Gäddfabriker

På Forskningsstationen Ar har forskning bedrivits om gäddor där man bland annat kommit fram till att gäddor som lever i havet runt Gotland har två olika ursprung. Dels gäddor som är födda i sötvatten och migrerar tillbaka till sitt födelseområde i samband med fortplantning, och gäddor som föds i brackvatten och lever hela sitt liv i Östersjön.

Bestånden av gädda runt Gotland, och längs hela kustlinjen av egentliga Östersjön, har gått ned kraftigt sedan mitten av 90-talet. Orsakerna är sannolikt flera och komplexa. En av dem som diskuterats mycket är konkurrens om föda för små gäddor och förlust av lämpliga lekhabitat.

Sportfiskarna har under flera år arbetat med att restaurera och återskapa miljöer i kustmynnande vattendrag som ska gynna gäddans lek, så kallade "gäddfabriker". Oftast handlar det om att skapa eller återetablera våtmarksmiljöer som håller vatten tillräckligt länge under våren för att gäddynglen ska hinna vandra ut i havet innan det torkar upp. Storskaliga utdikningar av våtmarker och rätning och kanalisering av vattendrag har negativt påverkat den sötvattensmigrerande gäddans möjligheter att finna lämpliga lekområden.

För att försöka få i gång naturlig reproduktion av gädda i anlagda gäddfabriker har Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) under några år genomfört konstgjord befruktning på lekvandrande gädda i ett vattendrag på Gotland. Gäddrommen har transporterats till Ar där ynglen kläckts fram och efter ett par veckor placerats ut i fem olika gäddfabriker på Gotland. Det finns tecken på att gädda från utsättningarna i ett par av områdena också överlevt och återvänt vid könsmognad.

Kontakt

Lars Vallin, Sportfiskarn, lars.vallin@sportfiskarna.se

Senast uppdaterad: 2022-02-28