Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap 2019/2020

Bild för Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap 2019/2020
 • 180 HP
 • Visby
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du vara med och leda arbetet med energiomställning för ett mer hållbart samhälle? Grattis, då har du hittat rätt! I ett hållbart förändringsarbete behövs ledarskap med bred förståelse för de sociala, tekniska, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna och möjligheterna. Det här programmet är för dig som är engagerad i energi- och miljöfrågor, samt ser fram emot karriärmöjligheter i det nationella och internationella omställningsarbetet.

Denna tvärvetenskapliga utbildning tränar dig att förstå och integrera kunskap från olika ämnen för att kunna hantera komplexa frågeställningar gällande energi, omställningsprocesser och hållbarhet. Här övas du att kritiskt analysera och utvärdera olika tillvägagångssätt utifrån olika perspektiv, där en aktiv studentmedverkan spelar en viktig roll. Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland som erbjuder en väl samordnad studiemiljö med en profilering mot hållbarhet.

Om programmet

Hållbar energiomställning är en av de stora utmaningarna i dagens samhälle och innebär ett långsiktigt arbete både globalt och lokalt. I denna process finns ett stort behov av människor med tvärvetenskapliga kunskaper som kan kommunicera och samarbeta med olika aktörer över ämnesgränser.

Kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap är utformat för att ge dig ett helhetsperspektiv med bred kunskap och förståelse för olika utmaningar och möjliga tillvägagångssätt i omställningsarbetet. Genom tyngdpunkt i natur-, teknik- och samhällsvetenskap studeras exempelvis tekniska lösningar, miljöpåverkan, samt politiska och ekonomiska policys och styrmedel. Utbildningen behandlar även sociala perspektiv som deltagande och förändringsledarskap, vilka är nödvändiga i arbetet för långsiktig hållbarhet.

Förutom teoretiska kunskaper inom olika ämnesområden ingår även träning i samverkan samt projekt- och förändringsledarskap i olika kurser. Övningar i kommunikation, samverkan, teambuilding och ledarskap förbereder dig för samarbete med olika experter och intressegrupper, exempelvis ingenjörer, planerare, ekonomer och miljövetare. På så vis får du en god grund inför en framtida karriär, där du kommer att hantera dagens och morgondagens utmaningar och frågeställningar i omställningsarbetet.

Studentprofil
Du som söker det här programmet har ett intresse av energi- och hållbarhetsfrågor och vill delta i arbetet för att åstadkomma förändring i samhället. Du är säkert också nyfiken på att utforska olika perspektiv och tycker att ledarrollen verkar spännande.

Du kommer att studera tillsammans med studiekollegor från olika länder och med olika bakgrund. Denna mångfald gynnar utbildningens tvärvetenskapliga och internationella karaktär. Studentgruppen består av en relativt liten klass, vilket underlättar ett aktivt lärande. Du som student deltar engagerat i lärandeprocessen och du är beredd att träna dig i att kommunicera, lyssna aktivt och arbeta i grupp (till exempel rollspel och projektarbete) och i samverkan med olika aktörer i samhället.

Uppsala universitet - Campus Gotland
Programmet ges vid Uppsala universitet på Campus Gotland i Visby. Här erbjuds en välorganiserad utbildningsmiljö i unik omgivning med ett tydligt fokus på hållbarhet. Genom sin tillgänglighet ges möjlighet till nätverkande med andra programstudenter och lokala aktörer (myndigheter och näringsliv), samt till dialog med lärare. Vid Campus Gotland och Institutionen för geovetenskaper finns bred och omfattande forskning om energi.

Uppsala universitet har under de senaste åren, med några undantag placerat sig bland de 100 bästa universiteten i världen i de två största internationella rankning-listorna: ARWU/Shanghai-rankingen (2017: plats 63) och Times Higher Education (THE) (2017: plats 86).

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med hållbar energiomställning som huvudområde.

Upplägg

Programmet rymmer kurser inom tre områden. Utöver kurser i huvudområdet hållbar energiomställning ingår kurser i miljövetenskap och industriell teknik med fokus på ledarskap. Dessa kan senare utgöra biområden i examen.

År 1
Programmet inleds med kurser som utformats för att ge dig en bred förståelse för området hållbar energiomställning. Fokus ligger på energi och energisystem och hållbarhetens tre dimensioner - den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Studier av projekt och ledarskap liksom vetenskapliga metoder introduceras tidigt för att sedan kunna tillämpas genom hela programmet.

