Äggproduktion hos piggvar och skrubbskädda

Ansvarig forskare Uppsala Universitet Campus Gotland: Dr. Anders Nissling

Bakgrund

Det totala antalet ägg som ett fiskbestånd producerar under en säsong utgör ”rekryteringspotentialen”, dvs påverkar antalet årsyngel. Äggproduktionen varierar, förutom med antalet lekfiskar även beroende på ålder/storlek vid könsmognad, ålder/storlekssammansättning i beståndet (större fiskar producerar fler ägg) samt fiskens kondition. Äggproduktionen varierar naturligt mellan år i och med skillnader i tillväxt och kondition beroende på t ex födoförhållanden. Dessutom påverkas äggproduktionen i hög grad av fisketrycket i och med att beståndets storlek och ålder/storlekssammansättning påverkas. När det gäller Östersjön varierar dessutom förhållandena för reproduktion mellan områden pga salt- och syreförhållanden.

Kunskap om vad som påverkar äggproduktionen hos ett bestånd och hur denna varierar mellan områden och mellan år är viktig för att förstå ett bestånds utveckling. Piggvar (Scophthalmus maximus) och skrubbskädda (Platichthys flesus) utgör viktiga resurser för fisket i Östersjön. För närvarande utfärdar ICES (Internationella Havsforskningsrådet) ingen rådgivning om lämpliga fångstmängder för piggvar och skrubbskädda i Östersjön pga ”tillgänglig information för att utvärdera beståndsutvecklingen är otillräcklig”, dvs ökad kunskap om faktorer som påverkar beståndsutvecklingen behövs.

I och med skillnader i miljöförhållanden har olika reproduktionsstrategier utvecklats, dvs skiljer sig mellan arter men också mellan populationer inom en art. I och med Östersjöns låga salthalt, som sannolikt medför selektion för hög äggproduktion pga låg äggöverlevnad, antas plattfiskar i Östersjön producera fler ägg per kg kroppsvikt jämfört med i Nordsjön-Atlanten. Tidpunkten för äggmognad varierar  beroende på bl a födoresurs. Beroende på honans kondition kommer en del av de mognande äggen att tillbakabildas. När och i vilken omfattning detta sker skiljer sig mellan arter och påverkar den slutliga äggproduktionen, dvs rekryteringspotentialen.

Syftet med projektet är att kartlägga äggmognad och reglering av äggantal och därmed bestämma äggproduktionen (fekunditeten) för honor av olika åldrar/storlekar, och om denna skiljer sig mellan olika populationer/områden för piggvar och skrubbskädda i Östersjön. 

Hittills uppnådda resultat

I Östersjön förekommer två olika populationer av skrubbskädda med olika reproduktionsstrategier. De delar kustnära födoområden men har olika lekområden; lek i högre salthalt i Östersjöns djupbassänger med ägg som svävar fritt i vattenmassan, respektive lek vid kusten i låg salthalt med ägg som utvecklas på botten.

Mätning av äggproduktion visade på signifikant högre fekunditet (antal ägg i förhållande till storlek) hos den kustlekande typen, ~69%, jämfört med den utsjölekande, liksom högre gonadvikt. Uppskattning av tillväxt (längd i förhållande till ålder) visade däremot på högre tillväxt för den utsjölekande typen. Resultaten ger att den kustlekande typen investerar jämförelsevis mer energi i äggproduktion än tillväxt, sannolikt som ett resultat av selektion för hög äggproduktion pga låg äggöverlevnad då lek vid låg salthalt och med ägg som utvecklas på botten.

Vid jämförelse av resultaten med mätningar av fekunditet hos skrubbskädda i Nordsjön-Atlanten kan hypotesen om generellt högre äggproduktion hos plattfiskar i Östersjön ifrågasättas; den kustlekande typen har högre fekunditet men den utsjölekande motsvarande den för skrubbskädda utanför Östersjön.

Piggvaren i Östersjön leker kustnära och på utsjöbankar med ägg som utvecklas på botten. Mätningar av äggproduktion visar, i likhet med som för skrubbskädda, på signifikant högre äggproduktion för denna lekstrategi jämfört med i Nordsjön. Resultaten visar vidare att piggvar i södra Östersjön (fångade utanför Karlskrona) har högre fekunditet än piggvar i mellersta Östersjön (fångade utanför Gotland, från Hoburgs Bank i söder till Gotska Sandön i norr). Resultaten ger att piggvaren i Östersjön förekommer i olika subpopulationer med olika äggproduktion och tillväxt som en anpassning till den sjunkande salthalten.

Preliminära resultat visar att både tidpunkt och omfattning av äggreglering skiljer sig mellan de båda populationerna skrubbskädda. Den utsjölekande populationen reglerar (tillbakabildar) ägg under främst vintern medan tillbakabildande av ägg för den kustlekande typen är mer utsträckt med reglering av antalet ägg även under leken. För båda populationerna verkar omafftningen dock vara låg varför mätning av äggproduktion strax innan lek kan antas utgöra ett bra mått på reproduktionspotentialen.

När det gäller piggvar tycks tillbakabildande av ägg endast ske i låg omfattning innan lek, under leken däremot kan tillbakabildandet av ägg vara omfattande. Resultaten ger att den reella äggproduktionen bestäms under leken och verkar variera betydligt beroende på fiskens kondition.

Samarbeten

Projektet drevs i samarbete med Anders Thorsen vid Havsforskningsinstituttet i Bergen, Norge och Ann-Britt Florin vid Kustlaboratoriet, Havs- och vattenmyndigheten (före detta Fiskeriverket).

Publikationer

Nissling, A., Dahlman, G. 2010. Fecundity of flounder, Pleuronectes flesus, in the Baltic Sea – reproductive strategies in two sympatric populations. Journal of Sea Research, 64:190-198.

Nissling, A., Florin, A.-B., Thorsen, A., Bergström, U. 2013. Egg production of turbot, Scophthalmus maximus, in the Baltic Sea. Journal of Sea Research. 84:77-86.

Nissling, A., Thorsen, A. & da Silva, F. F.G. (2014). Fecundity regulation in relation to habitat utilization of two sympatric flounder (Platichtys flesus) populations in the brackish water Baltic Sea. Journal of Sea Research (in press). DOI: 10.1016/j.seares.2014.06.003 Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385110114001087

Kontakt

Anders Nissling
Institutionen för ekologi genetik, limnologi

Anders Nissling

pens. Universitetslektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
anders.nissling[AT-tecken]ebc.uu.se