Överlevnad av tidiga livsstadier hos gädda och abborre

Ansvarig forskare: Oona Lönnstedt

Sedan 1990-talet har en drastiskt nedsatt återväxt påvisats hos bestånden av gädda och abborre vid Egentliga Östersjöns kuster (Kalmarsund, Gotland och Stockholms yttre skärgård). Deras yngel står knappt längre att finna och den låga rekryteringsframgången har fått till följd att de vuxna fiskarna minskat kraftigt i antal (upp till 90 % på vissa platser). Varför fisklarverna försvinner och vad det är som ligger bakom deras lägre överlevnad är i nuläget oklart.

Min forskning fokuserar på de tidiga livsstadierna av abborre och gädda med hopp om att klarlägga viktiga mekanismer för rekrytering av fisk till adulta storleksklasser. Genom att undersöka hur yngel påverkas av predation, födotillgång, konkurrens från andra arter liksom av mänsklig påverkan (såsom båttrafik och mikroplaster i miljön) i grunda kustområden syftar projektet till att  ge underlag för en bättre förvaltning av Östersjöns kustfiskbestånd.

Kontakt

Oona Lönnstedt
Forskningsstationen Ar
Institutionen för ekologi och genetik
Uppsala universitet
oona.lonnstedt@ebc.uu.se