Dessutom ges även en kurs där miljö- och klimatförändringar behandlas närmare - vilka är drivande faktorer för omställningen. I huvudområdet hållbar energiomställning, fördjupas dina kunskaper genom studier av energiomvandling och energianvändning ur ett långsiktigt energisystemperspektiv vilket ger en grund för att utforska de tekniska möjligheterna.

År 2
Under år två kommer du att utveckla dina färdigheter att förstå, analysera och hantera en hållbar energiomställning med ett tvärvetenskapligt angrepp. Dina kunskaper om förändringsarbete mot ett hållbart samhälle breddas genom kurser i biområdet miljövetenskap som ger perspektiv på samhällsplanering och miljörättvisa samt miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Här ges även en kurs om samhällsförändring, ledarskap och deltagande. Företagens ansvar för en hållbar utveckling på energiområdet behandlas i en kurs med fokus på vanligt förekommande begrepp och verktyg som "corporate social responsibility" (CSR), livscykelanalys (LCA) och etiskt ledarskap. Vidare ges en kurs om drivkrafter och tekniska möjligheter för en hållbar energiomställning. Terminen avslutas med att du får använda dina breddade kunskaper i en projektkurs om energisystem och ledarskap för att träna dig för din (framtida) roll som ledare.

År 3
Under din femte termin, på år tre, kan du utifrån eget intresse välja mellan olika kurser vid Uppsala universitet, eller utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet. Om du, som aktiv och drivande student, själv ordnar en praktikplats vid en relevant arbetsgivare finns också möjlighet att genomföra en praktikkurs. Under programmets sista termin ges en fördjupad kurs i vetenskaplig metod samt en tvärvetenskaplig projektkurs. I den senare genomförs ett projektarbete, i samarbete med studenter från andra program samt med representanter från samhälle och näringsliv, där målet är att bidra med kunskaper och värdera lösningar på verkliga energirelaterade utmaningar. Dessa kurser förbereder dig inför det avslutande självständiga arbetet (kandidatuppsats) på 15 hp, vilket ska skrivas för att bidra till forskning och verksamhet inom fältet hållbar energiomställning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Målsättningen är att du som student ska förberedas för att hantera utmaningar i arbetet med en hållbar en energiomställning. Därför är programmet utformat på ett sätt som kombinerar teoretiska och praktiska studier. Övningar i både skriftliga och muntliga kommunikativa färdigheter, samt ömsesidigt lärande i studentgrupper, är också centralt i utbildningen.

Utbildningen som är uppbyggd på två viktiga hörnstenar - aktiv studentmedverkan och tvärvetenskapliga studier - är avsedd att ge dig de färdigheter som du kommer att ha nytta av i din framtida karriär.

1. Aktiv studentmedverkan involverar i programmet en rad olika undervisningsmetoder såsom seminarier, olika former av studiegrupper och projektarbeten, rollspel, debatter och gästföreläsningar. På så sätt skapas en aktiv lärandemiljö, där läraren har en delad roll i att ge föreläsningar samt vara handledare, moderator och mentor medan du tränas i engagerat deltagande. Olika former av arbeten i grupp är en central del av undervisningen, då du får träna dina förmågor i kommunikation samt samarbete och ledarskap, som är efterfrågade och högt värderade kompetenser på dagens arbetsmarknad.

2. Genom tvärvetenskapliga studier stimuleras bred förståelse och systemtänkande, vilket gör att du övar kunskaper och förmågor i att kunna hantera komplexa situationer utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare tränas du i kritisk analys som involverar flera perspektiv på olika frågeställningar och tillvägagångssätt. Sådan tvärvetenskaplig kompetens lägger grunden till att kunna förstå och leda arbete som involverar olika samhällsaktörer, experter och intressegrupper. Detta uppnås delvis genom samläsning med studenter i andra program, samt genom regelbundna möten och aktiviteter med representanter från arbetsliv, forskning och andra grupper som deltar i arbetet med energiomställningen.

Under termin fem (tredje året) söker du kurser för fördjupning eller breddning utifrån eget intresse. Du har då också möjligheten att själv ordna utbytesstudier vid ett universitet utomlands eller en praktikplats som kan ge dig värdefulla erfarenheter och kontakter i din framtida karriär.

