Populationsstruktur skrubbskädda (BONUS INSPIRE)

Undersökningarna ingår som en del i ett större project: INtegrating SPatIal pRocesses into Ecosystem models for sustainable utilization of fish resources, “INSPIRE” BONUS “Viable ecosystem”

Koordinator: Dr. Henn Ojaveer

Ansvarig forskare Uppsala universitet: Dr. Anders Nissling
Resultat: Resultatet av projektet finns i denna pdf-fil.

Bakgrund

Beståndsstatusen för plattfiskar i Östersjön, inklusive den kommersiellt viktigaste arten skrubbskädda (flundra), Pleuronectes flesus, är dåligt känd. Förvaltningen av beståndet försvåras av bristande kunskap om olika populationers utbredning, rörelsemönster och rekrytering i och med svårighet att särskilja olika populationer liksom pga att riktade provfisken saknas.

Två huvudpopulationer av skrubbskädda med olika reproduktionsstrategier och livshistoriemönster existerar, en som leker i Östersjöns djupområden med pelagiska ägg och en som leker kustnära och på utsjöbankar med demersala ägg. Efter leken under våren blandas populationerna kustnära under födoperioden under sommar-tidig höst. Då reproduktionsframgången för populationerna påverkas olika av variation i omgivningsförhållanden skiljer sig rekryteringen, dvs beroende på område och rådande omgivningsförhållanden bidrar populationerna olika mycket till det fiskbara beståndet. För skrubbskädda i Östersjön (ICES SD 22-32) ger för närvarande ICES inga råd vad gäller kvoter mm pga den rådande bristen på kunskap*. För utveckling av ett långsiktigt hållbart fiske på skrubbskädda behövs ökad kunskap om de båda populationernas dynamik och utbredning.

Genomförande

Inom INSPIRE kommer provfisken utmed transekter från kusten ut till djupområdena att genomföras under skrubbskäddans lekperiod. Fisket kommer att täcka stora delar av skrubbans utbredningsområden, från Bälthavet till Norra Östersjön, och ske i samarbete med lokala fiskare. Förutom basfakta som uppskattningar av täthet, dödlighet, åldersstruktur och årsklasstyrkor för respektive population (kust- och utsjölekande) i olika områden, kommer temperatur, salt- och syrehalt, liksom bottensubstrat att registreras för kartläggning av prefererade lekhabitat.

När det gäller skrubbskädda och de förhållanden som råder i Östersjön har anpassning av äggets specifika vikt liksom spermiernas simförmåga skett till respektive lekstrategi; låg salthalt för den kustlekande populationen och högre för den utsjölekande. Detta kommer att användas för att på individnivå särskilja fisk från respektive population. Tillsammans med analys av DNA och analys av otolitens kemiska sammansättning, där sammansättningen i kärnan anses anläggas under ägg/tidiga larvstadiet och därmed utgöra ett fingeravtryck av födelseområdet, kommer de populationsspecifika karaktärerna att nyttjas till att utvärdera beståndets populationsstruktur.

Under sommaren efter det att årsynglen bottenfält i uppväxtområdena utmed kusten; framförallt grunda sandiga vikar, kommer provtagning av yngel genomföras i anslutning till de olika transekterna med hjälp av landvad. Förutom att tätheten av yngel utgör ett mått på rekryteringen i olika områden kommer DNA och den kemiska sammansättningen i otolitens kärna att analyseras för olika cohorter av yngel för utvärdering av populationstillhörighet och spridningsmönster.

Sammantaget kommer undersökningarna att ge ökad kunskap om beståndets populationsstruktur liksom om utbredning, spridning och eventuell förekomst av homing, dvs sambandet mellan lekområden, uppväxtområden och födosöksområden för de olika populationerna. Detta kommer att utgöra viktiga pusselbitar för ICES arbete med rådgivning, inte minst för utformingen av riktade populationsspecifika provfisken, och därmed förhoppningsvis bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande.

UU:s del inom INSPIRE är primärt att svara för mätning av specifika vikten hos ägg och mätning av spermiers rörelseförmåga i samband med provfisken i de olika områdena för att särskilja i första hand de två huvudtyperna/populationerna av skrubbskädda men eventuellt även olika subpopulationer inom respektive huvudpopulation, liksom att utföra den svenska delen av yngelprovtagningar på olika uppväxtområden.

Finansiering

Undersökningarna finansieras genom EU BONUS och Formas

*Based on the ICES approach to data-limited stocks; no analytical assessment can be presented for this stock - therefore, detailed management options cannot be presented.

Anders Nissling

pens. Universitetslektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
anders.nissling[AT-tecken]ebc.uu.se