Förskollärarprogrammet 2018/2019

Bild för Förskollärarprogrammet 2018/2019
  • 210 HP
  • Visby , Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du göra små barns vardag meningsfull och lärorik och ha ett omväxlande arbete med ett ledaransvar? Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Behovet av utbildade förskollärare är stort. Din kompetens behövs för att framtidens barn ska få en bra start i livet!

Om programmet

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar 3,5 års studier. Utbildningen leder fram till en förskollärarexamen. I förskoleverksamheten förenar du undervisning och omsorg. Barnens fysiska och psykiska utveckling, deras behov och kunskapande betraktas ur ett helhetsperspektiv. I förskolan är leken lärandets grundval. Arbetet som förskollärare kräver därför ett lekfullt sinnelag, fantasiförmåga och kreativitet.

Kursinnehållet i förskollärarprogrammet har sin grund i förskollärarens yrkesverksamhet. Du kommer bland annat läsa kurser om barns utveckling och livsvillkor och hur du som förskollärare bedömer och utvärderar barnens utveckling och lärande. Du kommer att läsa om ledarskap – hur du kan hantera konflikter och arbeta med sociala relationer. Du får även redskap för att stimulera och stödja barn utifrån deras olika behov. Ett viktigt inslag i utbildningen är förskolans demokratiska uppdrag där frågor om social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram. Du får också kunskaper om förskolans framväxt ur ett historiskt perspektiv och de villkor som format förskolan och dess utveckling fram till idag.

En viktig kompetens för att kunna arbeta med verksamhet i förskolan är kunskaper inom bild, drama, matematik, musik, naturvetenskap, rörelse, språk och teknik. I programmet får du möjlighet att knyta samman flera av dessa ämnen i olika teman. Kunskapsområdet om undervisning och innehåll i den dagliga verksamheten kallas didaktik och ingår som en del i ämneskurserna. Du gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en förskola vid flera tillfällen under din studietid. Totalt omfattar den praktiska delen i utbildningen 30 hp. I VFU ges du goda möjligheter att på teoretisk grund utveckla dina praktiska undervisnings- och omsorgsfärdigheter som förskollärare. Under handledning av en lokal lärarutbildare som är en erfaren förskollärare praktiserar, studerar och reflekterar du över yrket och dess villkor. I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt arbete med relevans för yrkesutövningen.

Examen

Utbildningen leder till en förskollärarexamen vilket är en yrkesexamen. Examen avläggs på grundnivå.

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Förskolans uppdrag 7,5 hp
Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp
Lärande och utveckling 7,5 hp
Att leda verksamhet i förskolan 7,5 hp

Termin 2
Språk i förskolan 7,5 hp
Barnlitteratur och berättande i förskolan 7,5 hp
Estetiskt lärande 15 hp

Termin 3
Matematik i förskolan 7,5 hp
VFU 7,5 hp
Rörelse, kost och hälsa 7,5 hp
Teknik och naturvetenskap 7,5 hp

Termin 4
Ledarskap i förskolan 7,5 hp
Hållbart utvecklingsarbete i förskolan 7,5 hp
VFU 15 hp

Termin 5
Yngre barns livsvillkor 7,5 hp
Svenska som andraspråk och flerspråkighet 7,5 hp
Lek i förskolan 7,5 hp
Barns medieanvändande 7,5 hp

Termin 6
Läroplansteori 7,5 hp
Uppföljning och analys av lärande och utveckling 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan 7,5 hp
Vetenskapsteori och metod 7,5 hp

Termin 7
VFU 7,5 hp
Självständigt arbete 7,5 hp
Barns välbefinnande i förskolan 7,5 hp

Om undervisningen

Förskollärarprogrammet läses på heltid på campus Blåsenhus i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. Undervisningen på Campus Gotland sker delvis via länk med Uppsala. Förutom traditionella föreläsningar, seminarier, workshops och verksamhetsförlagd utbildning kommer du att arbeta tillsammans med kurskamrater för att lösa olika uppgifter. Examinationsformerna skiftar för att skapa variation och för att utveckla olika kompetenser hos dig som student. Utbildningen använder skriftliga examinationer förlagda vid campus eller i det egna hemmet, muntliga framställningar och gestaltande examinationer med estetiska uttryck, enskilt eller i grupp. På båda campusområdena finns det senaste inom digital lärteknik som du får tillgång till och lär dig att behärska. Den nya tekniken används också som ett verktyg i undervisningen.

Din VFU gör du på en förskola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med.

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av hög kvalitet och du kommer att möta lärare som brinner för sitt ämne. Målet är att du ska få inblick i aktuell forskning om undervisningens och förskolläraryrkets teori och praktik. Utbildningen har ett väl utvecklat system för att tillvarata synpunkter och idéer från programmets studenter. Lärare och studenter formar utbildningen tillsammans inom programmets formella ramar.

Utbildningen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska språket.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av förskollärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till förskollärare har möjligheter att förlägga delar av studierna under förskollärarprogrammet utomlands. Vissa terminer i utbildningen är särskilt lämpliga för utbytesstudier. Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands. Det ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

Med en förskollärarexamen från Uppsala universitet är du väl förberedd i mötet med din kommande yrkesverksamhet.

Som förskollärare har du möjlighet att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på din förskola. Du kan också gå vidare och utbilda dig till förskolechef eller rektor.

Efter att du tagit ut din förskollärarexamen finns möjlighet att läsa vidare på Masterprogram i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Därigenom kan du ta ut en magisterexamen och söka till forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Förskollärarprogrammet

210 HP

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P4000 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 a/6 a)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Förskollärarprogrammet

210 HP

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P4001 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 a/6 a)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Förskollärarprogrammet

210 HP

VT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-P9000 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 a/6 a)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt och mer info

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

studievagledninglu@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 14 99