gotland samt kontrollera eventuell naturlig föryngring av regnbåge i dessa bäckar/åar.

Resultat

Under perioden mars-juni 2001 besöktes ovan nämnda vattendrag vid 2-3 tillfällen. Förutom den allra översta delen av Vikeån (Gane) och de övre delarna av Gothemsån, besiktigades stora delar av vattendragen. Endast i Arån konstaterades regnbågslek vid 2 tillfällen, 2001-04-03 samt 2001-04-06. Troligtvis var det samma hane och hona eftersom de lekte på samma plats vid båda observationerna. Vid ytterligare ett tillfälle observerades en honfisk i de nedre delarna av Arån (2001-05-28) men inga ytterligare lekplatser kunde identifierats. Under senare delen av april var en fiskfälla i bruk i Arån för att fånga uppvandrande regnbåge. Inga fångster rapporterades.

Under andra halvan av maj månad hittades ett flertal 0+ (kläckta under våren 2001) i den naturliga fåran i Arån. Fynden är gjorda ca 10 m nedom den lekplats där regnbåge observerades under april månad. I övrigt har ett fåtal misstänkta lekgropar noterats. Dessa har senare avförts såsom konstruerade av flodnejonögon i stort antal.

Elfiske

Under juni månad (18/6), 2001 genomfördes ett första elfiske i Arån. Höga tätheter av yngel konstaterades både av havsöring (7.8/m2) och regnbåge (5.6/m2). Havsöringsyngel var i genomsnitt 30 % större än regnbågsyngel. Elfiske genomfördes även under augusti månad (16/8). Vattennivån i ån var vid detta tillfälle låg och tätheten av regnbåge betydligt lägre jämfört med junifisket (0.3/m2). Tätheten av öringyngel var dock fortfarande hög (7.0/m2). Den 30 procentiga storleksskillnad som förelåg under elfisket i juni månad var nu i stort sett utjämnad (öring 58 mm: regnbåge 53 mm, standardavvikelserna var 11 respektive 10 mm) (t-test, P<0.31).