Campus Gotland

Inr. mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - Grundlärarprogrammet 2018/2019

Bild för Inr. mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - Grundlärarprogrammet 2018/2019
  • 240 hp
  • Uppsala , Gotland
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Om du vill ha ett av världens viktigaste jobb och arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 ska du läsa Grundlärarprogrammet vid Uppsala universitet. Utbildningen ger dig kunskaper och redskap för att ta tillvara elevers nyfikenhet och sätta den kunskapen i ett nytt och större sammanhang. Du tränar dig också i att planera och hålla egna lektioner. Möjligheter till jobb efter examen är goda.

Om programmet

Att arbeta med barn i de yngre åldrarna är kreativt och stimulerande. Det är både omväxlande och självständigt och medför ett stort ansvar. För att kunna leda och inspirera dina elever så att de får en bred och bra grund att stå på inför framtiden behöver du både teoretiska och praktiska kunskaper. Ett av målen med utbildningen är att du ska känna dig säker i din lärarroll. Det blir du när du har goda kunskaper i de ämnen du undervisar inom och när du är trygg i din relation till barn.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar fyra års studier. Du kan läsa utbildningen i antingen Uppsala eller Visby.

Programmet består av följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden som är viktiga för lärare,
  • ämnesstudier i de ämnen du kommer att undervisa inom
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du gör på en skola.
Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar totalt 60 hp och innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet, barns utveckling under de tidiga skolåren och hur lärare bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Vidare behandlas hur konflikter och sociala relationer kan hanteras samt hur lärare på olika sätt kan stödja elever med språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Ett viktigt inslag i utbildningen är kunskaper om skolans framväxt ur ett historiskt perspektiv, och de villkor som präglat skolan och dess utveckling fram till idag. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram. Utbildningen präglas av ett vetenskapligt perspektiv där bland annat teorier om lärande diskuteras.

Ämnesstudierna i inriktningen mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ger dig en bred kompetens i att undervisa barn i de tidiga skolåren. Du kommer att läsa 30 hp av vardera svenska och matematik. Andra ämnen som ingår i programmet är engelska, naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen samt praktisk-estetiska ämnen.

Målet med ämnesstudierna är att du ska få fördjupade och breddade kunskaper inom respektive ämne samt ämnesdidaktiska kunskaper riktade mot yngre barn. Inom didaktiken söker man svar på frågan: Vad vill jag som lärare att eleverna ska lära sig inom ett visst område och varför just det?

Din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare får du möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kolleger med olika bakgrund och erfarenheter. Totalt omfattar din VFU 30 hp som är fördelade på flera tillfällen under utbildningen.

När du tar din grundlärarexamen har du med dig grundläggande ämneskunskaper och en verktygslåda med praktiska redskap.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra VFU.

Examen

Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Examen avläggs på avancerad nivå. Grundlärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Termin 1
Lärande och utveckling 7,5 hp
Svenska 7,5 hp
Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp
Matematik 7,5 hp

Termin 2
Ledarskap 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Engelska 15 hp

Termin 3
Bild och musik 7,5 hp
Svenska 15 hp

Termin 4
Matematik 15 hp
Specialpedagogik 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Termin 5
Läroplansteori och didaktik 7,5 hp
Bedömning och omdömen 7,5 hp
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete 7,5 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp

Termin 6
Självständigt arbete 15 hp
Matematik 7,5 hp
Svenska 7,5 hp

Termin 7
Samhällsorienterande ämnen (SO) 15 hp
Naturorienterande ämnen (NO) och teknik 15 hp

Termin 8
Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp
Självständigt arbete 15 hp

Om undervisningen

Grundlärarprogrammet ges på heltid och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förekommer även olika former av grupparbeten. I utbildningen ingår två självständiga arbeten, varav ett skrivs på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Båda arbetena har en didaktisk/ämnesdidaktisk inriktning inom något/några område/n du läst under din utbildning. Examinationsformerna på programmets kurser varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete. Exempel på det senare är uppgifter som berör provkonstruktion, lektionsplanering och läroboksanalyser. Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

I Uppsala sker merparten av undervisningen på campus Blåsenhus. Läser du utbildningen i Visby är all undervisning förlagd till Campus Gotland. Delar av undervisningen sker då via länk med Uppsala. På båda campusområdena finns avancerad utrustning inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

Du kommer att möta lärare som forskar eller har lång erfarenhet från svensk skola och vad som händer i ett klassrum. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom det utbildningsvetenskapliga området.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av grundlärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt yrkesliv. Du som pluggar till grundlärare har möjlighet att förlägga delar av studierna i grundlärarprogrammet utomlands. Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en etablerad utbytesverksamhet för utlandsstudier med universitet i andra länder. Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands. Det ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning i didaktik.

Behörighet och anmälan

Inr. mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P4004 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inr. mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P4005 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inr. mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 högskolepoäng

VT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-P9005 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Kontakt och mer info

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

studievagledninglu@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 14 99