Examination
Examinering och bedömning kommer att vara anpassade efter kursernas olika innehåll och mål. Det innebär att examinationerna kommer att rymma ett brett register där dina kunskaper och förmågor utvärderas genom olika muntliga och skriftliga former, både enskilt och i grupp.

Språk
Alla kurser i programmet ges på engelska och du kommer att ha studiekamrater från olika delar av världen. På så sätt tränas du för att kunna arbeta och kommunicera världsomspännande.

Karriär

Programmet rekommenderas för dig som har en stark drivkraft att arbeta med utveckling och ledarskap inom den snabbt växande verksamheten kring energiomställning. Arbetstillfällen finns både i nationella och internationella företag (till exempel energibolag, entreprenörer, energibyråer, bostadsbolag, konsultfirmor), organisationer (till exempel NGO:er) och myndigheter på olika nivåer. På arbetsmarknaden finns en mångfald möjligheter på energiområdet, exempelvis som:

 • "Omställningspilot" (det vill säga ledare i omställningsarbete)
 • Energistrateg
 • Konsult
 • Projektsamordnare
 • Rådgivare (till till exempel politiker och näringslivsaktörer)
 • Upphandlare
 • Energi- och miljöhandläggare
 • Miljökommunikatör
 • Hållbarhetsansvarig
Inom alla verksamhetsområden och nivåer i samhället finns ett uttalat behov av kompetens som bygger på en helhetssyn med övergripande förståelse för sammanhangen inom energi- och klimatområdet. Där behövs även mjuka kompetenser för att energiomställningen ska kunna genomföras på ett långsiktigt hållbart sätt, så som att samverka inom organisationer och samhället. Här kan du vara med och fylla en roll som en tvärvetenskapligt skolad omställningspilot eller förändringsagent på energiområdet, med analytisk förmåga och träning i problemlösning och förändringsarbete. Eftertraktad kompetens i detta arbete är även breda kunskaper för att kunna förstå olika inblandade expertisområden, liksom utvecklade förmågor i kommunikation och ledarskap. En internationell utbildning är värdefull i och med dagens globalisering samt att energifrågan beskrivs som komplex och präglad av ett allt mer internationaliserat sammanhang.

Fortsatta studier på masternivå
Programmet ger möjlighet till vidare studier på masternivå I Sverige och utomlands. Här i Uppsala kan du exempelvis fortsätta med studier vid något av följande program:
 • Masterprogram i entreprenörskap
 • Masterprogram i hållbar destinationsutveckling
 • Masterprogram i hållbar utveckling
 • Masterprogram i vindkraftprojektering
Uttalanden om arbetsmarknaden
Länsstyrelsen: Handläggare vid miljö- och vattenenheten, Lena Kulander:
"Det är ett väldigt stort fokus på energi och klimatfrågor i samhället idag, vilket vi också märker genom uttalade uppdrag till myndigheten. Efterfrågan är därför stor på medarbetare som har övergripande förståelse för sammanhangen inom energi- och klimatområdet. Det är viktigt att de har förmåga att sköta uppdrag som innebär samordning och samverkan med samhällets aktörer på ett smidigt och kreativt sätt."

STandUP for Energy & Vattenfall, Sven-Erik Thor:
"Det är en utmanande uppgift att arbeta med att ställa om ett så stort och viktigt område. För det behövs förändringsledare med en god verbal förmåga. Jag ser en stor potential på arbetsmarknaden inom såväl myndigheter som näringslivet och NGO:er.

Enligt den senaste rapporten från IRENA (International Renewable Energy Agency, 2017) sysselsätter förnybar energi 9,8 miljoner människor i världen. Vidare säger IRENA Director-General Adnan Z. Amin:
"Renewables are directly supporting broader socio-economic objectives, with employment creation increasingly recognised as a central component of the global energy transition. As the scales continue to tip in favour of renewables, we expect that the number of people working in the renewables sector could reach 24 million by 2030, more than offsetting fossil-fuel job losses and becoming a major economic driver around the world".

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1282 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A3/3)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

För mer information om programmet skicka ett mejl till energytransition@geo.uu.se

Studera på Campus Gotland: studievägledare Maria Ljungqvist studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 45